Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биология
· Геология
· Зоология
· Коммуникации и связь
· Бухучет управленчучет
· Водоснабжение   водоотведение
· Детали машин
· Инновационный   менеджмент
· Качество упр-е   качеством
· Маркетинг
· Математика
· Мировая экономика МЭО
· Политология
· Реклама и PR
· САПР
· Биология и химия
· Животные
· Литература   языковедение
· Менеджмент
· Не Российское   законодательство
· Нотариат
· Информатика
· Исторические личности
· Кибернетика
· Коммуникация и связь
· Косметология
· Криминалистика
· Криминология
· Наука и техника
· Кулинария
· Культурология
· Логика
· Логистика
· Международное   публичное право
· Международное частное   право
· Международные   отношения
· Культура и искусства
· Металлургия
· Муниципальноое право
· Налогообложение
· Оккультизм и уфология
· Педагогика


Дослідження універсальних абелевих алгебр

Дослідження універсальних абелевих алгебрДипломна робота

"Дослідження універсальних абелевих алгебр"


Зміст


Введення

1. Основні визначення, позначення й використовувані результати

2. Властивості централізаторів конгруенції універсальних алгебр

3. Формаційні властивості нильпотентних алгебр

4. Класи абелевих алгебр і їхнї властивості

Висновок

Список літератури


Введення


Теорія формацій алгебраїчних систем, як самостійний напрямок сучасної алгебри, початок розвиватися порівняно недавно, наприкінці 60-х років минулого сторіччя. Відзначимо, що за наступні чотири десятиліття в таких класичних областях дослідження, як групи, кільця, Чи алгебри, мультікільця й т.д. формаційні методи одержали досить широкий розвиток. У теорії ж універсальних алгебр формаційні методи не знаходять такого широкого застосування, що, у першу чергу, зв'язано зі складністю самого об'єкта досліджень. Тому одержання нових результатів, що стосуються формаційних властивостей універсальних алгебр, становить безсумнівний інтерес. Саме цій задачі присвячується справжня дипломна робота. Тут на основі визначення централізатора конгруенції, уведеного Смітом , дається визначення абелевої алгебри й доводиться основний результат, що клас всіх універсальних абелевих алгебр із мальцевського різноманіття утворить спадкоємну формацію. Також розглядається й властивості абелевих універсальних алгебр.

Перейдемо до короткого викладу результатів дипломної роботи, що містить у собі введення, чотири параграфи й список цитируемой літератури з восьми найменувань.

1 є допоміжним. Тут приводяться основні визначення, позначення й результати, використовувані надалі.

2, 3 носять реферативний характер. Тут докладно з доказами на підставі результатів робіт [1] і [2] викладається теорія централізаторів конгруенції універсальних алгебр і розглядаються формаційні властивості нильпотентних алгебр роботи[3]. Відразу ж відзначимо, що всі розглянуті універсальні алгебри належать фиксированому мальцевскому різноманіттю.

В 4, що є основним, на підставі результатів 3 уводиться поняття абелевої алгебри. Використовуючи методи дослідження роботи [1] доводиться наступний основний результат: клас всіх універсальних абелевих алгебр із мальцевського різноманіття утворить спадкоємну формацію.


1. Основні визначення, позначення й використовувані результати


Приведемо визначення основних понять, використовуваних у даній роботі із джерел [1] і[2]. Для введення поняття алгебри необхідно спочатку визначити -арні операції.

Визначення 1.1. Якщо  – непуста множина й , те -арної операцією на множині  назвемо відображення прямого добутку  в.  Розглядаються й -арні операції, які по визначенню, відзначають деякий елемент із .

Визначення 1.2. Пари , де  – непуста множина, а  (можливо, порожнє) множина операцій на , називається універсальною алгеброю або, коротше, алгеброю.

Сукупність операцій (або опрерационних символів)  будемо називати сигнатурою. Часто, при введенні алгебри, указують тільки множину  й не вказують сигнатуру.

Елемент алгебри  відмічуваний -арної операцією . будемо позначати через .

