Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биология
· Геология
· Зоология
· Коммуникации и связь
· Бухучет управленчучет
· Водоснабжение   водоотведение
· Детали машин
· Инновационный   менеджмент
· Качество упр-е   качеством
· Маркетинг
· Математика
· Мировая экономика МЭО
· Политология
· Реклама и PR
· САПР
· Биология и химия
· Животные
· Литература   языковедение
· Менеджмент
· Не Российское   законодательство
· Нотариат
· Информатика
· Исторические личности
· Кибернетика
· Коммуникация и связь
· Косметология
· Криминалистика
· Криминология
· Наука и техника
· Кулинария
· Культурология
· Логика
· Логистика
· Международное   публичное право
· Международное частное   право
· Международные   отношения
· Культура и искусства
· Металлургия
· Муниципальноое право
· Налогообложение
· Оккультизм и уфология
· Педагогика


Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony

Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony

0x08 graphic

ЗМІСТ

ВСТУП

В складних умовах перебудови економіки, визнання України як країни з

ринковою економікою і поряд з іншими змінами, виникла необхідність

перебудови бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних

стандартів.

В розвитку обліку за останні роки були зроблені суттєві зміни, внесені

доповнення, прийнято закони, затверджено Міністерством фінансів України

відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План

рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов\'язань і

господарських операцій підприємств та організацій і інструкцію про його

застосування.

Такі зміни передбачають перспективу розвитку українського обліку

відповідно до норм іноземних країн з вже розвинутою економікою, що

дозволить зарекомендувати державу з кращого боку перед входженням до

Європейського Союзу та на Світовий ринок.

Разом з бухгалтерським обліком на новий етап розвитку стала його складова

- облік розрахунків з бюджетом, від якої залежать суми зобов\'язань

підприємства. Сьогодні цьому обліку приділяється велика увага, вона

проявляється через велику кількість прийнятих законів, положень,

інструкцій та значним інформаційним забезпеченням. Продовжується робота

над систематизацією податкового законодавства в Податковому кодексі.

В сучасних умовах на всіх рівнях виробництва велике значення має

економічний аналіз. При допомозі якого можна розв\'язувати економічні,

організаційні проблеми, приймати управлінські рішення. Такий аналіз має

дійовий характер, оскільки управлінські рішення відносяться до конкретного

господарюючого суб\'єкта і направлені на підвищення ефективності

діяльності.

На сьогоднішній день головною метою кожного підприємства чи організації

незалежно якої форми власності є отримання максимального прибутку. Але

відповідно до цього і виникають зобов\'язання перед бюджетом держави за

податками і платежами з приводу заняття певними видами діяльності чи

використання певних видів природних ресурсів.

Податки - система обов\'язкових платежів підприємств, організацій і

населення, які є одним із джерел доходів державного бюджету.

Податки знаходяться в центрі уваги науковців вже ось кілька століть,

А.Сміт, Д. Рікардо, А. Вагнер, К. Віксель заклали підвалини науки про

податки, сучасні вітчизняні науковці Л. Андрущенко, В. Федосов, В.

Мельник, Н. Кучерявенко в своїх роботах досліджують теоретичні та

практичні аспекти оподаткування. Осмислення теоретичних та практичних

основ оподаткування є одним із найважливіших напрямків розвитку фінансової

науки.

Сутність формування податкових надходжень до бюджету проявляється через їх

внутрішній зміст, у сукупності всіх їх властивостей та відносин, що

виникають в процесі складання та виконання дохідної частини бюджету

держави. Основне призначення податкових надходжень полягає у забезпеченні

держави фінансовими ресурсами, необхідними для виконання відповідних

функцій. Доказом цього є статистичні дані, які свідчать, що державний

бюджет по доходах станом на 16 січня поточного року (з урахуванням

взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі (90,3 % річних

призначень), або 2602 % ВВП, і на 70,8 % сформовано за рахунок податкових

надходжень, з яких ПДВ становить 54,2 %, податок на прибуток - 25,7 % [

34,8].

Отже, облік розрахунків з бюджетом та їх аналіз займає важливе значення

тому, що податки і збори є головним джерелом доходів бюджету. Відповідно

їх облік і особливо аналіз повинні здійснюватися на належному рівні, щоб

давати можливість наочно прослідкувати тенденції до збільшення чи

зменшення доходів бюджету. Крім того облік полегшує роботу податкових

органів, оскільки подає вже готові дані для опрацювання. В свою чергу

аналіз дає змогу прослідкувати динаміку погашення податкових зобов\'язань,

виявити вплив факторів, що спричинили зміни і врешті решт побачити ступіть

взаємовідносин держави і господарюючого суб\'єкта, тобто дає змогу

дослідити умови, що спричинили виникнення конфліктних ситуацій і

протистоянь між податковими органами і платником, а також надати

теоретичні і практичні рекомендації, щоб попередити і уникнути подібних

ситуацій.

Показники податкоспроможності надзвичайно актуальні на сьогоднішній день,

бо показують можливість господарюючого суб\'єкта погашати податкові

зобов\'язання.

Успішне проведення аналітичної роботи залежить від її організації. Тому

варто використовувати підходи, які передбачатимуть розробку і реалізацію

нових, гнучких методик, спрямованих на більш універсальне співвідношення

фактичних показників з плановими. Головне мати чітко налагоджену систему

співпраці, тобто чітко організовувати роботу бухгалтера в сфері подачі до

податкових органів документальних даних про нарахування податків, вчасно і

в повному обсязі розраховуватися з відповідними зобов\'язаннями, ефективно

використовувати інформацію аналітиків підприємства, контролювати

обізнаність працівників з податковим законодавством, яке так часто

змінюється, щоб уникнути конфліктних ситуацій з податковим органами,

звичайно і інші обумовлені ситуації, саме цим і пояснюється актуальність

теми.

Предметом дослідження є облік та аналіз податкових платежів.

Об\'єктом дослідження являється ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. М. Тереза, 17.

Метою даної роботи є поглиблене вивчення і закріплення теоретичних знань,

також їх практичне застосування при розв\'язанні конкретних питань, що

виникають при веденні обліку розрахунків з бюджетом.

Основними завданнями дипломної роботи є:

* сформувати теоретичні аспекти ведення обліку розрахунків з бюджетом;

* розглянути види податкових платежів та порядок їх обчислення і сплати;

* розглянути методологію аналізу податкових платежів;

* дослідити і охарактеризувати програмне забезпечення обліку податкових

платежів;

* провести дослідження методики ведення обліку та аналізу розрахунків з

бюджетом на прикладі ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”;

* запропонувати шляхи вдосконалення порядку здійснення обліку і аналізу

розрахунків з бюджетом.

Обрана тема є досить актуальною, оскільки її опрацьовували багато вчених

та є досить багато нормативно-правової літератури, а саме Закон України

„Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку

підприємства”, інші законодавчі акти, укази Кабінету Міністрів України,

постанови, листи, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, статті,

наукові праці, підручники. Все це говорить про те, що наша країна

впевненим темпом рухається вперед по шляху вдосконалення. Уряд працює над

створенням більш прозорої законодавчої бази, спрощеної для розуміння і

діючої на практиці.

В даній сфері працювали і досліджували облік податкових платежів: Бутинець

Ф., Алпанова Н. Словінська Л., Чабанова Н. Пархоменко В.; в сфері

економічного аналізу працювали і досліджували дану тему: Мних Є., Савицька

Г., Івахненко В., Ізмайлова К., Болох М.; в сфері оподаткування працювали:

Чугунок І., Семерей Ж., Ксенко Л., Панасик В Крисоватий А., Василик О. і

продовжують працювати багато інших економістів і аналітиків які внесли

значний вклад в розвиток цієї науки і вдосконалили її.

Дослідження цієї теми завжди буде актуальним, тому що податки становлять

найбільшу частину державного бюджету і тому що в податковому законодавстві

найбільше змін і доповнень над якими працюють найкращі фахівці.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

1.1. Економічна суть, класифікація, порядок обчислення та сплати

податкових платежів

Еволюція формування державних доходів протягом століть зазнала істотних

змін — від натуральної форми за умов нерозвиненого ринкового господарства

до абсолютного використання грошової форми на даний момент. Найважливішим

методом акумуляції державою суспільного продукту стали податки, які

забезпечують левову частку бюджетних находжень.

Виникнувши в епоху товарно-грошових відносин, в ХVІІ столітті, податки як

економічна категорія еволюціонували разом з розвитком економічної

архітектури суспільства. Ця еволюція торкнулася, насамперед, глибинної

сутності податкових платежів. Якщо спочатку природа податку

характеризувалася абсолютно фіскальним змістом (безеквівалентний,

обов\'язковий платіж на користь держави), то поступово сформувалося

розуміння податку, як своєрідної суспільної плати за виконання державою

своїх функцій.

Такий перехід став можливим тільки за рахунок зміни суспільного ладу,

формування системи демократичних цінностей, уявлень про відповідальність

держави та її представників перед кожним окремим громадянином. Можна

зробити висновок, що еволюційний процес у фінансовій науці в царині

податків був викликаний гострою практичною потребою суспільства в

оптимізації відносин між державою та її громадянами.

Теоретичні суперечки стосовно функцій податків - фіскальна, регулююча,

стимулююча, розподільна, контрольна - є опосередкованим свідченням про

багатогранність економічної категорії “податок”. Ця багатогранність значно

ускладнює теоретичні дослідження в цьому напрямку, і майже унеможливлює

суто економічний і фінансовий підхід до оподаткування на практиці.

Осмислення теоретичних та практичних основ оподаткування є одним із

найважливіших напрямків розвитку фінансової науки. Хоча податки як

суспільний феномен існують протягом тисячі років, більшість сучасних

науковців вважає, що першими науково обґрунтовану характеристику податків

дали Адам Сміт та Давид Рікардо (хоча набагато раніше Фома Аквінський

визначав податки як дозволену форму пограбування).

А. Сміт у своїй роботі “Про багатство народів” (1770 р.) про податок

говорив, що “це тягар, який накладається державою у формі закону, як і

його розмір, і порядок сплати “ [38,10].

Д. Рікардо висловлював свою думку щодо податків. Він писав: “ Податки

становлять ту частину продукту землі та праці країни, яка надходить у

розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу

країни ” [35,10].

В той же час М. Кучерявенко доводить, що” вчення про податки існувало ще в

давніх державах Сходу, стародавній Греції та Риму” [49,37].

Досить цікавою є думка Прудона П\'єра Жозефа (1809-1865 рр.), який пише, що

податок - обмін. Держава не повинна втручатися в діяльність, відведену

приватній ініціативі [50,12].

Німець Гок пропонує розглянути податки з іншого боку - податок, як

необхідність. Він по новому розглядає роль держави. За Гоком, держава - це

атмосфера, що завжди оточує нас і діє на нас благодатно. Цей перехід до

нової ролі держави зумовив висновок про те, що податки зовсім не є платою

за послуги держави. Люди сплачують податок, виконуючи обов\'язок [50,12].

Німецькі вчені - фінансисти Лоренц Штейн (1815-1890рр.), Адольф Вагнер

(1835-1917рр.) та ін. підкреслюють етичний бік податків, моральний зв\'язок

між державою та особистістю, підкорення приватного господарства ідеї

державності, а отже, ідеї податку [50,13].

Французькі автори (Леруа-Больє, Струм) навпаки згадують про податки тільки

як засіб покриття потреб держави, бюджетний засіб і відмовляються

розглядати їх моральний бік [50,13].

Якщо аналізувати податки на сучасному етапі розвитку, то вони є

безальтернативним джерелом формування фінансових ресурсів держави, тому

податкова політика повинна вписуватися в загальноприйняті демократичні

процедури, які дозволяють врахувати інтереси всіх суб\'єктів бюджетного

процесу. Тому можна прогнозувати, що теоретичні розробки в цьому напрямку

будуть продовжуватися, насамперед, в контексті практичних завдань, які

стоять перед сучасним суспільством.

В умовах трансформації економічної системи, становлення ринкових відносин

вплив держави на суспільно-економічні процеси набуває непрямого характеру

і реалізується шляхом проведення бюджетної та податкової політики.

Податок є одним із способів формування бюджетних доходів, однією з форм

економічних відносин з розподілу та перерозподілу валового внутрішнього

продукту відповідно до потреб фінансування видатків бюджету та державного

регулювання відносин економічних процесів.

Значимість податкових надходжень на етапі трансформації економіки зростає

не лише при формуванні фінансового ресурсу держави, в умовах зниження

ефективності державного регулювання економіки шляхом накладання прямих

заборон та директив система державного управління поступово

переорієнтовується на застосування непрямих, в тому числі податкових

методів регулювання економіки.

Бюджетна політика включає питання щодо виявлення та оцінки факторів, які

визначають динаміку окремих видів податкових надходжень бюджету, а також

розробки та впровадження заходів, спрямованих на формування податкових

надходжень бюджету. Подальших наукових розробок потребують питання

взаємодії інституцій, що забезпечують формування податкових надходжень

бюджету.

Сутність формування податкових надходжень бюджету проявляється через їх

внутрішній зміст, у сукупності всіх їх властивостей та відносин, що

виникають в процесі складання та виконання дохідної частини бюджету

держави. Основне призначення податкових надходжень полягає у забезпеченні

держави фінансовими ресурсами, необхідними для виконання відповідних

функцій. Податкові надходження формуються за рахунок мобілізації до

бюджету податків, зборів та обов\'язкових платежів, які в сукупності

утворюють систему оподаткування. При цьому податки використовуються

державою як інструменти формування бюджетних доходів. Обсяги податкових

надходжень бюджету визначаються станом розвитку економіки країни,

кількістю суб\'єктів підприємницької діяльності та їх активністю, які

згідно з положеннями національного податкового законодавства зобов\'язані

здійснювати відповідні відрахування до дохідної частини бюджету. Суми цих

відрахувань визначаються за результатами господарської діяльності таких

суб\'єктів підприємницької діяльності відповідно до положень податкового

законодавства. Важливим є розкриття економічної сутності формування

податкових надходжень бюджету, тобто визначення сукупності властивостей

податкових надходжень та відносин, що виникають у процесі їх формування.

В Україні, як і в більшості країн світу, формування доходів бюджету

здійснюється шляхом мобілізації податкових, неподаткових та інших

надходжень відповідно до чинного законодавства з питань бюджету та

оподаткування. У сукупності ці джерела утворюють дохідну частину

державного та місцевих бюджетів. Разом з тим податкові надходження

становлять основну частину доходів як державного, так і місцевих бюджетів,

зокрема питома вага податкових надходжень у структурі доходів Державного

бюджету України останніми роками перебуває на рівні 70 відсотків, бюджетів

органів місцевого самоврядування сягає 80 відсотків [54,3].

Відповідно до закону України “Про систему оподаткування” під податком і

збором (обов\'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів

слід розуміти обов\'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до

державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах,

що визначаються законом [14].

Як стверджує Ткаченко Н. “Податки - система обов\'язкових платежів

підприємств, організацій і населення, які є одним із джерел доходів

державного бюджету” [51, 10].

В обліку під податками розуміють обов\'язкові платежі фізичних і юридичних

осіб до центрального та місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на

умовах, що визначаються законодавчими актами держави. Іншими словами це

зобов\'язання господарюючого суб\'єкта перед державним або місцевим

бюджетами.

Зобов\'язання відповідно до П(С)БО 11 це зменшення економічних вигод

підприємства у зв\'язку з погашенням таких зобов\'язань.

Податки і збори передбачені податковою системою України згруповані

відповідно до специфічних рис і функціонального призначення.

Розглянемо класифікація податків і зборів за певними ознаками.

За економічною інформацією об\'єкта оподаткування:

1. податки на доходи і прибутки - обов\'язкові збори, які стягуються з

чистого доходу з фізичних і юридичних осіб в момент його отримання;

2. податок на споживання - обов\'язкові збори, які стягуються в процесі

споживання товарів, робіт, послуг, причому їх плата не залежить від

результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру

споживання;

3. податки на майно - обов\'язкові збори, які стягуються внаслідок

наявності конкретного виду майна, що перебуває в приватній,

колективній та державній формах власності.

За формою взаємовідносин платника і держави:

1. прямі - обов\'язкові платежі, які напряму сплачуються платником до

бюджету держави залежно від розміру об\'єкта оподаткування;

2. непрямі податки - обов\'язкові платежі, які сплачуються платником

опосередковано через цінові механізми, причому збільшує ціну товару.

За формою стягнення:

1. розкладні податки - обов\'язкові платежі, які визначаються як

розподілення загальної суми на певну кількість платників;

2. окладні податки - обов\'язкові платежі, які стягуються за певними

ставками від чітко визначеного об\'єкта оподаткування.

За способом зарахування податкових платежів:

1. закріплені - обов\'язкові платежі, які на тривалий період повністю чи

частково закріплені як дохідне джерело конкретного бюджету;

2. регулюючі - обов\'язкові платежі, які можуть надходити до різних

бюджетів.

Відносно до платника:

1. податки з юридичних осіб;

2. податки з фізичних осіб;

3. змішані.

Відносно до джерела сплати:

1. податки, що включаються в валові витрати та собівартість;

2. податки, що включаються в ціну товару;

3. податки, що сплачуються з прибутку або капіталу.

За ознакою органів державної влади, які їх встановлюють:

1. загальнодержавні податки - обов\'язкові платежі, які встановлюються

найвищими органами влади в державі і є обов\'язковими до сплати за

єдиними ставками на всій території України;

2. місцеві податки та збори - обов\'язкові платежі, які встановлюються

місцевими органами влади в і є обов\'язковими до сплати за

встановленими ставками тільки на певній території.

Так, як в бухгалтерському обліку насамперед використовують цю ознаку, то

розглянемо її детальніше.

До загальнодержавних належать: податок на додану вартість; акцизний збір;

податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; мито;

державне мито; податок на нерухоме майно (нерухомість); плата (податок) за

землю; рентні платежі; податок із власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів; податок на промисел; збір за

геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збір

за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення

навколишнього природного середовища; плата за торговий патент на деякі

види підприємницької діяльності; фіксований сільськогосподарський податок;

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збір у вигляді

цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію [38,22].

Податок на додану вартість є однією з форм універсальних акцизів.

