Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биология
· Геология
· Зоология
· Коммуникации и связь
· Бухучет управленчучет
· Водоснабжение   водоотведение
· Детали машин
· Инновационный   менеджмент
· Качество упр-е   качеством
· Маркетинг
· Математика
· Мировая экономика МЭО
· Политология
· Реклама и PR
· САПР
· Биология и химия
· Животные
· Литература   языковедение
· Менеджмент
· Не Российское   законодательство
· Нотариат
· Информатика
· Исторические личности
· Кибернетика
· Коммуникация и связь
· Косметология
· Криминалистика
· Криминология
· Наука и техника
· Кулинария
· Культурология
· Логика
· Логистика
· Международное   публичное право
· Международное частное   право
· Международные   отношения
· Культура и искусства
· Металлургия
· Муниципальноое право
· Налогообложение
· Оккультизм и уфология
· Педагогика


Функціональне відображення поведінки споживача

Функціональне відображення поведінки споживача
Функціональне відображення поведінки споживача1. Геометричне подання зміни попиту при зміні доходу й цін


Припустимо змінюється доход (). Його збільшення або зменшення еквівалентно паралельному зсуву бюджетної прямої. Зі зміною доходу змінюється й попит на товари. На кожній бюджетній прямій можна знайти точку рівноваги, в якій забезпечується максимум функції корисності . Нехай цими точками є точки , , ,  на рис. 1. З'єднавши їх, одержимо криву . Така крива називається кривою доход-споживання, або кривою Енгеля. На рис. 1. крива Енгеля відображує зміну попиту споживача (при зростанні його доходу) у випадку, коли жоден з товарів не є малоцінним. За умови, що 1 – малоцінний, а 2 – цінний товари, крива Енгеля приймає вигляд, зображений на рис. 2.


 

Рисунок 1.                                       Рисунок 2


Припустимо, що змінюється ціна товару 1. Установимо, як змінюється попит на товари 1 і 2. Розглянемо бюджетну пряму (рис. 2)


.


Нехай  зменшується. Тоді точка  переходить у точку , а точка  – у точку  – нову точку рівноваги, в якій споживачеві забезпечується новий максимум функції корисності . Зменшимо ціну . Тоді точка  переміститься в точку , а точка  займе положення точки  й т.д. З'єднавши точки , , , ,  одержимо криву ціни-споживання (або криву цін) як геометричне місце точок, які характеризують зміну попиту двох товарів при зміні ціни . На відміну від лінії доход-споживання, що виходить із початку координат, лінія ціна-споживання починається в точці .


Рисунок 3


Проаналізуємо більш детально процес переходу з точки  в точку  при зміні ціни  (рис. 4). Позначимо вихідну бюджетну лінію через , а змінену – через . Проведемо пряму  паралельно прямій лінії цін  так, щоб вона мала точку дотику з кривою байдужності 1. Нехай точкою дотику буде точка . Як у точці , так й у точці  споживачеві забезпечується один і той самий рівень корисності, оскільки ці точки належать одній кривій байдужності. Перехід із точки  в  розглянемо поетапно: спочатку з  в точку , потім із точки  у точку . Перехід з А в точку В не супроводжується зміною корисності. Ціна першого товару знизилася, тому попит на нього зменшився – відбулася заміна одного товару іншим, що відповідає ефекту заміни. Перехід із точки  у точку  відповідає ефекту доходу й обумовлений зміною реального доходу при зміні цін.


Рисунок 4


2 Аналіз математичної моделі поведінки споживача. Функція попиту споживача


При будь-яких додатних цінах  і доході  розв’язок задачі поведінку споживача, існує й єдиний.

Очевидно, що цей розв’язок залежить від  і , тобто вибір споживача є функцією, що залежить від цін і доходу. Ця функція називається функцією попиту  або в розгорнутому вигляді:

.


Цей запис означає, що при цінах  і доході  вибирається споживчих благ у кількостях .

Основною властивістю функції попиту є її однорідність щодо всіх цін і доходу, тобто значення попиту інваріантні відносно пропорційних змін  й :


, де .


Ця властивість виражає той факт, що вибір споживача залежить тільки від співвідношення цін на товари, а не від масштабу цін.

Аналіз моделі поведінки споживача полягає у вивченні чутливості розв’язку до зміни її параметрів  і . Цей підхід у математичній економіці називається методом порівняльної статистики.

Розглянемо задачу, в якій рівняння являють собою  умови першого порядку й можуть бути розв’язані відносно оптимальних кількостей усіх продуктів  і оптимального множника Лагранжа , тобто розв’язок подається у вигляді функції попиту  та функції попиту та доходу . Поставимо  й вабо в розгорнутому вигляді

                (1)


Позначимо  і .

Отже перейдемо до аналізу математичної моделі поведінки споживача відносно зміни її параметрів  і :

1. Розглянемо вплив зміни доходу  на розв’язок задачі споживання. Для цього продиференцюємо (1) по , тоді одержимо


                (2)


де  і  відображають ступінь чутливості стосовно зміни .


Позначимо , тоді в матричному позначенні рівняння (2) матимуть такий вигляд:


,

де матриця коефіцієнтів є матрицею Гессе, що облямована цінами, тобто


, де  – вектор-рядок.


Припустимо, що . Розв’язок (2) знайдемо за методом Крамера. При фіксованому значенні  одержимоде  – алгебраїчні доповнення елементів ,  відповідно.