Визначення 1.3. Підмножина  називається підалгеброй, якщо  для всякої -арної операції ,

а якщо  й  – -арна операція з , те

Визначення 1.4. Якщо ,  – алгебри сигнатури , то прямий добутокставати алгеброю тієї ж сигнатури, якщо для кожної -арної операції  покласти

а для -арної операції , де , –

Виникаюча в такий спосіб алгебра  називається прямим добутком алгебр .

Приведемо деякі визначення з

Визначення 1.5. Відображення  з алгебри  в алгебру  називається гомоморфізмом, якщо для будь-яких елементів  і кожної -арної операції  ( ) справедлива рівністьЯкщо ж  – нульарна операція, то думаємоГомоморфізм алгебри  на  називається ізоморфізмом і позначається . Гомоморфізм алгебри  в себе називається ендоморфизмом алгебри . Ізоморфізм алгебри в себе називається її автоморфізмом.

Визначення 1.6. Конгруенцією на алгебрі  називається всяка підалгебра  прямого квадрата , що володіє наступними властивостями:

1) (рефлексивність):  для всіх ;

2) (симетричність): якщо , те ;

3) (транзитивність): якщо  й , те .

Відзначимо, що умови 1) – 3) означають, що  – еквивалентністъ на множині .

Визначення 1.7. Нехай  – гомоморфізм алгебри  в.  Ядром гомоморфізму  називається підмножина

У роботі [3] приводяться наступні теореми про ізоморфизмах

Теорема 1 Ядро гомоморфізму є конгруенцією.

Визначення 1.8. Якщо  – конгруенція на алгебрі  й , та множинаназивається класом конгруенції . Множина всіх класів конгруенції  позначають через . При цьому для кожної -арної операції  вважають , а для -арної операції , де , – .  алгебру, Що Вийшла, називають фактор-алгеброю  алгебри по конгруенції .

Теорема Перша теорема про ізоморфизмах 2 Якщо  – гомоморфізм алгебри  в , теТеорема Друга теорема про ізоморфизмах 3 Нехай  конгруенція на алгебрі ,  – підалгебра алгебри . ТодіВизначення 1.9. Якщо ,  – конгруенції на алгебрі  й  утримується в , те позначимо


і назвемо фактором алгебри  або фактором на .

Теорема Третя теорема про ізоморфизмах 4 Нехай  – фактор на алгебрі . ТодіВизначення 1.10. Якщо  й  – конгруенції алгебри , то думаютьТеорема 5 Добуток дві конгруенції є конгруенцією тоді й тільки тоді, коли вони перестановочні.

Визначення 1.11. Клас алгебраїчних систем  називається формацією, якщо виконуються наступні умови:

1) кожний гомоморфний образ кожної -системи належить ;

2) усякий кінцевий піддекартовий добуток -систем належить .

Визначення 1.12. Формальне вираження , де  й  – слова сигнатури  в рахунковому алфавіті , називається тотожністю сигнатури . Скажемо, що в алгебрі  виконане тотожність , якщо після заміни букв будь-якими елементами алгебри  й здійснення вхідних у слова  й  операцій ліворуч і праворуч виходить той самий елемент алгебри , тобто для будь-яких  в алгебрі  має місце рівністьВизначення 1.13. Клас  алгебр сигнатури  називається різноманіттям, якщо існує множина  тотожностей сигнатури  таке, що алгебра сигнатури  належить класу  тоді й тільки тоді, коли в ній виконуються всі тотожності із множини . Різноманіття називається мальцевським, якщо воно складається з алгебр, у яких всі конгруенції перестановочні.


2. Властивості централізаторів конгруенції універсальних алгебр

Нагадаємо, що клас  алгебр сигнатури  називається різноманіттям, якщо існує множина  тотожностей сигнатури  таке, що алгебра сигнатури  належить класу  тоді й тільки тоді, коли в ній виконуються всі тотожності із множини .

Різноманіття називається мальцевським, якщо воно складається з алгебр, у яких всі конгруенції перестановочні.

Усе алгебри вважаються приналежними деякому фіксованому мальцевському різноманіттю. Використовуються стандартні позначення й визначення з[2].

У даній роботі конгруенції довільної алгебри будемо позначати грецькими буквами.

Якщо  – конгруенція на алгебрі , тосуміжний клас алгебри  по конгруенції .  або  – діагональ алгебри .