Платниками ПДВ є суб\'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи,

що не є суб\'єктами підприємницької діяльності, а також фізичні особи, які

здійснюють діяльність, віднесену до підприємницької, обсяг оподатковуваних

операцій з продажу товарів яких протягом будь-якого періоду з останніх

дванадцяти календарних місяців перевищував 300 тисяч гривень. Сплачують

ПДВ також особи, які ввозять товари на митну територію України, за

винятком фізичних осіб, котрі ввозять товари в обсягах, що не підлягають

оподаткуванню. Податок сплачують і особи, що здійснюють підприємницьку

діяльність із торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу,

за винятком фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на умовах сплати

ринкового збору [ 10].

Об\'єктом оподаткування є операції платників із:

* продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в

тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами

оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права

власності на об\'єкти застави позичальнику (кредитору) для

погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

* ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та

отримання робіт, що надаються нерезидентами, для їх використання

або споживання на митній території України;

* вивезення або пересилання товарів за межі митної території

України й надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за

межами митної території України.

Об\'єкти оподаткування ПДВ оподатковуються за ставкою 20 відсотків і

нульовою ставкою. За нульовою ставкою оподатковуються операції з: продажу

товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної

території України; продажу робіт, послуг, призначених для використання та

споживання за межами митної території України; продажу товарів (робіт,

послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території

України у зонах митного контролю, безмитних магазинах.

Податкова декларації з ПДВ заповнюється на основі податкових накладних,

які реєструються в Реєстрі отриманих і виданих податкових накладних. На

сьогоднішній день станом на 26.01.07 р. відбулися певні зміни, що

стосуються даного реєстру. Аби зменшити кількість виїзних перевірок

обґрунтованості вимог щодо відшкодування з держбюджету сум ПДВ, Державна

податкова адміністрація України доповнила п. 4.2 Порядку заповнення та

подання податкової декларації з податку на додану вартість затвердженого

наказом ДПАУ від 30.05.097 р. №166 і п. 3 Порядку ведення реєстру

отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від

30.06.05 р. №244, новим нормами.

Установлено, що платник податку на додану вартість має право за власним

бажанням подавати до податкової інспекції (податкової адміністрації)

реєстр одержаних та виданих податкових накладних. Реєстр можна подавати:

* в електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПАУ, за допомогою

телекомунікаційних мереж загального користування з використанням

надійних засобів електронного цифрового підпису за умови отримання

їх у порядку, визначеного чинним законодавством;

* на магнітних носіях з копіями документів на паперових носіях;

* на паперових носіях.

Аналітик стверджують, що вже існують умови для обов\'язкового подання

реєстрів. Це відбудеться тоді, коли буде створений електронний Реєстр

податкових накладних, а поки, що це функціонує на добровільних засадах.

Декларація подається щомісячно, не пізніше 20 числа поточного місяця, або

щоквартально - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім

календарним днем звітного кварталу.

Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний збір.

Платниками акцизного збору є підприємства, а також їх філії, відділення,

які виробляють підакцизні товари на митній території України.

Об\'єктом оподаткування є:

* обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, у

тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну

на інші товари, продукцію, роботи, послуги, безплатної передачі

товарів або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених

підакцизних товарів, виготовлених з давальницької сировини;

* обороти з реалізації товарів для власного споживання,

промислової переробки, а також для своїх працівників;

* митна вартість товарів, які імпортуються, ввозяться,

пересилаються на митну територію України.

Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продаж і

твердих сумах з одиниці реалізованого товару [3]. Розрахунок акцизного

збору платники складають щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного

за звітним, до органів ДПС за місцем реєстрації.

Податок на прибуток підприємств - одна із найпоширеніших форм

оподаткування, яка має багатовікову історію.

Платниками податку на прибуток є резиденти, нерезиденти, фізичні чи

юридичні особи, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на

території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Платниками податку виступають також постійні представники нерезидентів,

які отримують доходи з джерел їх походження з України. Об\'єктом

оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми

скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат

платника і суму амортизаційних відрахувань [11].

Під валовими доходами розуміють суму доходів підприємства, отримані ним на

території України і за її межами у грошовій або іншій формах від усіх

видів діяльності. Основну питому вагу валового доходу істотної більшості

підприємств будь - якої галузі складає виручка від продажу (реалізації)

власної продукції (робіт, послуг, а також іншої реалізації), але кожне

підприємство крім реалізації товарів, робіт, послуг може мати і інші

джерела надходження коштів, тобто інші доходи, які з реалізацією товарів,

робіт, послуг безпосередньо не пов\'язані. Серед таких доходів найбільше

значення для підприємств мають: суми штрафів і пені, доходи від операцій з

цінними паперами, валютними цінностями, борговими зобов\'язаннями, доходів

у вигляді безповоротної фінансової допомоги, доходи від урегулювання

сумнівної та безнадійної заборгованості.

До валових витрат підприємницької діяльності в першу чергу відносять усі

витрати пов\'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Кожне

підприємство у процесі здійснення своєї діяльності несе за рахунок інших

ніж собівартість продукції, джерел фінансування. Значна частина цих витрат

включається до складу валових витрат. Серед них найбільше значення мають

такі витрати: заохочувальні витрати на оплату праці, на утримання та

експлуатацію об\'єктів соціальної сфери, витрати на поліпшення основних

засобів, суми безнадійної дебіторської заборгованості та інші. Оскільки

валові доходи і валові витрати характеризують величину оподатковуваного

прибутку, то вони виступають важливим об\'єктом аналізу.

Але як відомо не всі доходи і витрати підприємства можна віднести до

валових, це зумовлено відмінністю між бухгалтерським і податковим обліком

в зв\'язку з чим існує необхідність вести два види обліку, що дасть змогу

без проблем заповнювати і бухгалтерську і податкову звітність. Однак

станом на 12.29.06 р. Міністерством фінансів України затверджено Положення

про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського

обліку; 29.01.07 р. - Методичні рекомендації про складання регістрів

бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових

витрат.

Однак, на думку деяких аналітиків, а особливо практичних працівників

бухгалтерії цей підхід не є дієвим. Він міг би спрацювати лише за

незначної кількості податкових різниць та єдиної економічної природи їх

утворення. Але в Україні існує велика кількість податкових різниць, що

унеможливлює застосування такого підходу [25,66].

Ще одним із основних нормативів, що визначає засади обліку податку на

прибуток є П(С)БО 17 “Податок на прибиток”. Дане положення визначає

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про

витрати, доходи, активи і зобов\'язання з податку на прибуток та її

розкриття у фінансовій звітності і застосовується підприємствами,

організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності,

які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім

бюджетних установ).

Декларацію про прибуток підприємства складають щоквартально з наростаючим

підсумком з необхідними додатками. Термін подачі - 40 календарних днів

після закінчення звітного періоду. Крім цього декларацію про прибуток

підприємства додатково подають ще за 11 місяців звітного періоду.

Податок з доходів фізичних осіб є дуже дієвою формою взаємовідносин між

державою та її громадянами.

Платниками податку є фізичні особи - резиденти, які є громадянами України

або особами без громадянства, котрі постійно проживають в Україні й

отримують доходи як із джерел походженням з території України, так і з-за

кордону. Платниками податку можуть бути й нерезиденти, тобто особи, які є

громадянами інших держав, але одержують доходи з джерел їх походження з

території України.

При оподаткуванні доходів фізичних осіб платникам податку може надаватися

соціальна пільга, яка розраховується яку добуток коефіцієнта 1,4 і

прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного року. Якщо заробітна

палата менша за суму отриману в результаті такого розрахунку, то

працівнику належить пільга в розмірі 100 % від мінімальної заробітної

плати. На сьогоднішній день гранична межа для отримання пільги становить

740,00 грн., а пільга надається в розмірі 50 % або 200,00 грн. згідно

Закону України “Про державний бюджет на 2007 рік” [4]. Ставка податку

становить 15% від доходу згідно Закону України “Про податок з доходів

фізичних осіб” з 1 січня 2007 року [9].

Дані про податок з доходів фізичних осіб підприємства зобов\'язані подавати

щоквартально до податкової інспекції у формі 1ДФ - податковий розрахунок

сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум

отриманого з них податку. Розрахунок подається протягом 40 днів наступних

за останнім календарним днем звітного періоду.

Щодо обчислення та сплати окремих видів платежів, то податок із власників

транспортних засобів справляється згідно з Законом України “Про податок з

власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” як

джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

автомобільних шляхів загального користування та проведення

природоохоронних заходів на водоймищах.

Платниками податку є юридичні особи, в тому числі нерезиденти, громадяни

України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які мають

зареєстровані в Україні власні транспортні засоби [8].

Сплата податку з власників транспортних засобів відбуваються при

реєстрації транспортного засобу і відображається в ,,Розрахунку суми

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і

механізмів”.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб\'єктів малого

підприємництва введена Указом Президента України зі змінами і доповненнями

від 28 червня 1999 року. Така система запроваджується для юридичних осіб -

суб\'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно правової

форми та форми власності, в якій за рік середньооблікова чисельність

працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з

використанням найманої праці або за участю членів сім\'ї, ставка податку

збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб\'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, яка перейшла на

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає з

таких ставок єдиного податку:

* 6 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану

вартість згідно із Законом України “Про податок на додану вартість”;

* 10 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) за винятком акцизного збору у разі включення податку на

додану вартість до складу єдиного податку [15].

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища є

суб\'єкти господарювання, незалежно від форм власності, включаючи їх

об\'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають

статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної

громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і

організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в

Україні.

Об\'єктами обчислення збору є: для стаціонарних джерел забруднення - обсяги

забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються

безпосередньо у водний об\'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у

спеціально відведених для цього місцях чи на об\'єктах; для пересувних

джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в

результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища

встановлюються як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних

забруднюючих речовин та за розміщених відходів. Оформляють сплату збору в

Податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього природного

середовища, який складається наростаючим підсумком і подається за

півріччя, 9 місяців і рік [12].

Місцеві податки включають: податок на рекламу; комунальний податок.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ,

організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його

граничний розмір не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати

праці, обчисленого виходячи з мінімального розміру заробітної плати [13].

Сплата податку здійснюється щомісячно (до 2 числа), а податковий

розрахунок подається протягом 20 днів після закінчення звітного місяця.

Сума, що підлягає сплаті визначається як добуток ставки податку,

кількісного складу працівників за базовий податковий період та

неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Об\'єктом податку на рекламу є вартість послуг за встановлення та

розміщення реклами. Платниками податку - є юридичні особи та громадяни.

Податок на рекламу сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які

передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової

інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших

технічних засобів, майна та одягу на вулицях, магістралях, майданах,

будинках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку на рекламу не повинен перевищувати 0,1 відсотка

вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за

розміщення реклами на тривалий час і сплачується під час оплати послуг за

встановлення та розміщення реклам [13].

Місцеві збори: збір за паркування автомобілів; ринковий збір; збір за

видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь у бігах на

іподромі; збір за виграш на бігах на іподромі; збір з осіб, які беруть

участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір за право на використання

місцевої символіки; збір за право на проведення кіно- і телезйомок; збір

за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і

лотерей; збір за видачу дозволу на розміщення об\'єктів торгівлі; збір із

власників собак [13].

Платниками збору за паркування автотранспорту є юридичні особи та

громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених

для цього місцях.

Ставка збору за паркування автотранспорту встановлюється з розрахунку за 1

годину паркування, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 відсотків

мінімальної заробітної плати - в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка

- у відведених місцях.

Збір за паркування автотранспорту сплачується водіями на місці паркування

[13].

Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на

критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків,

мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і громадян,

які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний розмір

не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної плата - для

громадян і трьох мінімальних заробітних плат - для юридичних осіб [13].

Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну

місцевість. Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10

відсотків мінімальної заробітної плати [13].

Платниками збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного

розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на

проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Об\'єктом збору є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного

розпродажу товарів виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку

випускається лотерея.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного розпродажу

справляється за три дні до їхнього проведення.

Збір за право на проведення лотерей справляється під час одержання дозволу

на випуск лотереї.

Граничний розмір збору за право на проведення лотерей із кожного учасника

не повинен перевищувати трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян

[13].

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і

громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та

інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального

розміщення та виду продукції. Граничний розмір збору не повинен

перевищувати 20 мінімальних заробітних плат для суб\'єктів, що постійно

здійснюють торгівлю в спеціально відведених для цього місцях, і однієї

мінімальної заробітної плати в день - за одноразову торгівлю [13].

Складні економічні умови, в яких перебуває Україна, вимагають від

законодавця збалансованого, виваженого ставлення до суб\'єктів

підприємницької діяльності, завдяки яким формується дохідна частина

Державного бюджету України.

В таких умовах актуальним, є аналіз та дослідження умов, що спричиняють

виникнення конфліктів і протистояння між контрольними й іншими органами у

сфері оподаткування та платниками податків, окреслення меж існування

проблеми гармонізації, а також надання теоретичних та практичних

рекомендацій щодо попередження й уникнення відповідних конфліктів та

спорів.

Отже, в даному розділі наведений перелік податків ї платежів визначених

чинним законодавством України. Очікується в майбутньому покращення

податкового законодавства, створення його на рівні європейських держав. В

наступному розділі розглянемо і розглянемо теоретичні аспекти ведення

обліку податкових платежів згідно положень і інструкцій, що потім

застосувати їх в практичному плані на матеріалах досліджуваного

підприємства.

1.2. Теоретичні аспекти ведення обліку податкових платежів

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. З розвитком товарно

-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій

формі.

Вилучення державою на користь суспільства певної частини валового

внутрішнього продукту у вигляді обов\'язкового внеску і складає суть

податку.

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов\'язань та

господарських операцій для узагальнення інформації про розрахунки

підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з

працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в

дохід бюджету призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”

[17].

За кредитом рахунка 64 “Розрахунки за податками й платежами”

відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до

відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Рахунок 64

“Розрахунки за податками й платежами” має такі субрахунки:

641 “Розрахунки за податками”;

642 “Розрахунки за обов\'язковими платежами”;

643 “Податкові зобов\'язання”;

644 “Податковий кредит”.

Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов\'язань і господарських операцій підприємств і

організацій на субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік

податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного

законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші

податки).

На субрахунку 642 “Розрахунки за обов\'язковими платежами” ведеться облік

розрахунків за зборами (обов\'язковими платежами), які справляються

відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку

65 “Розрахунки за страхуванням”.

На субрахунку 643 “Податкові зобов\'язання” ведеться облік суми податку на

додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої

оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та

нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню

(виконанню).

На субрахунку 644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на

додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове

зобов\'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх

видами, наприклад: субрахунок 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний

рахунок “ПДВ”, аналітичний рахунок “Податок на прибуток”, аналітичний

рахунок “Акцизний збір і т.д.

Субрахунок 641, 642, 643 - пасивні, а субрахунок 644 - активний.

Погоджуючись з тим, що підприємства повинні вести облік загальнодержавних

податків на субрахунку 641, а на субрахунку 642 - облік обов\'язкових

платежів і облік податкового зобов\'язання і податкового кредиту на 643 і

644 відповідно, тому що так передбачає законодавство і це не призводить до

плутанини і викривлення інформації, як при веденні великої кількості

субрахунків замість відкриття аналітичних рахунків, як часто

спостерігається на сьогодні.

На сьогоднішній день основним нормативним актом, який регламентує прядок

обліку ПДВ є Інструкція з бухгалтерського обліку по податку на додану

вартість.

Згідно вищезгаданої інструкцію можна відобразити кореспонденцію рахунків

бухгалтерського обліку за подіями (відвантаження продукції або отримання

попередньої оплати). В табл. 1.1 розглянемо кореспонденцію рахунків

бухгалтерського обліку, якщо реалізація відбувається при попередній

оплаті.

Таблиця 1.1

Таблиця реєстрації господарських операцій при реалізації продукції за

попередньої оплати

+------------------------------------------------------------------------+

| | | Кореспонденція | |

| Подія | Зміст операцій | рахунків | |

| | |----------------+-----------------------------|

| | | | | Дебет | Кредит |

|-------+-----------------| | |---------------+-------------|

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |

|-------+-----------------| | |---------------+-------------|

| | На поточний | | | | |

| | рахунок | | | 311 “Поточні | 681 |

| 11-ша | одержано | | | рахунки в | “Розрахунки |

| подія | грошові кошти | | | національній | за авансами |

| | від покупців | | | валюті” | одержаними” |

| | (попередня | | | | |

| | оплата) | | | | |

|-------+-----------------| | |---------------+-------------|

| | Списано | | | 643 | 641 |

| | податкове | | | “Податкове | “Розрахунки |

| | зобов\'язання | | | зобов\'язання” | за |

| | | | | | податками” |

+------------------------------------------------------------------------+

Продовження табл. 1.1

+------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------+---------------------+-------------------|

| 22-га | Відвантажено готову | 361 “Розрахунки з | 701 “Дохід від |

| подія | продукцію покупцям | вітчизняними | реалізації |

| | | покупцями” | продукції” |

|-------+----------------------+---------------------+-------------------|

| | Проведено | 681 “Розрахунки за | 361 “Розрахунки з |

| | взаємозалік | авансами | вітчизняними |

| | заборгованостей | одержаними” | покупцями” |

|-------+----------------------+---------------------+-------------------|

| | Нараховане податкове | 701 “Дохід від | 643 “Податкове |

| | зобов\'язання | реалізації | зобов\'язання” |

| | | продукції” | |

+------------------------------------------------------------------------+

Як свідчать дані табл.1.1 при надходженні попередньої оплати сума

податкового зобов\'язання відображається по дебету субрахунку 643

“Податкове зобов\'язання”, і тільки при відвантаженні продукції

відображається його нарахування по кредиту субрахунку. Для того, щоб у

майбутньому обчислити за допомогою рахунків бухгалтерського обліку, суму

ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету, порівнюють кредитовий та

дебетовий оборот по субрахунку 641 ”Розрахунки за податками“,

аналітичний рахунок “Розрахунки по ПДВ”.

Досить часто при здійсненні фінансово-господарських операцій господарюючі

суб\'єкти звертаються до безготівкової форми розрахунків, тобто здійснюють

оплату після відвантаження продукції, виконання робіт, надання послуг,

виконання робіт тому вважаємо за доцільне розглянути в табл. 1.2 схему

кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що складають при

здійсненні реалізації продукції, товарів без попередньої оплати (тобто

після відвантаження продукції, товарів, здійснення робіт, надання

послуг).