Якщо , то -й товар називається коштовним (цінним), при збільшенні доходу попит на цей товар також збільшується. На випадок, коли  -й товар називається малоцінним.

2. Розглянемо вплив зміни ціни одного товару, наприклад , на поведінку споживача. Диференціюючи (1) по , одержимо:


        (3)


де  – дельта Кронекера . Запишемо систему (3) у такому вигляді:


.


Якщо матриця коефіцієнтів невироджена, тобто, тоді маємо при фіксованому  такий розв’язок, який називають рівнянням Слуцького

                          (4)


Рівняння (4) є основним рівнянням у теорії цінності. Вираз  називається коефіцієнтом Слуцького. З рівняння Слуцького випливає, що при змінюванні ціни на -й товар зміна попиту на -й товар наведена двома доданками, перший одержав назву ефекту заміни, другий – ефекту доходу. Отже: « Загальний ефект = вплив заміни + вплив доходу». Наприклад, при зниженні ціни на -й товар відбувається зростання доходу (ефект доходу), але він іде не повністю на закупівлю -го товару – частина його витрачається на закупівлю інших товарів (ефект заміни).

Нехай розв’язок (4) справедливий для всіх  та  таких, що , тоді матриця  розміром  симетрична й від’ємно визначена, тобто .

Можна встановити властивості цієї матриці.

Діагональні елементи виражають чистий ефект заміщення, тобто визначають зміну , яка є результатом варіації ціни , за умови, що доход підтримується на такому рівні, що значення  залишається незмінним.

При  товари  та  прийнято вважати взаємозамінюючими, при  – взаємодоповнюючими, а при  – незалежними.


3 Коефіцієнт еластичності


Коефіцієнтом еластичності функції одного аргументу  називається величина, отримана в результаті ділення відносного приросту функції на відносний приріст аргументу. Позначаючи еластичність через , маємо за означенням


,


де  – приріст аргументу;

 – викликаний ним приріст функції.


Звичайно праву частину помножують і ділять на 100% та говорять, що коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється значення функції при зміні аргументу на 1%.


При  маємо


.

Якщо функція  є функцією декількох аргументів, то говорять про часткові коефіцієнти еластичності


.


Функція попиту  є векторною функцією, її можна розглядати як сукупність  функцій попиту на окремі товари , кожна з яких є функцією від  змінної. Отже, для кожної з цих функцій існує  частковий коефіцієнт еластичності.

Залежно від типу аргументу розрізняють коефіцієнти еластичності за цінами й доходом.

Величини , що показують, на скільки відсотків зміниться попит на -й товар у розрахунку зміни ціни -го товару на 1%, називають коефіцієнтами еластичності за цінами (якщо  – то перехресними коефіцієнтами).

Показники , що характеризують аналогічно зміну попиту від доходу, називаються еластичністю за доходом.


4 Алгоритми розв’язання задачі споживання


Умови Куна-Такера дають повну характеристику розв’язку, однак не містять конструктивного методу його пошуку. Одними з алгоритмів розв’язання задачі нелінійного програмування (ЗНП) є градієнтні методи.

Процес знаходження розв’язку ЗНП градієнтними методами полягає в тому, що, починаючи з деякої точки , здійснюється послідовний перехід до деяких інших точок, поки не буде знайдений прийнятний розв’язок задачі. При цьому градієнтні методи розділяють на два класи.

До першого класу відносять методи, в яких точки , що досліджуються, не виходять за межі області припустимих розв’язків задачі. Найпоширенішим з таких є метод Франка-Вульфа.

До другого класу методів відносять методи, під час використання яких досліджувані точки  можуть як належати, так і не належати області припустимих значень (метод Ероу-Гурвіца, метод штрафних функцій).

Під час знаходження розв’язку задачі градієнтними методами ітераційний процес здійснюється до того моменту, поки градієнт функції в черговій точці  не стане дорівнювати нулю або ж поки


,


де  – достатньо мале позитивне число, що характеризує точність отриманого розв’язку.


Для чисельного розв’язування задачі споживача використовуватимемо метод Франка-Вульфа.

Нехай потрібно знайти максимальне значення функції корисності  за умови .

Характерною рисою даного методу є те, що обмеженням в задачі є лінійна нерівність. Ця особливість є основною для заміни нелінійної цільової функції лінійною поблизу досліджуваної точки, завдяки чому розв’язування задачі зводиться до послідовного розв’язання задач лінійного програмування.

Наприкінці першого розділу наведемо алгоритм методу Франка-Вульфа:

1. Процес знаходження розв’язку задачі починається з визначення точки, що належить області припустимих розв’язків задачі.

2. Знайдемо градієнт цільової функції в точці  


.


3. Побудуємо лінійну функцію


.


4. Знайдемо максимум  при обмеженні , тобто розв’яжемо задачу лінійного програмування (ЗЛП), звідки визначимо вектор , що доставляє максимум .

5. Визначимо значення оптимального кроку обчислення  за формулою


.


6. Обчислимо компоненти нового припустимого розв’язку за формулою


.


7. Знайдемо значення , .

8. Порівняємо отримані ,  з точністю . Якщо , тоді  і алгоритм переходить до пункту 2, якщо , тоді отримано оптимальний розв’язок задачі  і  при .Информация 


© Центральная Научная Библиотека