Для довільні конгруенції  й  на алгебрі  будемо позначати  множину всіх конгруенції на алгебрі  таких, щотоді й тільки тоді, колиТому що , та множина  не порожньо.

Наступне визначення дається в роботі[2].

Визначення 2.1. Нехай  і  – конгруенції на алгебрі . Тоді  централізує  (записується: ), якщо на  існує така конгруенція , що:

1) ззавжди треба2) для будь-якого елементазавжди виконується3) якщоте


Під терміном «алгебра» надалі будемо розуміти універсальну алгебру. Всі розглянуті алгебри передбачаються вхідними у фіксоване мальцевське різноманіття .

Наступні властивості отримані Смітом[3], сформулюємо у вигляді леми.

Лема 2.1. Нехай . Тоді:

1) існує єдина конгруенція , що задовольняє визначенню 2.1;

2) ;

3) якщотеЗ леми 2.1. і леми Цорна треба, що для довільної конгруенції  на алгебрі  завжди існує найбільша конгруенція, що централізує . Вона називається централізатором конгруенції  в  і позначається .

Зокрема, якщо , те централізатор  у  будемо позначати .

Лема 2.2. Нехай ,  – конгруенції на алгебрі , , , . Тоді справедливі наступні твердження:


1) ;

2) , де ;

3) якщо виконується одне з наступних відносин:


4) із  завжди требаДоказ:

1) Очевидно, що  – конгруенція на , що задовольняє визначенню 2.1. У силу пункту 1) леми 2.1. і .

2)  – конгруенція на , що задовольняє визначенню 2.1. Значить3) Нехай . ТодіЗастосуємо до останнього трьох співвідношенням мальцевський оператор  такий, щоТоді одержимоАналогічним образом показуються інші випадки з пункту 3).


4) НехайТоді справедливі наступні співвідношення:Отже,де  – мальцевський оператор.

Тодітобто .

Тому що


те .


У такий спосіб . Лема доведена.

Наступний результат виявляється корисним при доказі наступних результатів.

Лема. 2.3. Будь-яка підалгебра алгебри , що містить діагональ , є конгруенцією на алгебрі .

Доказ:

НехайТоді зтреба, щоАналогічним образом зодержуємо, що


Отже,  симетрично й транзитивне. Лема доведена.

Доказ наступного результату роботи [1] містить пробіл, тому доведемо його.

Лема 2.4. Нехай . Тоді  для будь-якої конгруенції  на алгебрі .

Доказ:

Позначимо  й визначимо на алгебрі  бінарне відношення  в такий спосіб:тоді й тільки тоді, колидеВикористовуючи лему 2.3, неважко показати, що  – конгруенція на алгебрі , причомуНехайТобтоТодіі, значитьНехай, нарешті, має місцеТоді справедливі наступні співвідношення:застосовуючи мальцевський оператор  до цим трьох співвідношенням, одержуємоЗ леми 2.2 треба, щоТому щотеВиходить,Але , отже, .

Отже,і задовольняє визначенню 2.1. Лема доведена.

Лема 2.5. Нехай ,  – конгруенції на алгебрі ,  і  – ізоморфізм, певний на .

Тоді для будь-якого елемента  відображення  визначає ізоморфізм алгебри  на алгебру , при якому .

Зокрема, .


Доказ.

Очевидно, що  – ізоморфізм алгебри  на алгебру , при якому конгруенції ,  ізоморфні відповідно конгруенціям  і .

Тому щоте визначена конгруенціязадовольняючому визначенню 2.1.

Ізоморфізм  алгебри  на алгебру  індуцирує у свою чергу ізоморфізм  алгебри  на алгебру  такий, що

для будь-яких елементів  і , що належать . Але тоді легко перевірити, що  – конгруенція на алгебрі , ізоморфна конгруенції .

Це й означає, щоЛема доведена.

Визначення 2.2. Якщо  й  – фактори на алгебрі  такі, щоте конгруенцію  позначимо через  і назвемо централізатором фактору  в.

Нагадаємо, що фактори  й  називаються перспективними, якщо абоабоДоведемо основні властивості централізаторів конгруенції.