Таблиця 1.2

Таблиця реєстрації господарських операцій

при реалізації продукції без попередньої оплати

+------------------------------------------------------------------------+

| | | Кореспонденція | |

| подія | Зміст операцій | рахунків | |

| | |----------------+-----------------------------|

| | | | | Дебет | Кредит |

|-------+-----------------| | |--------------+--------------|

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |

|-------+-----------------| | |--------------+--------------|

| | | | | 361 | 701 “Дохід |

| 11-ша | Відвантажена | | | “Розрахунки | від |

| подія | продукція | | | з | реалізації |

| | покупцям | | | вітчизняними | продукції” |

| | | | | покупцями” | |

|-------+-----------------| | |--------------+--------------|

| | Нараховане | | | 701 “Дохід | 641 |

| | податкове | | | від | “Розрахунки |

| | зобов\'язання | | | реалізації | за |

| | | | | продукції” | податками” |

|-------+-----------------| | |--------------+--------------|

| | На поточний | | | | |

| | рахунок | | | | 361 |

| | одержано | | | 311 “Поточні | “Розрахунки |

| 22-га | грошові кошти | | | рахунки | з |

| подія | від покупців за | | | національній | вітчизняними |

| | раніше | | | валюті” | покупцями” |

| | відвантажену | | | | |

| | продукцію | | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Як свідчать дані табл.1.2 у цьому випадку датою виникнення податкових

зобов\'язань вважається дата відвантаження продукції (робіт, послуг), яка

припадає на податковий період. Таким чином у день відвантаження продукції

покупцям виникає податкове зобов\'язання, яке відображається по кредиту

субрахунку 641 ”Розрахунки за податками“, аналітичний рахунок “Розрахунки

по ПДВ”. Сума податку на додану вартість, яка повинна бути перерахована з

поточного рахунку до бюджету визначається у цьому випадку аналогічно, як і

в попередньому, тобто визначається різниця між кредитовим та дебетовим

оборотами по субрахунку 641 ”Розрахунки за податками“, аналітичний рахунок

“Розрахунки по податку на додану вартість”.

У табл. 1.3 доцільно розглянути кореспонденцію рахунків бухгалтерського

обліку при здійсненні попередньої оплати постачальнику за товари,

виробничі запаси, виконані роботи, надані послуги.

Таблиця 1.3

Таблиця реєстрації господарських операцій

при здійсненні попередньої оплати постачальникам

+------------------------------------------------------------------------+

| | |Кореспонденція| |

|Подія| Зміст операцій | рахунків | |

| | |--------------+---------------------------------|

| | | | | Дебет | Кредит |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |З поточного | | | | |

| |рахунку | | | | |

| |перераховано | | |371 “Розрахунки |311 “Поточні |

|11-ша|кошти | | |за авансами |рахунки в |

|подія|постачальнику в | | |виданими” |національній |

| |рахунок | | | |валюті” |

| |попередньої | | | | |

| |оплати | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Відображається | | | | |

| |списання | | |641 “Розрахунки |644 “Податковий |

| |податкового | | |за податками” |кредит” |

| |кредиту | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Одержано | | | |631 “Розрахунки |

|22-га|виробничі запаси | | |20 “Виробничі |з вітчизняними |

|подія|від | | |запаси” |постачальниками”|

| |постачальників | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Відображається | | | |631 “Розрахунки |

| |виникнення | | |644 “Податковий |з вітчизняними |

| |податкового | | |кредит” |постачальниками”|

| |кредиту | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Проведено | | |631 “Розрахунки |371 “Розрахунки |

| |взаємозалік | | |з вітчизняними |за авансами |

| |заборгованостей | | |постачальниками”|виданими” |

+------------------------------------------------------------------------+

Таким чином датою виникнення прав платника на податковий кредит вважається

дата одержання податкової накладної на оприбуткування товарно-матеріальних

цінностей (товарів, (робіт, послуг), яка припадає на податковий період. В

таких випадках сума одержаного податкового кредиту відображається по

дебету субрахунку 644 “Податковий кредит” з одночасним списанням на

субрахунок 641 “Розрахунки за податками”.

У табл. 1.4 розглянемо типову кореспонденцію рахунків бухгалтерського

обліку при оприбуткуванні виробничих запасів, малоцінних швидкозношуваних

предметів, товарів та інших матеріальних цінностей без попередньої оплати.

Таблиця 1.4

Таблиця реєстрації господарських операцій без здійснення

попередньої оплати постачальникам

+------------------------------------------------------------------------+

| | |Кореспонденція| |

|подія| Зміст операцій | рахунків | |

| | |--------------+---------------------------------|

| | | | | Дебет | Кредит |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Одержано | | | |631 “Розрахунки |

|11-ша|виробничі запаси | | |20 “Виробничі |з вітчизняними |

|подія|від | | |запаси” |постачальниками”|

| |постачальників | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |Відображається | | | |631 “Розрахунки |

| |виникнення | | |641 “Розрахунки |з вітчизняними |

| |податкового | | |за податками” |постачальниками”|

| |кредиту | | | | |

|-----+-----------------| | |----------------+----------------|

| |З поточного | | | |311 “Поточні |

|22-га|рахунку | | |631 “Розрахунки |рахунки в |

|подія|перераховано | | |з вітчизняними |національній |

| |кошти | | |постачальниками”|валюті” |

| |постачальнику | | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Для синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ в

бухгалтерському обліку Методичними рекомендаціями по застосуванню

регістрів бухгалтерського обліку передбачено використання Журналу 3 та

Відомості 3.6. Записи в Журнал 3 проводять за кредитовим принципом (тобто

по кредиту рахунка) на підставі первинних документів, а саме податкових

накладних, що засвідчують факт відвантаження товарів, здійснення робіт,

надання послуг або платіжних доручень, що засвідчують факт одержання

попередньої оплати за продукцію, товари, роботи, послуги. Записи по дебету

рахунка 641 “Розрахунки по податках”, можна побачити в Журналі 1 по

кредиту рахунка 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

Відомість 3.6 передбачена для аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

по податкових платежах, так як в ній відображається сальдо на початок

місяця, сума нарахованих та сплачених податків і зборів, сальдо на кінець

місяця. Особливістю даної відомості є те, що в ній відображаються всі три

субрахунки стосовно відображення ПДВ. Перед записом даних Журналу 3 у

Головну книгу по рахунку 64 “Розрахунки за податками та платежами”

необхідно провести зустрічну перевірку з Реєстром отриманих і виданих

податкових накладних.

Отже, розглянувши основні аспекти обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ,

можна зробити висновок про те, що в зв\'язку з веденням нового Плану

рахунків, значно ускладнилась робота працівників облікового апарату, так

як наявність трьох субрахунків стосовно обліку ПДВ призводить до здіснення

помилок при відображенні операцій.

В табл.1.5 відобразимо схему кореспонденції рахунків по рахунку 64 при

розрахунках за іншими податками та платежами.

Таблиця 1.5

Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків з бюджетом

+------------------------------------------------------------------------+

| Зміст операції | Дебет | Кредит |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Утримано податок з доходів фізичних осіб працівників | 661 | 641 |

| підприємства | | |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Відображається утримання податків і обов\'язкових | | |

| платежів із прибутків учасників та засновників | 67 | 641 |

| підприємства, що пов\'язані з розподілом прибутку | | |

| (дивідендів тощо) | | |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано податок на прибуток | 98 | 641 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Відображається сума відстроченого податку на прибуток | 17 | 641 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано податок з власників транспортних засобів, | 92 | 641 |

| плата за землю | | |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано комунальний податок | 92 | 642 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано ПДВ (податкове зобов\'язання), на залишкову | 976 | 641 |

| вартість ліквідованих необоротних активів | | |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано акцизний збір | 70 | 641 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано єдиний податок | 98 | 641 |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Нараховано збір за геологорозвідувальні роботи, | | |

| використання водних ресурсів, забруднення | 92 | 642 |

| навколишнього середовища | | |

|-------------------------------------------------------+-------+--------|

| Перераховано з поточного рахунку податкові платежі до | 64 | 311 |

| бюджету | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Таким чином в табл. 1.5 відображено основна кореспонденція рахунків по

рахунку 64 в розрізі субрахунків.

Отже, в даному розділі наведені теоретичні основи розрахунків юридичних і

фізичних осіб з бюджетом по податках і платежах, відображена

кореспонденція, що використовуватися для відображення здійснюваних

операцій на підприємстві чи організації. А також, охарактеризоване

документальне оформлення податків і платежів, з його особливостями. Але

кожне підприємство на практиці може по різному користуватися відображеними

вище теоретичними даними. Розглянемо в наступному розділі методику аналізу

податкових платежів.

1.3. Методологія аналізу податкових платежів

В сучасних умовах трансформації економіки перед господарюючими суб\'єктами

постає багато питань: якою повинна бути тактика і стратегія підприємства

для успішного його функціонування, як підвищити ефективність управління

фінансовими ресурсами, податкоспроможністю, щоб раціонально організувати

прибуткову діяльність, як досягти стійкого фінансового стану, стійкої

платоспроможності та ліквідності, фінансової стабільності та ринкової

стійкості, яку систему оподаткування доцільно впроваджувати: загальну чи

спрощену; як зробити підприємство фінансово - конкурентноспроможним в

умовах дії ринкових відносин. На ці та інші питання може дати відповідь

об\'єктивний економічний аналіз, який є одним з науково - методичних

інструментів дослідження реального фінансового стану, факторної системи

формування фінансових результатів, моделі оптимізації (мінімізації)

оподаткування суб\'єктів господарювання, грошових потоків від поточної,

інвестиційної та фінансової діяльності, як основи забезпечення фінансової

стійкості підприємства.

Під податками розуміють обов\'язкові платежі фізичних і юридичних осіб до

центрального та місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що

визначаються законодавчими актами держави.

Надзвичайно актуальною є проблема вивчення впливу податків на ефективність

фінансово - господарської діяльності підприємств різних галузей, всіх форм

власності. Це вимагає проведення на кожному підприємстві детального

аналізу стану розрахунків з бюджетом, який передбачає:

* визначення структури і динаміки податків, які відраховуються до

бюджету;

* виявлення причин і факторів, що впливають на зміну розмірів

сплачуваних податків.

У процесі аналізу необхідно врахувати абсолютний приріст податкових

платежів у звітному році, темпи зростання й абсолютне значення

однопроцентного приросту, яке покаже, скільки гривень припадає на кожний

процент збільшення сплати податків.

Далі доцільно оцінити структуру платежів до бюджету: вирахувати питому

вагу кожного податку. І, нарешті, треба дати оцінку виконанню зобов\'язань

щодо сплати податків до бюджету і знайти відхилення.

У процесі факторного аналізу мають детально вивчатися всі фактори, які

вплинули на зміну суми податкових платежів, а це можуть бути: прискорення

обігових коштів, ефективніше використання залучених фінансових засобів,

зростання продуктивності праці й заробітної плати та багато інших.

Проведення такого аналізу на рівні підприємств дасть змогу в наступних

періодах значно поліпшити результати своєї фінансово - господарської

діяльності, сприятиме ефективнішому надходженню до бюджетів різних рівнів,

зокрема до місцевих бюджетів.

Доцільним також вивчення показника, який характеризував ефективність

фінансових відносин підприємств з державними та місцевими бюджетами; його

можна розрахувати як відношення суми прибутку, який залишається у

підприємств після сплати всіх податків і обов\'язкових платежів до суми

валового доходу, отриманими підприємствами від здійснення фінансово -

господарської діяльності.

Результати аналізу, проведеного на основі фінансової звітності і є базою

прогнозування основних показників діяльності на наступний рік: обсягів

виробництва (продажу) продукції і товарів, очікуваної суми прибутку, фонду

заробітної плати, а також суми податку на прибуток, податку на додану

вартість, податку з доходів фізичних осіб, інших платежів.

Враховуючи дані таких розрахунків, здійснених підприємствами, державні

податкові адміністрації зможуть прогнозувати реальні показники податкових

надходжень до бюджету.

Якість аналізу залежить від застосованої методики, достовірності даних

бухгалтерської документації, а також від компетенції керівника який

приймає управлінські рішення.

Методи аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та прийомів

дослідження фінансового стану підприємства. Традиційна практика аналізу

фінансової звітності суб\'єктів господарювання - платників податків

передбачає такі основні методи його здійснення:

* горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності

з попереднім періодом;

* вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових

показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат.

* порівняльний аналіз - міжгосподарський аналіз зведених показників

звітності підприємства порівняно з показниками конкурентів або із

середніми

* галузевими та середніми показниками.

* аналіз фінансових коефіцієнтів - розрахунок відношень між окремими

позиціями звіту, або позиціями різних форм звітності, визначення

взаємозв\'язків показників.

Аналіз податкових платежів які вносять в бюджет, доцільно починати з

вивчення їхнього складу і структури.

Перш за все вивчають, які зміни відбулися в складі і структурі податкових

платежів звітного року порівняно з минулим, тобто в динаміці.

У загальному вигляді зміни в обсязі податків можна охарактеризувати за

допомогою горизонтального і вертикального аналізу.

Аналіз податкових надходжень до бюджету за даними податкової звітності

проводиться в цілому по підприємству та в розрізі основних податкових

платежів. Порівнюються показники фактичних нарахувань на дату аналізу з

відповідним періодом минулого року та прогнозним завданням.

Аналіз здійснюється на основі інформації згрупованої в аналітичні таблиці

для полегшення розрахунків.

Проаналізувати дані в такій таблиці можна буде в другому розділі даної

роботи. В даній таблиці відображаються такі поля: вид податку, суми

податків за минулий і звітний періоди в гривнях, питома вага кожного

платежу в загальній сумі, а також темп приросту.

Отже, з даної таблиці можна побачити суму сплаченого податку за минулий і

звітний періоди, визначити питому вагу кожного податку в загальній сумі

податкових платежів за період і порівнявши їх можна знайти відхилення як в

сумі так і в частці, що дозволить проаналізувати чи вчасно суб\'єкт

господарювання сплачує податки, а також визначити темп приросту.

Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою

діяльність на розширеній основі свідчить про його добрий фінансовий стан.

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємств є

платоспроможність. Вона трактується як можливість своєчасно погасити всі

свої платіжні зобов\'язання наявними грошовими ресурсами.

Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності

поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в готівку.

Сплата податків для підприємства є також обов\'язком, встановленим

законодавчо. Тому у складі платоспроможності можна розглядати спроможність

підприємства виконувати податкові зобов\'язання перед державою, або

податкоспроможність.

Податкоспроможність повинна розглядатися як складова частина

платоспроможності тому що існує декілька причин для цього:

1. сплата податків - це зобов\'язання;

2. податки повинні сплачуватись у грошовій формі;

3. у випадку нестачі готівки суб\'єкти господарювання спрямовують на

погашення податкових зобов\'язань інші ліквідні активи.

Податкоспроможність надзвичайно актуальна для розгляду і аналізу в умовах

ринкової економіки. За відсутності адміністративно-командних важелів

впливу, тобто при ринкових розподільчих механізмах податки є тим

інструментом, за допомогою якого частина коштів окремих суб\'єктів

спрямовується на загальносуспільні потреби. Тому, навіть при надзвичайній

корисності продукції підприємства, нездатні сплачувати хоча б деякі

податки, розглядаються як суспільно непотрібні. Адже фінансово вони не

беруть участі у життєдіяльності суспільства.

Саме тому податкоспроможність є надзвичайно актуальним об\'єктом аналізу в

ринкових умовах.

На сьогоднішній день не так багато економістів досліджують розрахунки з

бюджетом конкретно. В підручниках економічного аналізу такі економісти, як

Мних Є., Болох М., Чумаченко М. здебільше звертають увагу на аналіз

зобов\'язань, тобто дебіторську і кредиторську заборгованість, що є

негативним на нашу думку. Лише в навчальному посібнику “Економічний аналіз

діяльності підприємств” економіст Савицька Г. аналізує оподатковуваний

прибуток і сам податок на прибуток пропонуючи певний перелік факторів, що

можуть змовити зміни в цих економічних категоріях. Тому для дослідження

аналізу податкових платежів було використано Інтернет - ресурси. На одному

з сайтів було знайдено розробки економіста Лахтіонової Л., яка пропонувала

певних перелік показників, коефіцієнтів для аналізу податкових зобов\'язань

конкретно. Однак, на нашу думку, вони не є досконалими, тобто мається на

увазі те, що вони не призначені для аналізу податкових платежів, а

перефразовані з загальноприйнятих показників і коефіцієнтів і на майбутнє

варто звернути увагу на те, щоб розробити такі показники виходячи з

актуальності даної категорії.

Податкоспроможність залежить від таких факторів:

1. від стану ринку продукції підприємства;

2. від рівня витрат, пов\'язаних з виробничою діяльністю підприємства;

3. від загальної прибутковості всіх видів діяльності підприємства:

4. від загальної платоспроможності підприємства, яка визначається

наявністю ліквідних коштів для виконання всіх зобов\'язань.

Оцінка податкоспроможності та покриття обов\'язкових внесків (податки,

загальнодержавні збори) здійснюється на основі таких коефіцієнтів:

* коефіцієнт абсолютної (миттєвої) податкоспроможності (відношення

грошових засобів до податкових зобов\'язань);

* коефіцієнт поточної (швидкої) податкоспроможності (відношення

високоліквідних активів - грошові кошти, дебіторська

заборгованість, одержані векселі, до податкових зобов\'язань);

* коефіцієнт загальної податкоспроможності (відношення усіх ліквідних

активів до податкових зобов\'язань) [56].

В процесі господарської діяльності підприємство здійснює витрати,

пов\'язані з підготовкою виробництва, з забезпечення потреб виробництва

матеріальними трудовими ресурсами та іншими витратами і отримують доходи

як від продажу (реалізації) власної продукції, так і від інших видів

діяльності. Система оподаткування прибутку підприємств передбачає, що в

основу системи оподаткування береться обсяг їхніх валових витрат і валових

доходів. Саме різниця між валовими доходами і валовими витратами в

основному визначає об\'єкт оподаткування прибутку підприємств, тому

необхідно приділити увагу аналізу цих категорій.