Теорема 6 Нехай , , ,  – конгруенції на алгебрі . Тоді:

1) якщо , те2) якщо , те3) якщо ,  і фактори ,  перспективні, те4) якщо  – конгруенції на  й , теде , .

Доказ.

1) Тому що конгруенція  централізує будь-яку конгруенцію й , те2) З першого пункту леми 2.2 треба, щоа в силу леми 2.4 одержуємо, щоНехай  – ізоморфізм . ПозначимоПо лемі 2.5 , а по визначеннюОтже,3) Очевидно, досить показати, що для будь-яких двох конгруенції  й  на алгебрі  має місце рівністьПокажемо щоПозначимо . Тоді, відповідно до визначення 2.1. на алгебрі  існує така конгруенція , що виконуються наступні властивості:

а) якщо , теб) для будь-якого елемента ,

в) якщотеПобудуємо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосіб:


тоді й тільки тоді, колиПокажемо, що  – конгруенція на . Нехайдля . ТодіТому що  – конгруенція, то для кожної -арної операції  маємоОчевидно, що


Отже,


 


Очевидно, що для будь-якої париВиходить,Отже, по лемі 2.3,  – конгруенція на . Покажемо тепер, що  задовольняє визначенню 2.1, тобто  централізує . Нехай


        


ТодіТому що , і , те . Отже,  задовольняє визначенню 2.1.

Якщо , товиходить,Нехай, нарешті, має місце (1) і


 


Тоді

Тому що  й , те, отже, . З (2) треба, що , а за умовою . Виходить,  і томуТим самим показано, що конгруенція  задовольняє визначенню 2.1, тобто  централізує .

Доведемо зворотне включення. НехайТоді на алгебрі  визначена конгруенціязадовольняючому визначенню 2.1. Побудуємо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосіб:


    


тоді й тільки тоді, коли

і , .


Аналогічно, як і вище, неважко показати, що  – конгруенція на алгебрі . Помітимо, що з доведеного включення в одну сторону треба, що . Покажемо тому, що  централізує .

Тому щотетобто  задовольняє умові 1) визначення 2.1.

Якщо , тоотже,Нехай має місце (3) і .

Тому що


теЗ (4) треба, що , отже,тобтоНа підставі леми 2.2 містимо, щоОтже, .

А тому що , те, тобто4) Позначимо . Нехайі задовольняє визначенню 2.1.

Визначимо бінарне відношення  на  в такий спосіб


тоді й тільки тоді, колиАналогічно, як і вище, неважко показати, що  – конгруенція, що задовольняє визначенню 2.1.

Це й означає, щоТеорема доведена.

Як наслідку, з доведеної теореми одержуємо аналогічні властивості централізаторів у групах і мультікільцях.


3. Формаційні властивості нильпотентних алгебр


Як ми вже відзначали, усе алгебри вважаються приналежними деякому фіксованому мальцевскому різноманіттю й використовуються стандартні позначення й визначення з[1].

Нагадаємо, що для  й  – конгруенції на алгебрі  – говорять, що  централізує  (записується: ), якщо на  існує така конгруенція , що:


1) із  завжди треба2) для будь-якого елемента  завжди виконується


3) якщо , теОчевидно, що для будь-якої конгруенції  на алгебрі  конгруенція  централізує . У цьому випадку .

Помітимо, що якщо  й  – конгруенції на групі  й , те для нормальних підгруп  і  групи  й будь-яких елементів ,  мають місце наступні співвідношення:Тодіі в силу транзитивності  із цих співвідношень треба, щоПо визначенню 2.1 одержуємо, щоНаступне визначення центральності належить Сміту .

Визначення 3.1. , якщо існує така , що для будь-якого ,Доведемо, що визначення 2.1. еквівалентно визначенню 3.1.  означає умову 1) з визначення 2.1. И навпаки, умова 1) означає, що .

Нехай  і  – конгруенції, що задовольняють визначенню 2.1. З умови 2) треба, що для будь-якого елемента ,Доведемо зворотне включення.