В основному податковий облік користується тими ж первинними документами та

реєстрами, які полягають в необхідності ведення наприклад таких документів

як податкові накладні, однак в сучасній практиці основну увагу приділяють

саме цьому обліку.

Проаналізувати суттєвість цих відмінностей можна за допомогою порівняння

методик визначення податку на прибуток за двома видами обліку. А також

побачити за розрахунками якого обліку господарюючий суб\'єкт отримує

більший прибуток і відповідно сплатить більшу суму податку, адже відомі

випадки коли за податковим обліком податок нараховується і сплачується не

дивлячись, що за даними бухгалтерського обліку підприємство збиткове в

цьому періоді.

Дані для заповнення таблиці беруться з Декларації з податку на прибуток,

щоб визначити більш точні зміни тієї чи іншої статті витрат можна

використати інформацію додатків до Декларації, а також з ф.2 Звіт про

фінансові результати.

Практичне застосування даної аналітичної таблиці можна буде побачити в

другому розділі, однак вже зараз можна сказати, що кінцевий результат за

податковим обліком і бухгалтерським буде відрізнятися.

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності намагається збільшити

прибутки і зменшити податкове навантаження (або ухилитися від сплати),

однак не завжди це дозволяється і підтверджується законодавчо.

Проаналізувати динаміку нарахування і сплати податкових зобов\'язань досить

цікаво, можна побачити на скільки відповідально керівництво ставиться до

своїх обов\'язків. Для цього необхідно побудувати таблицю в якій буде

відображено сальдо на початок і кінець періоду, а також суми нарахованих і

сплачених платежів. Це дозволить побачити в якому обсязі і як вчасно

розраховується підприємство з бюджетом.

Однак характеристика аналітичних даних це не єдиний спосіб відобразити

опрацьовані матеріали. Діаграми - графічний спосіб відображення

аналітичних даних, що дозволяє візуально побачити і проаналізувати

інформацію, тобто інформацію з таблиці можна відобразити графічно.

За результатами проведеного аналізу фінансово - господарської діяльності

підприємства можна прогнозувати можливе надходження коштів до бюджету:

1. по податку на додану вартість зростання чистого доходу (виручки) від

реалізації продукції в тис. грн. проти відповідного періоду

перемножуються на 20% і порівнюються із зростанням (падінням) податку

на додану вартість.

2. зростання (падіння) оподатковуваного прибутку проти відповідного

періоду порівнюється з ростом (падінням)фактично внесеного податку на

прибуток.

3. якщо структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

значно не змінилася в порівняні з відповідним періодом, то сума

надходжень акцизного збору порівнюється із зростанням (падінням)

чистого доходу (виручки) від реалізації продукції.

4. податок на прибуток порівнюється з зростанням (падінням) фонду оплати

праці.

Не слід забувати і про податкову політику самого підприємства.

Економіст Лисенко О.А пропонує методику для оцінки підприємством податкова

політика її ефективності. Така оцінка здійснюється за допомогою систем

відповідних показників, основними з яких є:

* коефіцієнт ефективності оподаткування. Він дозволяє отримати найбільш

ефективну узагальнену характеристику обраного варіанту податкової

політики і показує як співвідносяться між собою показники чистого

прибутку і загальної суми податкових платежів. Розрахунок здійснюється

за формулою:

Ео = П / Пз, (1.1)

де Ео - коефіцієнт ефективності оподаткування;

П - планова сума чистого прибутку;

Пз - загальна планова сума податкових платежів.

* коефіцієнт пільгового оподаткування. Цей показник дозволяє визначити,

на скільки ефективно підприємство використовує надані законодавством

пільги по всіх податкових платежах. Розраховується за такою формулою:

Кпо = (\\sumПП/(\\sumПП+Пз), (1.2)

де Кпо - коефіцієнт пільгового оподатковування;

\\sumПП - загальна сума податкових пільг, що використовується

підприємством;

Пз - загальна планова сума податкових платежів.

Ця система загальних показників може бути доповнена системою окремих

показників, що характеризують частку окремих груп податкових платежів в

собівартості продукції, в ціні продукції, в отриманих прибутках.

За допомогою наведених вище показників оцінюються альтернативні варіанти

податкової політики підприємства, їх порівняння дозволяє обрати для

реалізації найбільш ефективний варіант оподаткування платників податків.

Досить часто на підприємствах виникає кредиторська заборгованість і

аналізують її за допомогою показників.

Оцінка оборотності кредиторської заборгованості по податкам і платежам

проводиться за показниками:

* тривалості періоду погашення кредиторської заборгованості;

* швидкості обороту (коефіцієнт оборотності);

* частка кредиторської заборгованості по податкам і платежам в загальній

заборгованості.

Тривалість обороту кредиторської заборгованості за податками характеризує

середню кількість днів, які необхідні для розрахунків з бюджетом:

0x01 graphic

, (1.3)

де Ткз - тривалість обороту кредиторської заборгованості;

К - середньорічна кредиторська заборгованість по податкових платежах;

Со - одноденної собівартості.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, скільки разів

виникає заборгованість і сплачується підприємством за період, що

аналізується.

0x01 graphic

, (1.4)

де Окз - оборотність кредиторської заборгованості;

С - собівартість продукції;

К - середньорічна кредиторська заборгованість.

Частка кредиторської заборгованості по податкам і платежам в загальній

заборгованості розраховується, як:

0x01 graphic

, (1.5)

де Ч - частка кредиторської заборгованості;

Кп - кредиторська заборгованість по податкових платежах;

Кзаг - загальна кредиторська заборгованість.

Отже, аналіз податкових платежів досить складний, водночас цікавий і

необхідний. А все тому, що податки є основною дохідною частиною державного

бюджету і контроль за ними ніколи не стане меншим з боку держави.

В сучасному економічному середовищі ні підприємство, ні така економічна

категорія, як податки не може не піддаватися впливу різних факторів. Їх

вплив не можна не досліджувати, адже саме фактори, позитивні чи негативні,

в основному формують кінцевий результат і розумні керівники ніколи не

залишать таке явище поза своєю увагою.

Отже, аналізуючи розділ в цілому, можна сказати, що теоретичні основи

сутності податкових платежів їх облік і аналіз є актуальними не тільки на

сьогоднішній день, а й були актуальними ще за часі А. Сміта, Д. Рікардо та

їх прихильників. А на даний час ця економічна категорія є однією з перших

для дослідження, оскільки є основним джерелом наповнення бюджету країни і

механізмом перерозподілу. Про це свідчать затвердження нових законодавчих

актів, нормативів для покращення податково бази.

Проаналізувати вплив різних факторів, розрахувати коефіцієнти можна в

другому розділі даної роботи на основі податкової і бухгалтерської

звітності ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“.

РОЗДІЛ 2

ОБЛІК І АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ У ВАТ “ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ”

2.1. Економічна характеристика підприємства та його облікова політика

Відкрите акціонерне товариство ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

засновано відповідно до наказу регіонального відділення фонду державного

майна України по Чернівецькій області від 5 червня 1995 року № 228-АТ

шляхом перетворення орендного підприємства Чернівецький орендний

олійно-жировий комбінат у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом

України від 19.09.91р. № 1576-12 “Про господарські товариства” та

Постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.92 № 686 “Про затвердження

порядку перетворення в процесі приватизації майна державних підприємств”.

Основними напрямками діяльності товариства є:

1. Виробництво та реалізація продукції і товарів народного споживання.

2. Закупівля, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської

продукції.

3. Створення власної мережі торгівельних підприємств.

4. Торгівельна, посередницька, підприємницька, комерційна діяльність.

5. Зовнішньо-споживча діяльність.

6. Надання послуг юридичним особам та громадянам з перевезень вантажу та

пасажирів, телефонного зв\'язку та інших послуг.

До складу підприємства входять:

* олійно-екстракційний завод;

* миловарний завод;

* цех очистки олії;

* цех фасування олії;

* цех з виробництва яблучного концентрату;

* сировинний цех;

* цехи допоміжного виробництва.

У минулому комбінат являв собою два роздрібнених кустарних підприємства

відсталої колоніальної Буковини, окраїни боярської Румунії. Олійний завод

був збудований в 1928 році з виробничою потужністю по переробці насіння

соняшнику - 45 тонн на добу. Миловарний завод збудовано в 1905 році з

потужністю 1,5 тонн мила на добу. Із об\'єднанням двох заводів був

створений олійно-жировий комбінат.

Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в

банках, товарний знак, який затверджується правлінням Товариства і

реєструється в Торгово-промисловій палаті України, печатку зі своєю

назвою, штампи встановленого зразка, бланки тощо.

Організація обліку на підприємстві здійснюється відповідно до Закону

України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16

липня 1999 року № 996-XІV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

З метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, що

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку та

складання і подання фінансової звітності видано наказ “Про облікову

політику ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” (дод.80), в якому

зазначається, що підприємством обрана журнально-ордерна форма ведення

обліку. При прийнятті відповідних Положень(стандартів бухгалтерського

обліку), що регулюють інші сфери діяльності підприємства, до цього наказу

можуть вноситись зміни і доповнення.

На досліджуваному господарюючому суб\'єкті використовується робочий план

рахунків, за допомогою якого здійснюється реєстрація усіх господарських

операцій і з якого видно що для відображення доходів і витрат

використовуються рахунки класів 7 “Доходи і результати діяльності” і класу

9 “Витрати діяльності”. Спеціального документа, який би визначав перелік

усіх використовуваних рахунків на підприємстві не затверджено, але для

ознайомлення з робочими рахунками можна розглянути оборотно-сальдову

відомість (дод.1).

Також не затверджено окремого графіка документообороту, хоча в усній формі

до відома кожного працівника бухгалтерії доведено порядок подачі

відповідних звітів, зокрема:

1. Здача до бухгалтерії виробничих звітів начальниками цехів і відділів

здійснюється до 3 числа місяця, наступного за звітним.

2. Проведення бухгалтерських документів, матеріальних звітів повинно

здійснюватися до 7 числа місяця наступного за звітним, а поточної

документації щоденно у відповідності із здійсненням операцій.

3. Складання форми № 1 “Баланс” та форми № 2 “Звіт про фінансові

результати” проводиться до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. Подання статистичної звітності здійснюється до 20 числа місяця,

наступного за звітним.

У зв\'язку з необхідністю підтвердження даних бухгалтерського обліку для

складання фінансової звітності, керуючись статтею 10 Закону України “Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Порядком подання

фінансової звітності, затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2000 року №

419. Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів,

затвердженого наказом МФУ від 11.08.1994 року № 69, іншими нормативними

актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку видано наказ

“Про щомісячне проведення інвентаризації незавершеного виробництва,

готової продукції” та наказ “Про проведення річної інвентаризації

товарно-матеріальних цінностей” (дод.81,82) .

Організації обліку на ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” здійснює

бухгалтерія. В склад даної бухгалтерської служби входить 11 працівників на

чолі з головним бухгалтером.

Облік на підприємстві комп`ютеризоватий, використовується програма “1С.

Бухгалтерія ” що значно полегшує роботу бухгалтера. За допомогою цієї

програми інформація з первинної документації занесена до комп\'ютера

автоматично обраховується що пришвидшує роботу по оформленню звітності

різного роду.

Склад і облік основних засобів відповідає вимогам П(С)БО 7 “Основні

засоби” При зарахуванні на баланс об\'єкт основних засобів оцінюється за

собівартістю, що складається з витрат на його виробництво або придбання

згідно. Амортизацію на основні засоби нараховують за податковим обліком, а

на інші необоротні активи - за прямолінійним методом, згідно положень.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть за групами:

* права користування майном;

* права на знаки для товарів і послуг;

* права на об\'єкти промислової власності;

* інші нематеріальні права.

При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінюються за собівартістю

відповідно до П(С)БО 8, за кожним активом визначений термін корисного

використання. Амортизацію на всі групи нематеріальних активів нараховують

за методикою передбаченою ст.8 Закону України “Про оподаткування прибутку

підприємств”.

Відстрочені податкові активи визнаються в тому випадку, якщо податок на

прибуток, визначений відповідно до облікової політики підприємства, менший

від суми податку, визначеного згідно чинного законодавства, а відстрочені

податкові зобов\'язання - тоді, коли податок на прибуток, визначений

відповідно до чинного законодавства, менший від суми податку, нарахованого

відповідно до облікової політики підприємства.

На підприємстві не створюють резерв майбутніх витрат і платежів (на

гарантійне обслуговування, відпустки і виплату винагород за вислугу років

і та інші).

Щодо розподілу загально виробничих витрат, то він здійснюється так:

* постійні загальновиробничі втрати розподіляються на кожну одиницю

продукції на базі заробітної плати виробничих працівників при

нормальній потужності;

* змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю

продукції на базі заробітної плати виробничих працівників, виходячи з

фактичної потужності звітного періоду.

Отже, організація обліку на досліджуваному підприємстві здійснюється

відповідно до законодавчо-нормативної бази нашої держави, хоча незначним

недоліком є відсутність затвердженого робочого плану рахунків та графіку

документообороту.

Для більш ефективного дослідження даної теми варто проаналізувати стан

господарських засобів та джерел їх утворення, а також

фінансово-господарську діяльність ВАТ „Чернівецький олійно-жировий

комбінат”. Це можна зробити за допомогою форми №1 “Баланс” (дод. 2,8).

Таблиця 2.1

Згрупований аналітичний баланс-нетто (актив) ВАТ „Чернівецький

олійно-жировий комбінат” за 2005-2006 роки

+------------------------------------------------------------------------+

| |За 2005 | За 2006 рік | Відхилення (+;-) | |

| | рік | | | |

| Найменування |--------+--------------+---------------------+---------|

|статей, розділів|| Сума, |Питома| Сума, |Питома| Сума, |Питома| Темп |

| || тис. |вага, | тис. |вага, | тис. |вага, |приросту,|

| || грн. | % | грн. | % | грн. | % | % |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

| 1 || 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

| Необоротні ||23794,2| 74,7 |23967,6| 82,6 | 173,4 | 7,9 | 0,7 |

| активи в т.ч. || | | | | | | |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- нематеріальні || 1,3 | - | 2,2 | - | 0,9 | - | 69,2 |

|активи || | | | | | | |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- незавершене || 40,9 | 0,2 | 965,6 | 4,0 | 924,7 | 3,8 | 2260,9 |

|будівництво || | | | | | | |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- основні засоби||23752,0| 99,8 |22999,8| 96,0 |-752,2 | -3,8 | -3,2 |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|Оборотні активи ||8060,3 | 25,3 |5050,3 | 17,4 |-1030,0| -7,9 | -16,9 |

| в т. ч. || | | | | | | |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- запаси ||4736,1 | 58,8 |3189,6 | 63,2 |-1546,5| 4,4 | -32,7 |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- дебіторська ||2956,4 | 36,7 | 956,8 | 18,9 |-1999,6|-17,8 | -67,6 |

|заборгованість || | | | | | | |

|----------------||-------+------+-------+------+-------+------+---------|

|- грошові кошти || 31,7 | 0,4 | 2,3 | - | -29,4 | -0,4 | -92,7 |

+------------------------------------------------------------------------+

Продовження табл.2.1

+------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------+---------+-----+---------+------+--------+------+-------|

| - інші | | | | | | | |

| оборотні | 336,1 | 4,2 | 901,6 | 17,9 | 565,5 | 13,7 | 168,3 |

| активи | | | | | | | |

|---------------+---------+-----+---------+------+--------+------+-------|

| Витрати | | | | | | | |

| майбутніх | - | - | - | - | - | - | - |

| періодів | | | | | | | |

|---------------+---------+-----+---------+------+--------+------+-------|

| Баланс | 31854,5 | 100 | 29017,9 | 100 | 2271,1 | - | -8,9 |

+------------------------------------------------------------------------+

Відповідно до даних табл. 2.1 можна побачити, що протягом визначеного

періоду валюта балансу підприємства зменшилася на -2271,1 тис. грн., що у

відсотках становить 8,9%. Відбулося це за рахунок зниження вартості по

оборотних активах.

Щодо окремих змін, то в складі необоротних активів спостерігається

зростання вартості по таких статтях: „Нематеріальні активи” на суму 0,9

тис. грн., „Незавершене будівництво” - на суму 924,7 тис. грн. та

зменшення по статті „Основні засоби” - на 752,2 тис. грн. Такий стан речей

свідчить про скорочення діяльності підприємства. Структура необоротних

активів визначається значною часткою основних засобів (96,0%).

Оборотні активи ВАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат” зменшилися на

1030,0 тис. грн. (7,9%), але відбулося в основному це за рахунок зменшення

вартості дебіторської заборгованості на 1999,6 тис. грн. і зменшення

вартості запасів на 1546,5 тис. грн., що позитивно впливає на фінансовий

результат. Щодо всіх інших статей оборотних коштів, то в даному випадку

спостерігається скорочення вартості грошових коштів на 29,4 тис. грн. і

збільшення вартості по ін. оборотним активам на 565,5 тис. грн.

відповідно.

Отже, досліджуваний господарюючий суб\'єкт нераціонально розміщує фінансові

ресурси, оскільки необоротні активи значно переважають над оборотними,

хоча помітні значні позитивні зрушення в плані зменшення дебіторської

заборгованості і зменшення вартості запасів.

Таким чином, зменшення вартості майна свідчить про неефективність

господарювання підприємства, а це також підтверджує сума отриманого

збитку.