Нехай . Тому що , те з умови 2) треба, щоУ силу транзитивності  маємоі, виходить, у силу умови 3) . ОтжеПокажемо, що з визначення 3.1. випливають умови 2) і 3) визначення 2.1. Якщо , те


Це означає .

Для  одержуємо, щозвідки .

Відповідно до роботи

Визначення 3.2. Алгебра  називається нильпотентною, якщо існує такий ряд конгруенціїназиваний центральним, щоЛема 3.1. Будь-яка підалгебра нильпотентної алгебри нильпотентна.

Доказ:

Нехай  – підалгебра нильпотентной алгебри . Тому що  має центральний рядте для кожного  на алгебрі  існує конгруенція  задовольняючому визначенню 2.1. А саме, ззавжди треба1) для будь-якого елементазавжди виконується2) якщоитеПомітимо, що надалі, для скорочення запису, будемо враховувати той факт, що


тоді й тільки тоді, колиПобудуємо наступний ряд конгруенції на алгебрі :деПокажемо, що цей ряд є центральним. Для цього на алгебрі  для кожного  визначимо бінарне відношення  в такий спосіб:тоді й тільки тоді, колиПокажемо, що  – конгруенція на алгебрі . НехайТодіі для кожної -арної операції  маємоОтже,Отже,  – підалгебра алгебри .

Очевидно, що для будь-якого елемента  має місцеТаким чином, відповідно до леми 2.3,  – конгруенція на алгебрі .

НехайТоді  й тому що ,

те


Якщо , то  й, виходить,
Нехай, нарешті,Тодіі тому щоОтже,Отже, конгруенція  задовольняє визначенню 2.1. для кожного . Лема доведена.

Лема 3.2. Нехай  і  – конгруенції на алгебрі ,


і  – ізоморфізм, певний на алгебрі .

Тоді для будь-якого елемента  відображеннявизначає ізоморфізм алгебри  на алгебру , при якомуДоказ:

Очевидно, що  – ізоморфізм алгебри  на алгебру , при якому конгруенції  й  ізоморфні відповідно конгруенціям  і .

Тому що , те існує конгруенція  на алгебрі , що задовольняє визначенню 2.1. Ізоморфізм  алебри  на алгебру  індуцирує у свою чергу ізоморфізм  алгебри  на алгебру  такий, щодля будь-яких елементів , .

Але тоді легко перевірити, що  – конгруенція на алгебрі  ізоморфна конгруенції . Це й означає, щоЛема доведена.

Лема 3.3. Фактор-Алгебра нильпотентной алгебри нильпотентна.


Доказ:

Нехайцентральний ряд алгебри . Покажемо, що для будь-якої конгруенції  на алгебрі  рядє центральним, тобтодля кожного . У силу відомих теорем про ізоморфизмах для алгебр (див., наприклад, теореми II.3.7, II.3.11 ) і леми 3.2., досить показати, щоНехай  – конгруенція на алгебрі , що задовольняє визначенню 2.1. Визначимо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосібтоді й тільки тоді, коли найдуться такі елементи , щоБезпосередньою перевіркою переконуємося, що  – конгруенція на алгебрі .

У такий спосіб залишилося показати, що  задовольняє визначенню 2.1.

Нехайтоді зі співвідношеннятреба, щоТому що


те . Отже,


Нехай . Тоді для деякого елемента ,  і .

Таким чином,отже,Тому що , те це означає, щоНехайде


Покажемо, що . У силу визначення  найдуться , щоПри цьому мають місце наступні співвідношення:Отже,Але тоді по визначенню 3.2.А тому що , теТепер з того, що


треба, щоЛема доведена.

Доказ наступного результату здійснюється простою перевіркою.

Лема 3.4. Нехай  – конгруенція на алгебрі , . Пологатоді й тільки тоді, коли  для кожного , одержуємо конгруенцію  на алгебрі .

Лема 3.5. Прямий добуток кінцевого числа нильпотентних алгебр нильпотентне.

Доказ:

Очевидно, досить показати, що якщо ,  і  – нильпотентне алгебри, те  – нильпотентна алгебра.

Нехайцентральні ряди алгебр  і  відповідно. Якщо , те, ущільнивши перший ряд повторюваними членами, одержимо центральний ряд алгебри  довжини . Таким чином, можна вважати, що ці ряди мають однакову довжину, рівну .

Побудуємо тепер ряд конгруенції на алгебрі  в такий спосіб:де  тоді й тільки тоді, коли , , .

Покажемо, що останній ряд є центральним, тобто  для довільного . Тому щоте на алгебрах  і  відповідно задані конгруенції  й , що задовольняють визначенню 2.1.

Визначимо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосіб:і тільки тоді, колии


Легко безпосередньою перевіркою переконатися, що  – конгруенція на алгебрі . Залишилося показати, що  задовольняє визначенню 2.1.

Нехай має місцеТоді відповідно до уведеного визначеннязвідки треба, щот.е.НехайЦе означає


Але тодіиОтже,


Нехай має місцеЦе означає, що
Виходить,  і , тобто . Лема, доведена.

Як відомо, спадкоємною формацією називається клас алгебр, замкнутих відносно фактор-алгебр, підпрямих добутків і відносно підалгебр.

Результати, отримані в лемах 3.1, 3.3, 3.5 можна сформулювати у вигляді наступної теореми.

Теорема 7 Клас всіх нильпотентних алгебр мальцевського різноманіття є спадкоємною формацією.

Визначення 3.3. -арна група  називається нильпотентной, якщо вона має такий нормальний рядщоидля кожного .

Тому що конгруенції на -арних групах попарно перестановочні (дивися, наприклад, ), те це дає можливість використовувати отримані результати в дослідженні таких груп.

Лема 3.6. Нехай  – -арна група.  і  – нормальні підгрупи групи  й .

Тоді , де  й  конгруенції, індуковані відповідно підгрупами  й  на групі .

Доказ:

Підгрупи  й  індуцирують на групі  конгруенції  й , обумовлені в такий спосіб: – -арна операція.

Визначимо на  бінарне відношення  в такий спосіб:тоді й тільки тоді, коли існують такі послідовності елементів  і  з  і  відповідно, що


Покажемо, що  – підалгебра алгебри . Для скорочення запису будемо надалі опускати -арний оператор .

НехайТому що , теТому що , теТому в силу того, що ,Отже,  – підалгебра алгебри .

Нехай  – нейтральна послідовність групи , а, отже, і групи . Тоді з визначення бінарного відношення  треба, щоТим самим довело, що  – конгруенція на .

Тo, що  задовольняє визначенню 2.1, очевидно. Лема доведена.

Лема 3.7. Нехай  – нильпотентна -арна група. Тоді  задовольняє визначенню 2.1.

Доказ:

Тому що  для кожного , те  індуцирує конгруенцію  на . У такий спосіб  володіє поруч конгруенції, що у силу леми 3.6 буде центральним. Лема доведена.

Зокрема, для довільної бінарної групи  звідси треба, що  нильпотентна тоді й тільки тоді, коли,  задовольняє визначенню 3.2. У цьому випадку теорема 3.2 просто констатує той факт, що клас всіх нильпотентних груп утворить спадкоємну формацію.


4. Класи абелевих алгебр і їхнї властивості


Як уже було відзначено в параграфі 3, алгебра  називається нильпотентною, якщо існує такий ряд конгруенційназиваний центральним, щодля кожного .

Визначення 4.1. У випадку, якщо для нильпотентной алгебри  в центральному ряді , тобто якщо для неї , то алгебра  називається, абелевої.

Лема 4.1. Будь-яка підалгебра абелевої алгебри абелева.

Доказ:

Нехай  підалгебра абелевої алгебри .

Тому що по визначенню , то на  існує така конгруенція , що:

1) ззавжди треба2) для будь-якого елементазавжди виконується3) якщоте

Розглянемо конгруенціюДійсно, якщодля , теі для кожної -арної опеации  маємоАле оскільки  підалгебра алгебри , одержуємоВиходить,  підалгебра алгебри .

Очевидно, що для будь-якого елемента  має місцеТаким чином,  конгруенція на алгебрі .

Нехайтоді


те  Якщо , теі, виходить,Нехай, нарешті,


Тодіі значить .

Отже, конгруенція  задовольняє визначенню 2.1. Лема доведена.