Стан джерел утворення господарських засобів можна продемонструвати

наступним чином:

Таблиця 2.2

Згрупований аналітичний баланс-нетто (пасив) ВАТ „Чернівецький

олійно-жировий комбінат” за 2005-2006 роки

+------------------------------------------------------------------------+

| |За 2005 | За 2006 рік | Відхилення (+;-) | |

| Найменування | рік | | | |

| статей, |--------+--------------+----------------------+---------|

| розділів || Сума, |Питома| Сума, |Питома| Сума, |Питома| Темп |

| || тис. |вага, | тис. |вага, | тис. |вага, |приросту,|

| || грн. | % | грн. | % | грн. | % | % |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

| 1 || 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Власний капітал||11361,9| 35,7 |7936,2 | 27,4 |-3425,7 | -8,3 | -30,2 |

|в т. ч. || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- статутний ||20902,3| - |20902,3| - | - | - | - |

|капітал || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- інший || | | | | | | |

|додатковий ||5282,9 | 46,5 |5245,1 | 66,1 | -37,8 | 19,6 | -0,7 |

|капітал || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- резервний || 61,8 | - | 61,8 | - | - | - | - |

|капітал || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- непокритий ||14885,1| - |18273,0| - | 3387,9 | - | 22,8 |

|збиток || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Забезпечення || | | | | | | |

|майбутніх || - | - | - | - | - | - | - |

|виплат і || | | | | | | |

|платежів || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Довгострокові || - | - | - | - | - | - | - |

|зобов\'язання . || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Поточні || | | | | | | |

|зобов\'язання в ||20492,6| 64,3 |21081,7| 72,7 | 589,1 | 8,4 | 2,9 |

|т. ч. || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- векселі ||11942,7| 58,3 | - | - |-11942,7|-58,3 | - |

|видані || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- кредиторська || | | | | | | |

|заборгованість ||5737,0 | 28,0 |14135,2| 67,0 | 8398,2 | 39,0 | 146,4 |

|за товари, || | | | | | | |

|роботи, послуги|| | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|- поточні || | | | | | | |

|зобов\'язання за||2812,9 | 13,7 |6946,5 | 49,1 | 4133,6 | 35,4 | 147,0 |

|розрахунками || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Доходи || | | | | | | |

|майбутніх || - | - | - | - | - | - | - |

|періодів || | | | | | | |

|---------------||-------+------+-------+------+--------+------+---------|

|Баланс ||31854,5| 100 |29017,9| 100 |-2271,1 | - | -8,9 |

+------------------------------------------------------------------------+

Дані табл. 2.2 показують, що протягом досліджуваного періоду зафіксовані

такі зміни у складі джерел утворення господарських засобів. Зокрема сума

власного капіталу скоротилася на 3425,7 тис. грн. (30,2%). Це зумовлено

значним приростом непокритого збитку (на 3387,9 тис. грн.). пояснення

можна знайти в ф. 2 “Звіт про фінансові результати” де видно, що збиток

зріс в зв\'язку з збільшенням адміністративних витрат, витрат на збут і

зменшенням суми по статті “Інші доходи” (дод. 8).

По другому, третьому та п\'ятому розділах пасиву взагалі не зафіксовано

залишків станом на 1 січня 2007 року, а по поточних зобов\'язаннях

спостерігається зростання вартості, в основному за рахунок статті

„Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” на 8398,2тис.

грн. і по статті “Поточні зобов\'язання за розрахунками ” на 4133,6 тис.

грн. за рахунок збільшення суми по одержаних авансах і іншій поточній

заборгованості, що є негативним для діяльності підприємства.

Отже, сьогодні жоден власник не повинен нехтувати потенційними

можливостями збільшення прибутковості, а це можливо при оптимальному

співвідношенні оборотних активів, власних, залучених і позичених коштів

тощо, яке, нажаль, не спостерігається на даному підприємстві.

Яким чином організовують облік податкових платежів на практиці розглянемо

в наступному підрозділі на прикладі ВАТ “Чернівецький олійно-жировий

комбінат”.

2.2. Порядок ведення обліку податкових платежів на ВАТ ”Олійно-жировий

комбінат “

Нормативний документ, який визначає методичні засади формування інформації

про податки і платежі обліку ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“ є

Закон України ,,Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року,

Закон України ,,Про податок на прибуток підприємств” від 22 травня 1997

року, Закон України ,,Про податок з власників транспортних засобів та

інших самохідних машин” та інші відповідні законодавчі акти, а також

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 11 ,,Зобов\'язання” від 31

січня 2000 року.

ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“ як і будь-яке підприємство

функціонує задля отримання максимального прибутку.

В процесі здійснення такої діяльності виникають зобов\'язання перед

бюджетом, по розрахунках за податками і платежами.

ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” здійснюючи свою діяльність

розраховується з бюджетом за такими видами податків і зборів:

1. Податок на додану вартість.

2. Податок на землю.

3. Комунальний податок.

4. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

6. Збір за геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок державного

бюджету.

7. Збір за користування радіочастотним ресурсом.

8. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин.

9. Податок на прибуток підприємств.

10. Податок з доходів фізичних осіб.

11. Плата за торговий патент.

Розглянемо табл.2.3 і проаналізуємо сальдо на початок періоду.

Залишок заборгованості по податкових платежах ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат”

Таблиця 2.3

+------------------------------------------------------------------------+

| | Сальдо на 01.01 2006 р | |

| Види податків(зборів) |------------------------+----------|

| | | Д | К |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| 1 | | 2 | 3 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| ПДВ | | | 67791,71 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Податкове зобов\'язання по ПДВ | | 311768,66 | |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Податковий кредит по ПДВ | | | 22596,02 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Податок на прибуток | | 108311,7 | |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Податок з доходів фізичних осіб | | | 58857,19 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Збір за забруднення навколишнього | | | 1597,64 |

| природного середовища | | | |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Плата за патент | | | 137,00 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Плата за землю | | | 13921,08 |

|------------------------------------| |-----------------+----------|

| Комунальний податок | | | 102,6 |

+------------------------------------------------------------------------+

Продовження табл. 2.3

+------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 |

|------------------------------------------------+-----------+-----------|

| Збір за спеціальне користування водними | | 5117,01 |

| ресурсами | | |

|------------------------------------------------+-----------+-----------|

| Збір за геологорозвідувальні роботи | | 44,00 |

|------------------------------------------------+-----------+-----------|

| Збір за користуванням радіочастотним ресурсом | | 26,00 |

|------------------------------------------------+-----------+-----------|

| Податок з власників транспортних засобів | | 4839,94 |

|------------------------------------------------+-----------+-----------|

| Всього | 420080,41 | 165030,19 |

+------------------------------------------------------------------------+

Як свідчать дані табл. 2.3 на кінець 2005 року, тобто на початок 2006 року

сальдо по рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” існує як

дебіторська так і кредиторська заборгованість. Дані таблиці повинні

збігатися з даними оборотно-сальдової відомості (дод.31) і ф. 1 “Баланс”

(дод.8). Співставивши розрахунки, видно, що комбінат в оборотно-сальдовій

відомості відображає згорнуте сальдо, що суперечить П(С)БО 2 “Баланс” і є

помилкою. Щодо тотожності даних з фінансовою звітністю, а саме з Балансом,

то в даному випадку помилок немає, тобто сальдо по рахунку 64 відображене

розгорнуте. Як свідчать розрахунки, в другому розділі активу Балансу по

рядку 170 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” на

початок 2006 року відображена сума - 108,5 тис. грн., а по рядку 250 “Інші

оборотні активи” - суму податкового зобов\'язання (311768,66 грн.), до якої

можуть входити суми по 33 рахунку також, тому суми дещо відрізняються від

тої, що в оборотно-сальдовій відомості. Аналогічно по рядку 550 пасиву

Балансу по статті “Поточні зобов\'язання за розрахунками з бюджетом”

відображаються суми по субрахунках 6411 “Податок з доходів фізичних осіб”,

6415 “ПДВ”, 6416 “Податок на прибуток”, 6418 “Розрахунки по інших

податках”, а податкове зобов\'язання відображається в складі Інших поточних

зобов\'язань.

Протягом 2006 року ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” здійснював

ряд операцій, які призвели до зміни залишку податкової заборгованості.

Тому доцільним є розглянути, в табл.2.4 яким чином відображається в обліку

ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” нарахування і сплата податкових

зобов\'язань.

Кореспонденція рахунків по обліку нарахування податкових платежів ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2006 рік

Таблиця 2.4

+------------------------------------------------------------------------+

| | Кореспонденція | | |

| Зміст операцій | рахунків | Сума, | |

| |----------------| грн. |--------------|

| | | Д | | К ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| 1 | | 2 | 3 | 4 ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| На поточний рахунок отримані | | 311 | 6415 | 10000,00 ||

| кошти від ДПІ | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховане ПДВ при одержанні | | 643 | 6415 | 9274187,82 ||

| податкових накладних | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Донарахування ПДВ згідно актів | | 6415 | 6415 | 6142,00 ||

| перевірок | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нарахована пеня за несвоєчасну | | 92 | 6415 | 15,15 ||

| сплату ПДВ | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховане ПДВ за послуги | | | | ||

| отримані від нерезидента на | | 93 | 6415 | 1828,10 ||

| митній території України | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховане ПДВ на медикаменти, | | 949 | 6415 | 35827,01 ||

| матеріали, мило | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховане податкове | | 641 | 643 | 9004734,44 ||

| зобов\'язання по ПДВ | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нарахований податковий кредит | | 641 | 644 | 8629100,79 ||

| по ПДВ | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано податок на прибуток | | 981 | 6416 | 193854,40 ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано податок з доходів | | 661 | 6411 | 755176,49 ||

| фізичних осіб | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано збір за забруднення | | | | ||

| навколишнього природного | | 92 | 6418 | 26025,23 ||

| середовища | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано плату за | | 949 | 6418 | 4068,00 ||

| торгівельний патент | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано плата за землю | | 92 | 6414 | 285830,08 ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано комунальний податок | | 949 | 6414 | 10053,8 ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано збір за спеціальне | | 92 | 6419 | 16772,00 ||

| користування водними ресурсами | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано збір за | | 92 | 6418 | 264,00 ||

| геологорозвідувальні роботи | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано збір за | | | | ||

| користуванням радіочастотним | | 92 | 6418 | 180,00 ||

| ресурсом | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Нараховано податок з власників | | 949 | 6414 | 21291,5 ||

| транспортних засобів | | | | ||

|--------------------------------| |----------+-------+-------------||

| Всього | | Х | Х | 28275350,81 ||

+------------------------------------------------------------------------+

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що в обліку податкових платежів є

деякі неточності і протиріччя. Наприклад те, що проводка Д949 К 6415

відображає на підприємстві нараховане ПДВ на медикаменти, матеріали, мило,

бензин, допоміжні матеріали тощо.

Кореспонденція рахунків відображена в аналізі рахунка 6415 (дод.36) і

таблиці розшифровує суму по нарахуванню ПДВ відображену в

оборотно-сальдовій відомості і показує, яким чином обліковуються

відповідні операції.

Щодо зауважень, то на нашу думку, помилковим є віднесення нарахування

плати за торговий патент до податкових платежів і облік на субрахунку

6418.

Аналізуючи дані таблиці в цілому, можна сказати, що суми відображені в

таблиці співпадають з даними Аналізів рахунків, Картками рахунків та

оборотно-сальдовою відомістю (дод. 31-44).

Характеризуючи рахунки обліку податкових платежів, то на субрахунку 6414

“Місцеві податки” обліковуються податок з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин, комунальний податок і плата за землю. На

субрахунку 6418 “Розрахунки по інших податках” обліковують плату за

торговий патент, збір за користування водними ресурсами, збір за

геологорозвідувальні роботи, збір за користування радіочастотним ресурсом,

зір за забруднення навколишнього природного середовища. Хоча, на нашу

думку, простіше було б ввести аналітичні рахунки і вести облік згідно

чинного законодавства.

Розглянемо, яким чином здійснюється облік сплати податкових платежів на

досліджуваному підприємстві.

Кореспонденція рахунків по обліку сплати податкових платежів ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2006 рік

Таблиця 2.5

+------------------------------------------------------------------------+

| | Кореспонденція | | |

| Зміст операцій | рахунків | Сума, | |

| |----------------| грн. |-------------|

| | | Д | | К ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| 1 | | 2 | 3 | 4 ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено в бюджет ПДВ | | 6415 | 311 | 782911,00 ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Списано податковий кредит по | | 6442 | 6415 | 8608838,01 ||

| ПДВ | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Донарахування ПДВ згідно актів | | 6415 | 6415 | 6142,00 ||

| перевірок | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено податкове зобов\'язання | | 643 | 311 | 9293996,45 ||

| по ПДВ | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено податок на прибуток | | 6416 | 311 | 110246,10 ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено податок з доходів | | 6411 | 311 | 75034,58 ||

| фізичних осіб | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено збір за забруднення | | | | ||

| навколишнього природного | | 6418 | 311 | 19900,00 ||

| середовища | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено плату за торгівельний | | 6418 | 311 | 4056,00 ||

| патент | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено плата за землю | | 6414 | 311 | 258906,43 ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено комунальний податок | | 6414 | 311 | 10000,00 ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено збір за спеціальне | | 6418 | 311 | 18000,00 ||

| користування водними ресурсами | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено збір за | | 6418 | 311 | 270,00 ||

| геологорозвідувальні роботи | | | | ||

|---------------------------------| |----------+-------+------------||

| Сплачено збір за користування | | 6418 | 311 | 130,00 ||

| радіочастотним ресурсом | | | | ||

+------------------------------------------------------------------------+

Продовження табл. 2.5

+------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|---------------------------------------------+------+-----+-------------|

| Сплачено податок з власників транспортних | 6414 | 311 | 22855,00 |

| засобів | | | |

|---------------------------------------------+------+-----+-------------|

| Всього | Х | Х | 28159047,51 |

+------------------------------------------------------------------------+

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що облік сплати податків

здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням особливостей

підприємства. Відображені розрахунки тотожні з даними оборотно-сальдової

відомості і картками рахунків.

Залишок заборгованості по податкових платежах ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат”

Таблиця 2.6

+------------------------------------------------------------------------+

| | Сальдо 01.01. 2007 р | |

| Вид податку (збору) |----------------------+-----------|

| | | Д | К |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| 1 | | 2 | 3 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| ПДВ | | 2099,22 | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Податкове зобов\'язання по ПДВ | | 601030,67 | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Податковий кредит по ПДВ | | 296065,13 | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Податок на прибуток | | 24703,45 | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Податок з доходів фізичних осіб | | | 59999,10 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Збір за забруднення навколишнього | | | 7722,87 |

| природного середовища | | | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Плата за патент | | | 149,00 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Плата за землю | | | 40844,73 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Комунальний податок | | | 156,4 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Збір за спеціальне користування | | | 3889,01 |

| водними ресурсами | | | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Збір за геологорозвідувальні роботи | | | 38,00 |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Збір за користуванням | | | 114,00 |

| радіочастотним ресурсом | | | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Податок з власників транспортних | | | 3276,44 |

| засобів | | | |

|-------------------------------------| |----------------+-----------|

| Всього | | 923898,47 | 116189,55 |

+------------------------------------------------------------------------+

Як свідчать дані табл.2.6 на кінець 2006 року, тобто на початок 2007 року

сальдо по рахунку 64 було як дебетове так і кредитове, що свідчить про те,

що були переплати по податкових платежах і не повністю погашені податкові

зобов\'язання. Дані таблиці тотожні даним оборотно-сальдової відомості

(дод.31)і ф.1 “Баланс” (дод. 8). В звітності, тобто в другому розділі

активу по рядку 170 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з

бюджетом” відображають суму 27,4 тис. грн., а податкове зобов\'язання і

податковий кредит відображають по статті “Інші оборотні активи”.

Кредиторську заборгованість по податкових платежах відображають в

четвертому розділі пасиву Балансу по рядку 540 “Поточні зобов\'язання за

розрахунками з бюджетом” в сумі 98,4 тис. грн., що співпадає з даними

оборотно-сальдової відомості. порівняно з початком року сальдо на 31.12.06

в більшості дебетове. Що свідчить про переплати по податкових

зобов\'язаннях, однак це є і негативним явищем, тому, що ці кошти, сплачені

в рахунок наступного періоду, підприємство могло використовувати в обороті

і зменшуючи кредиторську заборгованість.

Первинним документом для нарахування податків є розрахунки бухгалтерії, в

яких дані по сплачуваних податках заносяться у відповідні бланки, що

подаються в податкові органи.

Розглянемо податок на додану вартість.

Сума ПДВ, що сплачується до бюджету визначається як різниця між податковим

зобов\'язанням і податковим кредитом, які в свою чергу визначаються на

основі податкових накладних. Ці документи розроблені і затверджені ГДПАУ і

відповідно до Інструкції ,,Про порядок нарахування і сплати ПДВ” являються

документами, що затверджують виникнення податкового кредиту або

податкового зобов\'язання. Отримані і видані податкові накладні заносяться

до реєстру отриманих та виданих податкових накладних. На основі цих

первинних документів заповнюється податкова декларація з ПДВ, яка

подається до податкових органів щоквартально.

Як видно з декларації комбінат здійснює операції які оподатковуються за

ставками 20% і 0%, має податковий кредит, податкове зобов\'язання і в

розрахунковому періоді заборгованість перед бюджетом склала 1856,0 гривень

(дод.54).

Для обчислення комунального податку оформляють податковий розрахунок цього

податку (дод.66), де зазначають необхідну інформацію, а саме: кількість

працівників (533 чоловіка), неоподаткований мінімум доходів громадян (17

грн.), річний фонд оплати праці (9061 тис. грн.), ставка комунального

податку (10 %) Оскільки цей податок є загальнодержавним, то сплачується

щомісячно (до 20 числа місяця), а податковий розрахунок подається до

органів ДПІ протягом 20 днів після закінчення звітного місяця. Як видно з

розрахунку господарюючий суб\'єкт в 2006 році нарахував в бюджет 906,10

грн. комунального податку.

Для сплати за користування водними ресурсами бухгалтер складає “Розрахунок

збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування

водами для потреб гідроенергетики”. В ньому зазначають встановлений ліміт

використання води для підприємства обсяг фактично використаної води та

порівнюють чи фактичний обсяг не перевищує встановлений, нормативи збору

та загальну суму до сплати. Розрахунок складають один раз на рік (дод.

72).

Якщо проаналізувати розрахунок, то підприємство за звітний період

використало води в межах ліміту (165572 куб.м.) і нарахувало кошти в

бюджет в сумі 4268,00 гривень.

В розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок

бюджету, ВАТ” Чернівецький олійно-жировий комбінат “ сплачує за воду і в

звітному періоді видобувши 357 куб.м. нарахував 12,00 гривень збору (по

3,26 грн./100куб.м).

Також підприємство сплачує до державного бюджету збір за забруднення

навколишнього природного середовища стаціонарними джерелами забруднення,

пересувними і за розміщення відходів (дод. 68). В звітному періоді

комбінат нарахував в бюджет 8076,30 гривень.

Для сплати за користування на підприємстві транспортними засобами

складають “Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та

інших самохідних машин і механізмів”. В даному документі зазначають всю

інформацію по транспортних засобах підприємства, ставку податку в гривнях

на рік, суму нарахованого податку та до сплати і можливі пільги. Також до

розрахунку складають довідку про суму податку, яка зменшує або збільшує

податкове зобов\'язання в результаті виправлення самостійно виявленої

помилки (дод.61). На балансі у господарюючого суб\'єкта у звітному періоді

знаходилося 31 автотранспортний засіб і згідно розрахунку до бюджет

перераховано 20375,25 гривень.

В своїй діяльності підприємство користується ультракороткими хвилями,

тобто має рації і відповідно заповнює податкову декларацію про збір за

користування радіочастотним ресурсом України. В звітному періоді до

бюджету нарахували 15,00 гривень (дод. 67).

За користування землею ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“ складає

податковий розрахунок земельного податку в якому зазначають за

користування якою земельною ділянкою сплачується (дод. 58). Підприємство

користується землями населених пунктів, а саме земельними ділянками,

зайнятими житловим фондом і за звітний період до бюджету відраховано

276872,72 гривні.

Податок з доходів фізичних осіб теж один з видів податкових зобов\'язань

комбінату перед бюджетом. Для сплати цього податку оформляють форму 1ДФ -

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) н6а користь

платників податків, і сум утриманого з них податку в якому зазначається

така інформація: ідентифікаційний номер, сума нарахованого і виплаченого

доходу (грн., коп.), сума утриманого податку (нарахованого і

перерахованого), ознака доходу, дата прийняття на роботу і звільнення

,ознака податкової соціальної пільги, ознака (0,1). Так як на підприємстві

працює 656 фізичних осіб, то до бюджету утримано в звітному періоді

186025,66гривень податку (дод. 74).

Розрахунок подається протягом 40 днів наступних за останнім календарним

днем звітного періоду.

Для сплати податку на прибуток в розмірі 25% від суми отриманого прибутку

оформляють “Декларацію з податку на прибуток” в якій розраховують валові

доходи і витрати, щоб визначити суму податку до сплати. За звітний період

на ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” витрати перевищують отримані

доходи, тому об\'єкт оподаткування від\'ємний, тобто податок на прибуток не

сплачується (дод. 52).

ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“ має в своєму складі пункти

роздрібної торгівлі, тому щорічно придбаває торгівельний патент (дод. 77).

Для цього комбінат оформляє заявку на придбання торгівельного патенту

(дод. 75).

Перерахування податків та обов\'язкових платежів і сплата патенту

здійснюється на підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату

податків можуть свідчити виписки банку.

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов\'язань та

господарських операцій для узагальнення інформації про розрахунки

підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з

працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в

дохід бюджету призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками і платежами”

За кредитом рахунка відображаються нараховані платежі до бюджету, за

дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання

тощо.

В своїй діяльності ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“ до цього

рахунку відкриває такі аналітичні субрахунки:

* 641 “Розрахунки за податками і платежами”;

* 6411 “Прибутковий податок”;

* 6414 “Місцеві податки”;

* 6415 “ПДВ”;

* 6416 “Податок на прибуток”;

* 6418 “Розрахунки по інших податках”;

* 642 “Розрахунки за обов\'язковими платежами”;

* 6426 “Розрахунки по інших обов\'язкових платежах”;

* 643 “Податкове зобов\'язання”;

* 644 “Податковий кредит”;

* 6442 “Неодержані податкові накладні”.

На нашу думку, даний перелік рахунків, що відкриті підприємством, з одного

боку полегшують облік, а з іншого ускладнюють. Притримуючись тієї думки,

що на субрахунку 641 необхідно обліковувати загальнодержавні податки, а на

субрахунку 642 здійснювати облік обов\'язкових платежів і облік податкового

зобов\'язання і податкового кредиту на 643 і 644 відповідно, тому що так

передбачає законодавство, можна сказати, що такий перелік не є зручним. По

кожному аналітичному рахунку інформація згруповується в спеціальних

Картках рахунків, які передбачені програмою “1С.Бухгалтерія”. Вданому

підсумковому документі зазначається сальдо на початок, дата, документ,

яким супроводжується операція, формулювання самої операції, дебет, кредит

кореспондуючих рахунків, сума і поточне сальдо (зазначається чи дебетове,

чи кредитове) (дод. 35). За звітний період комбінат проводить безліч

операцій які оподатковуються, в зв\'язку з цим картка по кожному рахунку

може бути досить об\'ємною і тому бухгалтер складає оборотно-сальдову

відомість по рахунку 64 за звітний період, що в скороченому варіанті

відображає всю інформацію (дод. 31).

Отже, в процесі господарювання ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

сплачує всі податки відповідно до видів діяльності. Для обліку розрахунків

за податками і платежами відкривають власні синтетичні рахунки, інформація

по яких формується в програмі в так звані підсумкові документи - картки

рахунків і оборотно-сальдові відомості.

В наступному розділі проаналізуємо податкові платежі досліджуваного

підприємства і побачимо на скільки ефективною є тактика підприємства в

плані економічної діяльності

2.3. Аналіз податкових платежів на ВАТ ”Олійно-жировий комбінат“

Функціонування будь-якого підприємства залежить в великій мірі від

тактики, стратегії, перспективи розвитку, а також факторів, які впливають

на діяльність. Одним із таких факторів є податки і обов\'язкові платежі,

які сплачує господарюючий суб\'єкт в процесі діяльності.

Аналіз податкових платежів є важливим, оскільки дозволяє проаналізувати

динаміку і склад платежів, що може вплинути на прийняття управлінських

рішень. Аналіз проводиться в цілому по підприємству та в розрізі

податкових платежів. Найчастіше використовують вертикальний і

горизонтальний аналіз, щоб побачити зміни в складі і структурі платежів в

звітному періоді порівняно з минулим.

Розглянемо склад зобов\'язань на досліджуваному підприємстві. Як видно з ф.

1 “Баланс” в склад дебіторської заборгованості входить заборгованість з

бюджетом причини виникнення якої зумовлені здійснюваними переплатами по

деяких податкових платежах, тобто в держави є заборгованість перед

досліджуваним підприємством. Проаналізуємо її визначивши частку в

загальній сумі дебіторської заборгованості і порівнявши з минулим

періодом.

Таблиця 2.7

Аналіз питомої ваги дебіторської заборгованості податкових платежів ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат”

+------------------------------------------------------------------------+

| Показник | 2005 рік | 2006 рік | Відхилення |

| | | | (+,-) |

|-------------------------------------+----------+----------+------------|

| Дебіторська заборгованість по | 186,5 | 68 | -118,5 |

| податкових платежах, тис. грн. | | | |

|-------------------------------------+----------+----------+------------|

| Дебіторська заборгованість | 2049,2 | 1956,6 | -92,6 |

| загальна, тис. грн. | | | |

|-------------------------------------+----------+----------+------------|

| Частка дебіторської заборгованості | | | |

| податкових платежів в загальній | 9,1 | 3,5 | -5,6 |

| сумі дебіторської заборгованості, % | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Аналізуючи наведені дані, можна сказати, що в 2006 році дебіторська

заборгованість в загальному зменшилась порівняно з 2005 роком на 92,6 тис.

грн. в деякій мірі за рахунок зменшення заборгованості по податкових

платежах на 118,5 тис. грн., тобто в цьому періоді не було переплати по

податкових зобов\'язаннях і були використані зайво сплачені кошти за

минулий період. В зв\'язку з цим частка заборгованості по податкових

платежах порівняно з 2005 роком також зменшилась і становить 3,5 %, тобто

здійснились переплати в рахунок наступних періодів, але в менших розмірах.

Проаналізуємо склад та динаміку податкових платежів на основі податкової

звітності ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” в таб.2.8

Таблиця 2.8

Аналіз структури та динаміки податкових платежів, що сплачуються ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат”

+----------------------------------------------------------------------------------+

| |2005 рік | 2006 рік | Відхилення (+,-) | |

| |---------+----------------+------------------------+---------|

| Вид податку || Сума, |Питома| Сума, |Питома| В сумі, | В | Темп |

| || тис. |вага, |тис. грн.|вага, |тис. грн.|питомій|приросту,|

| || грн. | % | | % | |вазі, %| % |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|ПДВ ||277698,0| 29,2 | 1856,0 | 0,3 |-275842,0| -28,9 | -99,3 |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Податок на землю ||267505,2| 28,1 |276872,7 | 45,0 | 9367,5 | 16,9 | 3,5 |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Комунальний податок || 923,1 | 0,1 | 906,1 | 0,2 | -17,0 | 0,1 | -1,8 |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Збір за спеціальне || | | | | | | |

|використання водних || 5320,0 | 0,6 | 74268,0 | 12,1 | 68948,0 | 11,5 | 1296,0 |

|ресурсів || | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Збір за забруднення || | | | | | | |

|навколишнього || 5367,4 | 0,6 | 26025,2 | 4,2 | 20657,8 | 3,6 | 384,9 |

|природного || | | | | | | |

|середовища || | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Збір за || | | | | | | |

|геологорозвідувальні|| 55,0 | - | 12,0 | - | -43,0 | - | -78,2 |

|роботи, виконані за || | | | | | | |

|рахунок держбюджету || | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Збір за користування|| | | | | | | |

|радіочастотним || 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | - |

|ресурсом || | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Податок з власників ||214420,0| 22,5 | 20375,3 | 3,3 |-194044,7| -19,2 | -90,5 |

|транспортних засобів|| | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Податок на прибуток || 6,8 | - | 28944,0 | 4,7 | 28937,2 | 4,7 |425547,1 |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Податок з доходів ||179689,9| 18,9 |186025,7 | 30,2 | 6335,8 | 11,3 | 3,5 |

|фізичних осіб || | | | | | | |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

|Плата патент || 252,0 | - | 252,0 | - | - | - | - |

|--------------------||--------+------+---------+------+---------+-------+---------|

| Разом ||951252,4| 100 |615552,00| 100 |-335700,4| - | -35,3 |

+----------------------------------------------------------------------------------+

Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що в звітному періоді

підприємство сплатило на 335700,4 грн. податків менше ніж в минулому році

(951252,4 грн.). Така зміна в основному відбулася за рахунок зменшення

операцій, які оподатковуються ПДВ на суму 275842,0 грн. і податку з

власників транспортних засобів на 194044,7 грн. за рахунок того, що шість

автотранспортних засобів було списано і один реалізовано. Зменшився також

комунальний податок і збір за геологорозвідувальні роботи на 17,0 грн. і

43,0 грн. відповідно.

Якщо характеризувати частку кожного податку і платежу в загальній сумі,

можна сказати, що найбільшу питому вагу порівняно з минулим періодом має

податок на землю - 45,0 % це пов\'язано з тим, що за рахунок індексації

збільшилась грошова оцінка земельної ділянки. Найменшу питому вагу в

звітному 2006 році займає комунальний податок і ПДВ 0,2% і 0,3%

відповідно.

Характеризуючи минулий період (2005р.) можна сказати, що найбільше

підприємство сплатило ПДВ - 277698,0грн. (29,2%) і податку на землю

267505,2 грн. (28,1%), що зумовлене специфікою господарської діяльності

цього періоду, а найменша частка припадає на комунальний податок - 0,1%

(923,1 грн.) відповідно, як і в звітному періоді.

Щодо темпів приросту, то в звітному 2006 році найбільше зріс податок на

прибуток порівняно з минулим на 425547,1% це пов\'язано з тим, що в

звітному періоді значно зросли волові доходи від усіх видів діяльності, а

саме зросли доходи від реалізації товарів (51067301 грн.) і операцій з

цінними паперами (497000 грн.), що і призвело до такого різкого збільшення

(дод. 51-52 ). Якщо характеризувати інші платежі, то можна сказати, що

значно зріс збір за спеціальне використання водних ресурсів (1296,0%) і

збір за забруднення навколишнього природного середовища (384,9%), а

від\'ємний приріст спостерігається по ПДВ (-99,3%), податку з власників

транспортних засобів та інших самохідних машин (-90,5%), збору за

геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок державного бюджету

(-78,2%) і комунальному податку (-1,8%). Якщо характеризувати приріст в

загальному, то він зменшився на 35,3% за рахунок змін описаних вище.

Покажемо наведені вище дані графічним способом і також проаналізуємо.

0x08 graphic

0x01 graphic

Рис. 2.1 Структура податкових платежів, що сплачуються ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат”

Як видно з рисунка, в 2006 році збільшилась кількість тих податкових

платежів, по яких можна було визначити питому вагу, тобто збільшилась

кількість операцій, по яких виникають дані зобов\'язання. Це свідчить про

пожвавлення діяльності і можливе збільшення прибутковості. Якщо в 2005

році в склад інших податків, що показані на діаграмі входили комунальний

податок, збір за забруднення навколишнього середовища і збір за

використання води, то в 2006 році в склад інших податкових платежів

ввійшло лише ПДВ і комунальний податок, тобто в діяльності підприємства не

спостерігається стабільності по нарахуванню податкових платежів, що

зумовлюється специфікою економічної організації.

Одним із основних показників, що характеризує здатність підприємства

вчасно розраховуватись по своїх зобов\'язаннях є платоспроможність до

складу якої включають податкоспроможність - здатність вчасно

розраховуватися за податками і платежами оскільки це теж зобов\'язання.

Проаналізуємо податкоспроможність за допомогою коефіцієнтів, згрупованих в

табл. 2.9 і побачимо, наскільки ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

за 2005-2006 рр. може розраховуватись з бюджетом по податкових

зобов\'язаннях.

Таблиця 2.9

Аналіз податкоспроможності підприємства на матеріалах ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат” за 2005-2006 рр.

тис. грн.

+------------------------------------------------------------------------+

| Показник | 2005 рік | 2006 рік | Відхилення (+,-) |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Коефіцієнт абсолютної | | | |

| (миттєвої) | 0,03 | 0,004 | -0,026 |

| податкоспроможності | | | |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Коефіцієнт поточної (швидкої) | 3,14 | 1,56 | -1,56 |

| податкоспроможності | | | |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Коефіцієнт загальної | 8,47 | 8,20 | -0,27 |

| податкоспроможності | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Провівши загальний аналіз податкоспроможності підприємства, можна дійти

висновку, що із загальною сумою своїх податкових зобов\'язань підприємство

може розрахуватися тільки реалізувавши більшу частину ліквідних активів,

оскільки абсолютно ліквідних активів вистачає тільки для покриття 3%

податкових зобов\'язань в 2005 році і 0,4% в 2006 році. Як ми бачимо,

податкоспроможність підприємства в загальному значно зменшилася, що

свідчить про кризовий стан підприємства, оскільки не своєчасна сплата

податків призводить до виникнення кредиторської заборгованості перед

бюджетом, а держава в даному випадку має повне право розпочати справу про

банкрутство, а надалі і ліквідувати підприємство.

Всім відомо, що основною метою функціонування підприємств є отримання

максимального прибутку, але разом з тим це призводить до виникнення

певного роду витрат і зобов\'язань. З розвитком сучасної системи

оподаткування прибутку підприємств розрізняють такі поняття як валові

доходи і валові витрати, різниця між якими і визначає об\'єкт оподаткування

податку на прибуток.

Звичайно не всі доходи і витрати можна віднести до валових, це зумовлене

відмінністю між бухгалтерським і податковим обліком, що потім призводить

до різних сум нарахування податку на прибуток підприємства. Відмінність

цих показників є об\'єктивною. Хоча вони стосуються одного й того ж

господарського процесу, є результатом здійснених одних і тих же операцій,

відображених одних і тих же документах, однак розраховані за різними

правилами. Проаналізуємо ці відмінності за допомогою порівняння розрахунку

податку на прибуток за двома видами обліку в таб.2.10 на матеріалах ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2006р.

Таблиця 2.10

Порівняльний аналіз порядку обчислення податку на прибуток за даними

бухгалтерського і податкового обліку у ВАТ “Чернівецький олійно-жировий

комбінат” за 2006 рік

+------------------------------------------------------------------------+

| За даними податкового | Сума, | За даними бух. | Сума, | |

| обліку | грн. | обліку | тис. | |

| | | | грн. | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Валові доходи від усіх | | Дохід (виручка) від | | |

| видів діяльності, в т. | 51812547 | реалізації | 60005,0 | |

| ч.: | | продукції (товарів, | | |

| | | робіт, послуг) | | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Доходи від продажу | 51067301 | Податок на додану | ( 8800,4 | |

| товарів (робіт, послуг) | | вартість | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Приріст балансової | - | Акцизний збір | ( - ) | |

| вартості запасів | | | | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Доходи від виконання | - | Інші вирахування з | ( 2361,4 | |

| довгострокових договорів | | доходу | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Прибуток від операцій з | | Чистий дохід | | |

| цінними паперами, | | (виручка) від | | |

| фондовими та товарними | 497000 | реалізації | 48843,2 | |

| деривативами | | продукції(товарів, | | |

| | | робіт, послуг) | | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Прибуток від операцій з | | Собівартість | ( | |

| землею | - | реалізованої | 47876,6 | |

| | | продукції | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| | | Валовий: | | |

| Інші доходи, крім | | | 966,6 | |

| визначених вище | 248246 | - прибуток | | |

| | | | ( - ) | |

| | | - збиток | | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Коригування валових | - | Інші операційні | 7859,9 | |

| доходів | | доходи | | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Скорегований валовий | | Адміністративні | ( | |

| дохід | 51812547 | витрати | 37153,0 | |

| | | | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Валові витрати, в т. ч. | 49087476 | Витрати на збут | ( 361,2 | |

| | | | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Витрати на придбання | 39375325 | Інші операційні | ( 8031,3 | |

| товарів (робіт, послуг) | | витрати | ) | |

|--------------------------+----------+---------------------+----------| |

| | | Фінансовий | | |

| Убуток балансової | 694512 | результат від | | |

| вартості запасів | | операційної | - | |

| | | діяльності: | | |

|--------------------------+----------| | ( 3279,0 |-|

| | | - прибуток | ) |||

| Витрати на оплату праці | 5035945 | | |||

| | | - збиток | |||

|--------------------------+----------+---------------------+----------|||

| Сума страхового збору до | | | |||

| фондів державного | 1794906 | Дохід від участі в | - |||

| загальнообов\'язкового | | капіталі | |||

| страхування | | | |||

|--------------------------+----------+---------------------+----------|||

| Сума податків, зборів, | | Інші фінансові | |||

| (обов\'язкових платежів), | 346462 | доходи | - |||

| крім визначених вище | | | |||

|----------------------------------------------------------------------|||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

+------------------------------------------------------------------------+

Продовження табл. 2.10

+------------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

|------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Витрати, пов\'язанні з | | | | |

| виконанням | - | Інші доходи | 2,2 | |

| довгострокових | | | | |

| договорів | | | | |

|------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Добровільне | | | | |

| перерахування коштів, | | Фінансові витрати | ( - ) | |

| передача товарів | | | | |

|------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Витрати на поліпшення | | | | |

| основних фондів та | 1840326 | Втрати від участі в | ( - ) | |

| нафтогазових | | капіталі | | |

| свердловин | | | | |

|------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Коригування валових | - | Інші витрати | ( 18,2 ) | |

| витрат | | | | |

|------------------------+----------+---------------------+----------| |

| Скориговані валові | | Фінансовий | | |

| витрати | 49087476 | результат від | | |

| | | звичайної | - | |

|------------------------+----------| діяльності: | |-+ |

| Сума амортизаційних | 2265457 | | ( 3295,0 ||| |

| відрахувань | | - прибуток | ) ||| |

|------------------------+----------| | |||-|

| Об\'єкт оподаткування | 459614 | - збиток | |||||

|------------------------+----------+---------------------+----------|||||

| Сума податку за | | Об\'єкт | ( 3295,0 |||||

| попередній податковий | 85960 | оподаткування | ) |||||

| період звітного року | | | |||||

|------------------------+----------+---------------------+----------|||||

| Ставка податку (25%) | - | Ставка податку | - |||||

| | | (25%) | |||||

|------------------------+----------+---------------------+----------|||||

| Сума податку | 28944 | Сума податку | - |||||

|--------------------------------------------------------------------|||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

+------------------------------------------------------------------------+

Для заповнення даної таблиці використанні дані Декларації з податку на

прибуток та ф.2 Звіт про фінансові результати (дод. 52,8).