Лема 4.2. Фактор-Алгебра абелевої алгебри абелева.

Доказ:

Нехай алгебра  – абелева, тобто . Покажемо, що для будь-якої конгруенції  на  виконуєтьсяНехай  – конгруенція на алгебрі , що задовольняє визначенню 2.1.

Визначимо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосіб:


тоді й тільки тоді, коли найдуться такі елементи , , , , щоБезпосередньою перевіркою переконуємося, що  – конгруенція на алгебрі .

У такий спосіб залишилося показати, що  задовольняє визначенню 2.1. НехайтодіНехайТоді , і по визначенню 2.1При цьому  й . Відповідно до наших позначень одержуємо, щоНехайТоді найдуться , щоиПри цьомуОтже,


Але тоді по визначенню 3.1. . А тому що , теТепер з того, щотреба, щоЛема доведена.

Лема 4.3. Прямий добуток кінцевого числа абелевих алгебр абелево.

Доказ:

Очевидно, досить показати, що якщо ,  і  – абелеви алгебри, те  – абелева алгебра.

Нехай  і . Це означає, що на алгебрах  і  задані конгруенції  й  задовольняюче визначення 2.1.

Визначимо бінарне відношення  на алгебрі  в такий спосіб:тоді й тільки тоді, коли


иБезпосередньою перевіркою переконуємося, що  – конгруенція на алгебрі .

У такий спосіб залишилося показати, що  задовольняє визначенню 2.1.

НехайтодіНехай . Це означає, що  й . Але тодіиОтже,


НехайтодіІЦе означає, що  й . У такий спосібЛема доведена.

Результати, отримані в лемах 4.1, 4.2, 4.3 можна тепер сформулювати у вигляді наступної теореми.

Теорема 8 Клас всіх абелевих алгебр мальцевського різноманіття є спадкоємною формацією.

Нехай  – конгруенція на алгебрі .  – підалгебра алгебри ,  і . Тоді введемо нове позначенняЛема 4.4. Нехай визначена множина . Тоді  – конгруенція на ,


Доказ:

Тому що , те для будь-якого елемента  завжди найдеться такий елемент , що . Отже,де .

У такий спосіб .

Нехай тепер , . Тодіде . Отже, для кожної -арної операції  одержуємоТепер, оскільки , те по лемі 3.2  – конгруенція на .

Нехай . Тоді, мабуть,. Тому щоте


Покажемо тепер, що . Допустимо противне. Тоді найдеться така пари , що  й . З визначення  треба, що існує така пари , що


Тому щоте застосовуючи мальцевський оператор  одержуємоЗ леми 2.2. тепер треба, що .

Отже, . Лема доведена.

Підалгебра  алгебри  називається нормальної в , якщо  є суміжним класом по деякій конгруенції алгебри .

Лема 4.5. Будь-яка підалгебра абелевої алгебри є нормальною.

Доказ:

Нехай  – підалгебра абелевої алгебри . Тому що , те по лемі 4.4. на  існує така конгруенція , щоЛема доведена.


Висновок


Таким чином, у даній роботі ми докладно з доказами на підставі результатів робіт [3] і [4] виклали теорію централізаторів конгруенції універсальних алгебр і розглянули формаційні властивості нильпотентних алгебр, на підставі результатів 3 увели поняття абелевої алгебри. Використовуючи методи дослідження роботи [1] довели наступний основний результат: клас всіх універсальних абелевих алгебр із мальцевського різноманіття утворить спадкоємну формацію.


Список літератури


Кушніров Л.О., Елементи загальної алгебри. – К., 2003

Шеметков Л.А., Скиба А.Н., Формації алгебраїчних систем. – К., 2004

Smith J.D. Mal'cev Varieties // Lect. Notes Math. 1976. V.554.

Русаков С.О., Алгебраїчні -арні системи. – К., 2003

Кон П., Універсальна алгебра. – К., 2004

Ходалевич О.Д., Властивості централізаторів конгруенції універсальних алгебр . – К., 2004

Ходалевич О.Д. Формаційні властивості нильпотентних алгебр . – К., 2004

Ходалевич А.Д. Прикладна алгебра . – К., 2004Информация 


© Центральная Научная Библиотека