Характеризуючи проведений аналіз можна сказати, що методика визначення

податку на прибуток за податковим і бухгалтерським обліком відрізняються.

В першу чергу це пояснюється тим, що не всі доходи і витрати з

бухгалтерської точки зору можна віднести до валових і в результаті чого за

методикою податкового обліку ми отримали прибуток, з боку бухгалтерського

обліку - збиток і сплачуємо податок нарахований за даними податкового

обліку. Саме тому кожне підприємство змушене вести податковий облік. Дуже

часто в практиці зустрічаються випадки коли бухгалтера дані податкового

обліку записують в бухгалтерську звітність, що не правильно, до речі на

комбінаті здійснюються саме такі записи. Взагалі серед фахівців поширена

думка, що головна проблема розбіжностей між цими обліками полягає у

недосконалості податкового законодавства. Така позиція безумовно має сенс.

Однак якби не вдосконалювався закон “Про оподаткування прибутку

підприємств” все одно за сучасної концепції визначення фінансового

результату в бухгалтерському обліку незбіжність бухгалтерського і

податкового прибутку неминуча, оскільки держава, для якої обчислюється

податковий прибуток, і суб\'єкт господарювання, для якого обчислюється

бухгалтерський прибуток, мають різні економічні інтереси, іноді навіть

протилежні. Зближувати економічні інтереси держави і суб\'єкта

господарювання можна, однак усунути їх повністю неможливо.

Відомо, що кожен господарюючий суб\'єкт намагається зменшити своє податкове

навантаження різними шляхами. Проаналізувати, як завчасно ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” розраховується за своїми

зобов\'язаннями перед бюджетом можна в таб.2.11, що характеризує динаміку

нарахувань і перерахувань податкових платежів за минулий 2005 рік.

Таблиця 2.11

Аналіз динаміки нарахування і перерахування податкових платежів в бюджет

ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2005р.

грн.

+--------------------------------------------------------------------------+

| |Сальдо | | | |

| | на | Обороти за |Сальдо на кінець 2005| |

|Вид податку (збору) |початок| період | р. | |

| |2005 р | | | |

| |-------+-------------+---------------------+---------|

| | | Д |К|Нараховано | Сплачено | Д | К |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

| 1 | | 2 |3| 4 | 5 | 6 | 7 |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|ПДВ | | | |3093893,85 |3026102,14 | |67791,71 |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Податкове | | | |3793413,21 |3427644,55 |311768,66| |

|зобов\'язання по ПДВ | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Податковий кредит по| | | |2719974,07 |2742570,09 | |22596,02 |

|ПДВ | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок на прибуток | | | | 260675,25 | 368987,00 |108311,75| |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок з доходів | | | | 552305,16 | 493447,97 | |58857,19 |

|фізичних осіб | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за забруднення | | | | | | | |

|навколишнього | | | | 4755,26 | 3157,62 | | 1597,64 |

|природного | | | | | | | |

|середовища | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Плата за патент | | | | 2587,07 | 2450,07 | | 137,00 |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Плата за землю | | | | 180707,67 | 188300,00 | | 3921,08 |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Комунальний податок | | | | 8494,9 | 8870,0 | | 102,6 |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за спеціальне | | | | | | | |

|користування водними| | | | 15517,01 | 10400,0 | | 5117,01 |

|ресурсами | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за | | | | | | | |

|геологорозвідувальні| | | | 186,6 | 135,6 | | 44,0 |

|роботи | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за | | | | | | | |

|користуванням | | | | 138,5 | 109,5 | | 26,0 |

|радіочастотним | | | | | | | |

|ресурсом | | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок з власників | | | | 16299,29 | 14410,00 | | 4839,94 |

|транспортних засобів| | | | | | | |

|--------------------| |---+-+-----------+-----------+---------+---------|

| Всього | | - |-|10648947,84|10286584,54|420080,41|165030,19|

+--------------------------------------------------------------------------+

Отже, як видно з таблиці в минулому (2005 р.) році комбінат нарахував

10648947,84 грн. податків і зборів, а сплатив 10286584,54 грн., це

свідчить про те, що не по всіх платежах було погашено зобов\'язання до

кінця року. Видно, що на початок звітного періоду не було сальдо, а кінець

звітного періоду були залишки по рахунках дебетові і кредитові, що

свідчить про те, що були переплати по деяких видах платежів і були

недоплати відповідно, що переносяться автоматично в наступний період.

Розглянемо яким був стан розрахунків з бюджетом в звітному 2006 році за

допомогою аналогічної таблиці і проаналізуємо, чи був він кращим чи ні.

Таблиця 2.12

Аналіз динаміки нарахування і перерахування податкових платежів в бюджет

ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2006 р.

грн.

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| |Сальдо на | |Сальдо на кінець 2006| |

| | початок | Обороти за період | р. | |

|Вид податку (збору) | 2006 р | | | |

| |----------+---------------------+---------------------+---------|

| || Д | К |Нараховано | Сплачено | Д | К |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

| 1 || 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|ПДВ || |67791,71 |9328000,08 |9397891,01 | 2099,22 | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Податкове ||311768,66| |9004734,44 |9293996,45 |601030,67| |

|зобов\'язання по ПДВ || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Податковий кредит по|| |22596,02 |8629100,79 |8947761,94 |296065,13| |

|ПДВ || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок на прибуток ||108311,7 | | 193854,40 | 110246,10 |24703,45 | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок з доходів || |58857,19 | 755176,49 | 75034,58 | |59999,10 |

|фізичних осіб || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за забруднення || | | | | | |

|навколишнього || | 1597,64 | 26025,23 | 19900,00 | | 7722,87 |

|природного || | | | | | |

|середовища || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Плата за патент || | 137,00 | 4068,00 | 4056,00 | | 149,00 |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Плата за землю || |13921,08 | 285830,08 | 258906,43 | |40844,73 |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Комунальний податок || | 102,6 | 10053,8 | 10000,00 | | 156,4 |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за спеціальне || | | | | | |

|користування водними|| | 5117,01 | 16772,00 | 18000,00 | | 3889,01 |

|ресурсами || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за || | | | | | |

|геологорозвідувальні|| | 44,00 | 264,00 | 270,00 | | 38,00 |

|роботи || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Збір за || | | | | | |

|користуванням || | 26,00 | 180,00 | 130,00 | | 114,00 |

|радіочастотним || | | | | | |

|ресурсом || | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

|Податок з власників || | 4839,94 | 21291,5 | 22855,00 | | 3276,44 |

|транспортних засобів|| | | | | | |

|--------------------||---------+---------+-----------+-----------+---------+---------|

| Всього ||420080,41|165030,19|28275350,81|28159047,51|923898,47|116189,55|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Аналізуючи дані розрахунки, можна сказати, в 2006 році нараховано і

сплачено податків і платежів більше ніж в минулому, це зумовлено тим, що

відбулося пожвавлення діяльності, збільшилась кількість операцій, що

оподатковуються ПДВ, збільшилась сума податку з доходів фізичних осіб в

зв\'язку з тим, що на роботу прийняли нових працівників і в цьому періоді

нарахували і сплатили значно більшу, порівняно з минулим періодом, суму

податку на землю. На кінець періоду існує дебіторська і кредиторська

заборгованість по податкових платежах зумовлена переплатою і не остаточним

погашенням податкових зобов\'язань.

Позитивним є те, що здійснені переплати будуть враховані в наступні

періоди. Однак недоліком є те, що ці кошти можна було б використовувати в

виробничому процесі, що, як видно, господарюючий суб\'єкт не робить, тобто

не раціонально використовує грошові засоби.

Проаналізуємо наведені вище аналітичні дані графічним способом, тобто

побудуємо діаграму, рис.2.1

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Рис. 2.2 Динаміка нарахування і перерахування податкових платежів за 2005-

2006 рр. ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”

Як видно з наведеного рисунка, ситуація по нарахуванню і сплаті податків і

зборів в минулому і звітному роках помітно відрізняється, особливо по

таких значних платежах в діяльності підприємства, як ПДВ, податок з

доходів фізичних осіб і плата за землю. Видно, що по цих розрахунках в

звітному періоді відбулися значні зміни в сторону збільшення. Це зумовлено

специфікою діяльності в цьому періоді.

Як відомо значну роль в організації діяльності підприємства займає

податкова політика яка також потребує оцінки ефективності. Проаналізуємо

її за допомогою таких показників 1.1-1.2:

* коефіцієнт ефективності оподаткування, який розраховується, як

відношення прибутку до загальної суми податкових платежів і дозволяє

отримати найбільш ефективну узагальнену характеристику обраного

варіанту податкової політики і показує як співвідносяться між собою

дані показники, але в зв\'язку з тим, що дане підприємство збиткове ми

не можемо розрахувати даний показник. Однак, на нашу думку, для більш

ефективного аналізу краще використовувати прибуток розрахований за

даними податкового обліку:

Ео=459614,0/615552,0= 0,75

* коефіцієнт пільгового оподаткування, який розраховується, як

відношення суми податкових пільг до загальної суми податкових

платежів:

Кпо = 909338,0/(909338,0+615552,0) = 1,3

Цей показник дозволяє визначити, на скільки ефективно підприємство

використовує надані законодавством пільги по всіх податкових платежах

загалом (або по окремих видах податків) і як видно підприємство в повному

обсязі використовує надані йому пільги в 2006 році. В минулому 2005 році

сума пільг була не значною, в зв\'язку з тим, що не здійснювався експорт

продукції, тому не доцільно розраховувати даний коефіцієнт.

Як видно з наведених розрахунків, податкова політика в звітному періоді

була досить ефективною в сфері використання податкових пільг наданих

державою і дещо недопрацьованою в питанні співвідношень прибутку і

податкового навантаження, тому що в даному періоді не прибуткове.

Однак аналіз податкових платежів включає не тільки показники

податкоспроможності, а й аналіз кредиторської заборгованості по податкам і

платежам, що передбачає оцінку її оборотності.

Розрахуємо показники кредиторської заборгованості таблиці за 2005-20006

роки використавши формули 1.3-1.5.

Таблиця 2.13

Аналіз показників кредиторської заборгованості по податкових зобов\'язаннях

ВАТ” Чернівецький олійно-жировий комбінат“ 2005-2006 рр.

+------------------------------------------------------------------------+

| Показник | 2005 рік | 2006 рік | Відхилення (+,-) |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Тривалість обороту, дні | 3 | 1 | -2 |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Коефіцієнт оборотності, | 139 | 380 | 241 |

| кількість разів | | | |

|-------------------------------+----------+----------+------------------|

| Частка кредиторської | 0,7 | 0,6 | -0,1 |

| заборгованості, % | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Проаналізуємо наведені розрахунки. Тривалість обороту кредиторської

заборгованості за податками характеризує середню кількість днів, які

необхідні для розрахунків з бюджетом, тобто в 2005 році комбінат

розраховувався за податковими зобов\'язаннями протягом 3днів, а в 2006 році

кількість днів зменшилася до одного, однак таке явище є досить сумнівним

тому можна сказати, що даний показник не висвітлює реальних даних.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, скільки разів

виникає заборгованість і сплачується підприємством за період, що

аналізується. В 2005 році кредиторська заборгованість виникала 139 разів,

а в 2006 році - 380 разів, тобто швидкість виникнення заборгованості перед

бюджетом збільшилась, але на нашу думку, цей показник показує правдивої

інформації.

Частка кредиторської заборгованості по податкам і платежам в загальній

заборгованості показує, що в 2006 році порівняно з 2005 роком

заборгованість перед бюджетом зменшилась, тобто становить 0,6 %, що є

позитивним зрушенням.

Як видно з розрахунку більшу частку кредиторської заборгованості становить

заборгованість з бюджетом (0,6%), що не вважається позитивним в

організації економічної діяльності підприємства.

Отже, проаналізувавши суми податкових відрахувань ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат” за 2005-2006 рр. можна сказати, що не дивлячись

на те, що підприємство збиткове, до бюджету справно сплачуються всі

податкові зобов\'язання, що пояснюється накладанням штрафних санкцій уразі

виявлення податковими органами недоїмки.

2.4. Програмне забезпечення обліку та аналізу податкових платежів, його

застосування на ВАТ ”Олійно-жировий комбінат“

Нині в Україні спостерігається чітка тенденція до стрімкого збільшення

попиту на висококваліфікованих спеціалістів у галузі бухгалтерського

обліку із застосуванням персонального комп\'ютера. Працівники ВАТ“

Чернівецький олійно-жировий комбінат” не виключення, всі вони володіють

навиками роботи з програмою комп\'ютерного ведення обліку - “1С.

Бухгалтерія”. На сьогоднішній день ця програма користується найбільшим

попитом. Чому? А тому що, по-перше, програма відрізняється від інших

доступністю і зрозумілістю користування, суттєвим спрощенням роботи

бухгалтерії, особливо для різних систем обліку і обліку по декількох

підприємствах в одній інформаційній базі. Крім цього, можна вести облік

для різних організацій в окремих інформаційних базах.

Отже, користувач-бухгалтер може за допомогою однієї програми обслуговувати

декілька підприємств. При цьому ніяких юридичних обмежень не накладається,

якщо програма використовується на одному комп\'ютері.

По-друге, програма неодноразово доказала свою компетентність у сфері

проведення розрахунків, створені документів, формуванні звітів.

Головне меню програми розташоване таким чином, щоб бухгалтер-користувач

мав можливість відкрити і проглянути необхідну інформацію, відредагувати

документ чи перевірити звітність.

Форма документа в “1С.Бухгалтерії” схожа на звичайний стандартний

документ, затверджений Міністерством фінансів України про ведення

документообігу в Україні. Проте, документ програми має свої переваги.

Вікно діалогу розміщене таким чином, що можна вводити свої реквізити

щоразу, а вибирати з потрібного довідника.

На відмінну від інших комп\'ютерних програм бухгалтерського обліку,

“1С.Бухгалтерія” має таку перевагу, як ведення довідникової інформації.

Довідники створюються для збереження однотипної інформації.

Універсальність полягає в тому, що, відкриши будь-який документ, програма

буде давати вибір для введення інформації з уже існуючих даних про наявні

матеріальні цінності підприємства, кількість і поіменний список працюючих

даного підприємства з усіма тарифами і розцінками заробітної плати, також

реквізити та сталі дані про саме підприємство. Багаторівневі довідники

дають змогу розподілити інформацію ще й по додаткових узагальнюючих

групах, структуруючи її у вигляді дерева.

План рахунків є основою для відображення в обліку господарських операцій,

що відбуваються на підприємстві. В програмі можна формувати робочий план

рахунків відповідно до специфіки діяльності. Сам план рахунків має

багаторівневу структуру: на верхньому рівні знаходяться рахунки, а на

нижньому - підлеглі їм субрахунки. Рахунки в деяких документах

зазначаються автоматично.

Після заповнення документа і вибору інформації з довідників документ

роздруковується і має вигляд стандартного документа, що аналогічно

заповнюється бухгалтерами вручну. Проте, на відмінну від ручної роботи та

інших бухгалтерських комп\'ютерних програм проводки документа не

розносяться по відповідних Журналах-ордерах та в аналітичний облік,

програма “1C” робить це сама: розносить проводку документа по аналітичних

рахунках, записує їх у відповідні Журнали-ордери, а потім формує

Звітність. Це конструктивно змінює погляд на роботу бухгалтера і дає змогу

останньому приділити більше уваги дослідженню економічних процесів

діяльності підприємства.

Для ведення аналітичного обліку в програмі використовується механізм

субконто. У загальному випадку називається будь-який об\'єкт аналітичного

обліку: основний засіб, матеріал, товар тощо. Механізм субконто дозволяє

створити списки об\'єктів аналітичного обліку, що потім можна “прикріпити”

до тих рахунків бухгалтерського обліку, на яких необхідно вести

аналітичний облік у тому чи іншому розрізі.

Отже, за допомогою програми можна організувати роботу будь-кого виду

діяльності, відобразити інформацію будь-якого рівня і підрозділу.

Розглянемо яким чином в програмі “1С.Бухгалтерія” відображається ведення

розрахунків з бюджетом на ВАТ ”Чернівецький олійно-жировий комбінат“.

Організація обліку як і завжди починається з первинних документів,

відповідно по розрахунках з бюджетом це накладні, податкові накладні та

інші первинні документи.

Конкретну інформацію про список податків, відрахувань, зборів у різні

державні цільові фонди, а також податкову інформацію про кожен вид

відрахувань і податків містить довідник, а саме в ньому відображається

ставка, межа, організація одержувача, її розрахунковий рахунок, типовий

зміст платежу, рахунок обліку розрахунків та інше. Довідник

використовується для автоматичного розрахунку сум податків і відрахувань,

при редагуванні документів, а також для ведення аналітичного обліку по

бухгалтерських рахунках. Кожен елемент довідника характеризується

унікальним текстовим кодом і набором реквізитів.

Інформація з первинних документів (податкових накладних), отриманих від

постачальників заноситься бухгалтером в програму і на основі чого можна

сформувати картку рахунка по конкретному субрахунку, в якій зазначається

дата проведення операції, документ, що її підтверджує, дебет, кредит

кореспондуючих рахунків і поточне сальдо (дод.35). Аналогічно формується

картка по кореспондентах. На основі накопиченої інформації формують

оборотно-сальдову відомість за період в якій будуть зазначені сальдо на

початок (дебетове чи кредитове), обороти по дебету чи по кредиту, сальдо

на кінець відповідно дебетове чи кредитове (дод. 31). Також в програмі

можна сформувати відомість в якій буде зазначатися код і назва рахунка

крім вищезазначених реквізитів, на комбінаті ця відомість використовується

для відображається робочого плану рахунків так як не передбачено конкретно

документа (дод. 1).

Але це не єдині форми звітів передбачених програмою “1С.Бухгалтерія”.

Розшифровані суми, що відображаються в оборотно-сальдовій відомості можна

в Аналіз рахунка за період. В даному звіті відображають сальдо на початок,

шифр рахунків, суми з кредиту рахунків в дебет зазначених, суми з дебету в

кредит відповідно, підбиваються обороти за період і сальдо на кінець

періоду, тобто можна прослідкувати, що інформація відображена збігається з

інформацією в оборотно-сальдовій відомості. Така форма документа схожа на

журнал-ордер, там також відображається така інформація. Для наочності

формується Журнал проводок, де відображені суми і кореспондуючі рахунки.

Аналіз по субконто розкриває інформацію по активах, кореспондентах і

показує обороти по рахунках за певний період (дод. 32).

Як і при журнально - одерній формі обліку так і при комп\'ютеризованій вся

інформація накопичується і формується в Головній книзі. На підприємстві

досить велика кількість інформації відображається в ній не дивлячись на

те, що у звітному періоді воно збиткове. Саме завдяки комп\'ютеризації

обліку з книгою зручно працювати, виправляти помилки, видаливши чи ввівши

необхідну інформацію не звітуючи про це так як вона не прошнурована і не

скріплена печаткою (до речі помилки програма сама знаходить і показує

виділивши їх червоним кольором), відтворювати її на паперових носіях при

необхідності, наприклад при перевірці, програма сама покаже будь-які зміни

і їх побачать всі тому що всі комп\'ютери на комбінаті об\'єднані в локальну

мережу. Кожен комп\'ютер має код, який водить персонально сам працівник і

ніхто крім нього, тобто не можна внести зміни в його ділянку роботи без

відома самого відповідального за неї бухгалтера. Крім того програма

дозволяє створювати окремі папки для зручності вашої роботи в яких може

зберігатися будь-яка інформація по підприємству. Наведена інформація щодо

формування документації програмою є загальною.

Зупинимось конкретно на тому, яким чином формується документація стосовно

податкових платежів і прослідкуємо це за допомогою прикладу.

Процес реалізації олії покупцям супроводжується оформленням видаткової

накладної на суму 540110,34 грн. з ПДВ (дод. 44) і податкової накладної на

суму ПДВ - 90018,39 грн (дод.45). Одразу видані податкові накладні

реєструються в Реєстрі отриманих і виданих податкових накладних (дод. 48).

Інформація з первинних документів автоматично переноситься в спеціальні

регістри - “Движение документа” і “Движение регистров”, які формує

програма і в яких можна прослідкувати дані суми з обох накладних (дод.

46), а також конкретно можна сформувати “Движение документа” до податкової

накладної (дод. 47). Крім цього дана операція автоматично відображається в

проводках в Журналі проводок за цей період з відповідною кореспонденцією і

сумою (дод. 49). За це період, тобто місяць формується оборотно-сальдова

відомість по даному контрагенту - Віойл-Агро, де відображена сума по

договору (540110,34 грн.) (дод. 50). Суми по договорах з даним покупцем і

іншими накопичуються і відображаються в Аналізі рахунка 631, однак не

конкретно, а в загальному по рахунку. Інформація накопичена в даному

регістрі автоматично відображається в Журналі-Ордері і Головній книзі.

Однак на практиці бухгалтери не використовують Журнал-Ордери тому, що в

них відображається ідентична і в тій же формі інформація. В кінці звітного

періоду вся накопичена інформація автоматично відображається в звітності.

Щодо податкової звітності, то програма “1С.Бухгалтерія” не передбачає її

формування, що, на нашу думку, є досить вагомим недоліком. Працівники

бухгалтерії для полегшення роботи з такою звітністю, формують її в

програмі Excel, або використовують документи з програми Парус. На нашу

думку розробникам програми “1С” варто вдосконалити програму, щоб в

майбутньому не виникало таких незручностей.

Отже наведено багато інформації про програму “1С.Бухгалтерія”, про

позитивні і негативні її сторони, про можливості роботи і специфіку,

аналізуючи ці данні можна сказати, що багато в чому “виграє” підприємство

встановивши цю програму. По-перше максимальна економія часу роботи

бухгалтерії, тобто за той період ведення обліку вручну на даний час можна

зробити набагато більше роботи, звернути увагу на дослідження економічних

процесів на підприємстві. По - друге не варто забувати, що програма відома

по всій країні і використовується в різних галузях, що теж говорить про

позитивні ї сторони. Не варто нехтувати можливостями покращення своєї

роботи чи своїх працівників.

Аналізуючи наведену вданому розділі інформацію можна сказати, що

господарюючий суб\'єкт справно розраховується по своїх податкових

зобов\'язаннях, на балансі в підприємства є комп\'ютерна програма, що

використовується для полегшення ведення обліку. Для систематизації видів

податкових платежів сплачуваних комбінатом використовуються власні види

аналітичних і синтетичних рахунків. Звичайно і снують певні порушення і

недоліки в організації обліку їх можна буде розглянути в наступному

розділі даної роботи.

РОЗДІЛ 3

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.1. Недоліки в організації обліку та методиці здійснення аналізу

податкових платежів

Податки є одним з найважливіших фінансових критерій. Історично - це

найдавніша форма фінансових відносин міждержавною та членами суспільства.

Формування податкової системи України потребує вивчення досвіду розвинутих

країн, податкові системи яких мають багатолітню історію.

Становлення системи цивілізованих ринкових відносин в Україні потребує

подальшого розвитку теорії оподаткування з метою досягнення її

відповідності соціально-економічній ситуації.

Для збільшення податкових надходжень, як відомо, існують дві принципові

можливості: збільшення бази оподаткування; збільшення податкових ставок.

Однак це не вихід з положення, але який досить часто використовується.

Втілення принципів справедливого оподаткування передбачає відмову від

податкових пільг. Так світова практика застосування податкових пільг і

досвід самої України показують, що вони часто призводять зовсім не до тих

результатів, досягнення яких декларувалося б або на які розраховували при

їх введені. Не рідко пільги в оподаткуванні стають одним із засобів

ухилення від сплати податків. З практики роботи податкових служб України

добре відомі випадки використання комерційними структурами пільг, наданих,

наприклад, громадянам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Тобто

це говорить про те, що держава сама породжує різного роду ухиляння від

чинного дотримання законодавства, шляхом нечіткого їх формулювання.

Оподаткування має бути чітким і практичним це передбачає максимально

зрозуміле і не суперечливо формування норм податкового права, що включає

їх неоднозначне тлумачення. Це є необхідною умовою практичного дотримання

принципів рівності і загального характеру оподаткування. Виконання

податкових правил має бути також пов\'язане з мінімальними витратами як для

платників податків так і для податкової адміністрації.

Сучасні аналітики вважають, що недосконалість податкового законодавства

породжує двояке розуміння законодавчих актів, до неточностей в розрахунках

показників. Така ситуація в першу чергу відбивається на обліку податкових

платежів і призвела до відокремленого існування такого обліку, як

податковий.

Слід зауважити, що основні проблеми стосовно організації обліку

розрахунків з бюджетом виникають стосовно податку на додану вартість, як

одного з найбільш трудомістких з точки зору податкових розрахунків.

Проблеми бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ виникли з

введенням в дію Закону України ”Про податок на додану вартість“ та

відповідної Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану

вартість.

З веденням в дію Нового плану рахунків 1 січня 2000 року названі проблеми

ускладнились, можливості помилкових записів і плутанини в бухгалтерському

обліку ПДВ збільшились. Це пояснюється тим, що в Плані рахунків назви

субрахунків 643 “Податкове зобов\'язання” і “Податковий кредит” не

відповідають економічному змісту та структурі, а Інструкції про

застосування Плану рахунків про використання цих субрахунків, тим більш

раціонального, не йдеться. Отже виходячи з норм Інструкції, визначена сума

податкових зобов\'язань з ПДВ від сум авансових платежів покупців і

замовників нараховується за дебетом субрахунку 643 “Податкове

зобов\'язання”, і сальдо цього субрахунку може бути і дебетовим, а не

тільки кредитовим, як це випливає з його назви.

Значним недоліком бухгалтерського і податкового обліку ПДВ є такий, не

зовсім зрозумілий факт, що нормативними документами з обліку ПДВ не

передбачено та не встановлено конкретний порядок перевірки й звірки

підсумкових даних про податковий кредиті податкове зобов\'язання з ПДВ за

звітний період перед складанням податкової декларації з податку на додану

вартість, що не сприяє попередженню й недопущенню помилок при складанні

декларації .

Крім цього, існує необхідність вдосконалення і спрощення бухгалтерського і

податкового обліку не тільки податку на додану вартість, а й податку на

прибуток підприємства.

Відмінності між податковим і бухгалтерським обліком прибутку призводить до

значних помилок в розрахунку, відображенні в облікових регістрах та

податковій звітності. Розбіжність між фінансовим результатом, що є

об\'єктом оподаткування, і бухгалтерським прибутком - проблема не тільки

нашої країни, а йти х держав де складається звітність за міжнародними

стандартами, тобто країн, що мають свої націон6альні системи обліку. Ця

ситуація обумовлена різним економічним змістом бухгалтерського і

податкового прибутків, а точніше - різними економічними інтересами

“замовників” розрахунку цих показників у сучасній літературі таких

“замовників” називають користувачами бухгалтерської інформації. Цими

користувачами можуть бути власники підприємства, інвестори, акціонери і

держава. Зацікавленість власника стосовно показника прибутку полягає в

тому, щоби отримати інформацію щодо ефективності діяльності підприємства,

його фінансової стійкості у майбутньому.

Одним із недоліків при нарахування та сплаті податку на прибуток є

необґрунтоване розширення податкових пільг. Досвід зарубіжних країн

свідчить, що поширення форми підтримки підприємства, як пільги на податок

з прибутку підприємства, не є перспективою. Так, необхідно зазначити, що з

відмовою від пільг можна з впевненістю знижувати ставку податку на

прибуток, тобто, якщо ставка податку не висока, то підприємства можуть

обійтись і без пільги. Принаймні, якщо пільга вже функціонує, то це має

бути на визначений термін, або поетапне її обмеження чи взагалі

скасування. Хоча можливе лише встановлення амортизаційних пільг платниками

на податку на прибуток підприємства. Це необхідно мати на увазі при

визначенні ставок прибуткових податків. Так, розмір ставки податку на

прибуток необхідно встановлювати на такому рівні, при якому прибуткове

оподаткування не заподіювало би перешкод виробництву і не гальмувало його

розвиток. У противному випаду податок буде втрачати роль регулятивного

інструмента.

Отже, недоліками прибуткового оподаткування є такі: складність

нарахування, можливість відхилення при недосконалій системі

бухгалтерського обліку, можливість реалізації фіскального значення за умов

досягнення в державі стадії економічного розвитку, ріст цін та скорочення

споживання.

На досліджуваному підприємстві також існують певні недоліки та проблеми

щодо ведення обліку податку на прибуток у зв\'язку з тим, що податок на

прибуток, який підлягає сплаті в бюджет підприємство розраховує за даними

податкового і бухгалтерського обліку, а це займає багато часу і призводить

до помилок в розрахунках. Досить часто суми податку на прибуток

розраховані за методикою податкового обліку записують в фінансову

звітність, що є не правильним. Якщо звернути увагу, то на ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” теж допущена така помилка, та ще й

ця сума додається до отриманого збитку тим самим збільшуючи його, що

згідно нормативів є неправильним.

Крім цього, на нашу думку, варто вести облік згідно чинного законодавства,

тобто відкривати аналітичні, рахунки, с не субрахунки. Також не варто

відносити до складу податкових платежів плату за торговий патент, що

тільки збільшує податкове зобов\'язання.

Принцип превалювання сутності над формою вимагає обліку операцій виходячи

з їх економічної сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Слід

зазначити, що цей принцип вступає в певне протиріччя з тим, що всі

господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку на основі

первинних документів, які, як відомо, є юридичним свідченням факту

здійснення господарських операцій, тобто і юридична сутність документа не

менш важлива. Відомо, що вирішення господарських справа через суд

здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку, які мають бути

підтвердженими документацією, відповідно юридично затвердженою. Отже,

принцип привалювання сутності над формою в даному випадку відходить на

другий план.

Ще одним вагомим недоліком є не постійність в податковій звітності, що

завдає певних незручностей при заповнені бланків звітності, що

супроводжуються помилками і неточностями.

Можна сказати, що зближуючи економічні інтереси держави і суб\'єктів

господарювання можна, удосконалюючи законодавство, але усунути розбіжності

повністю не можливо.

Окремі аналітики пропонують ввести в загальний план рахунків однойменні

рахунки валових доходів і витрат. Однак чи буде це діяти?

Відомо, що кожен власник прагне зменшити своє податкове навантаження

різними способами, навіть ухиляючись від сплати податків не законно. В

свою чергу держава за допомогою оподаткування здійснює перерозподіл

доходів і поповнює державний бюджет, тому і виникають такі розбіжності між

розрахунком прибутку за двома методиками, тобто до валових витрат і

доходів відносять ті категорії, які в бухгалтерському обліку не

включаються.

Недосконалість податкового законодавства стосується не лише податку на

прибуток, а й інших податкових платежів, що призводить до наповнення

державного бюджету ще й штрафними платежами.

Податкове навантаження не повинно бути першою причиною до банкруцтва

суб\'єкта господарювання, воно повинно розподілятися пропорційно до

платоспроможності, щоб була можливість для подальшого розвитку. Потрібен

системний підхід до податкової політики, який дав би змогу створити

податкову систему, що була не суто фіскальною складовою, а могла б

функціонально коригувати економічну систему і реально

стимулювати виробничу діяльність суб\'єктів оподаткування.

Відповідальність за нарахування і сплату до бюджету податкових платежів

покладається на керівництво підприємства, працівників бухгалтерії, однак

при цьому не враховується можливість не правильного розуміння того чи

іншого пункту. Недоліком є те, що не завжди можна отримати чітке

роз\'яснення законодавства в органах податкової адміністрації, а якщо

пояснення отримують, то письмового підтвердження цьому не дають, тобто при

необхідності, підчас перевірки посилатися на нього не можливо і в

результаті - штрафна санкція за невиконання чи не дотримання чинного

законодавства. На нашу думку вирішення цього питання призведе до помітних

зрушень.

Досить довгий час представники державної влади працюють над податковим

кодексом. Однак позитивних зрушень не помітно, а все тому, що маємо ми

нечітко визначені закони і не стійку податкову політику. З кожним роком

вносять зміни і доповнення, які знову змінюються, це свідчить тільки про

неорганізованість не стійкість. Зрозуміло, що над цим необхідно працювати,

але країна прямує до Європи і економіка повинна бути схожою до розвинутих

країн.

На сьогоднішній день, коли з точки зору бухгалтерського обліку

охарактеризувати податкові зобов\'язання можливо, то проаналізувати їх не

досить легко. А все тому, що не існує чіткої методики для аналізу такої

економічної категорії, як податки. Різні економісти пропонують різні

показники для розрахунку, однак не чіткі в своєму розумінні і не

конкретні. Вони просто перефразовані і схожі на показники

платоспроможності. Немає окремого переліку показників, які б можна було

обрахувати за допомогою даних будь-якого підприємства, тобто не

передбачені вони для розрахунку на даних підприємств збиткових, як в даній

роботі. На нашу думку це є негативним явищем в економічному аналізі, тому

що податкові платежі присутні в діяльності кожного підприємства, а

проаналізувати їх не можливо.

Недоліки проявляються не тільки в показниках податкоспроможності, а й в

показниках, що характеризують стан кредиторської заборгованості по

податкових платежах. В першу чергу те, що показники аналогічно

перефразовані з загальноприйнятих для обрахунку кредиторської

заборгованості в цілому, в зв\'язку з чим виникають викривлення отриманої

інформації. Прикладом можуть бути розрахунки 2.3-2.5 проведені в другому

розділі даної роботи. Не можливо погасити кредиторську заборгованість з

податковими платежами (яких на підприємстві 11) за один день і ще й при

тій умові, що вона виникає 380 разів на рік за збиткової діяльності.

Тобто, якщо взяти до уваги ці розрахунки можна зробити висновок, що або

підприємство навмисно показує збитки в звітному періоді, щоб не показувати

реальний фінансовий стан, бо проведені розрахунки свідчать протилежне, або

наведена методика не виправдовує себе, хоча б тому, що, не показує реальні

дані, або і те і інше, що скоріше всього.

Основними недоліками для збиткової діяльності є нестабільність і

невизначеність вітчизняної податкової політики. Така ситуація

прослідковується і на досліджуваному підприємстві, яку необхідно

вирішувати.

Не менш важливою проблемою нашого суспільства є те, що останні державні

підприємства закриваються і ліквідовуються, а приватні намагаються різними

способами ухилитись від чинного законодавства. Держава не хоче допомагати

функціонувати тим підприємствам, які перебувають у збитковому стані.

Прикладом може бути досліджуване підприємство, яке впродовж кількох років

не отримує прибутків, але разом з тим сплачує всі податкові зобов\'язання.

Отже, на сьогоднішній день маючи багато недоліків в організації

податкового законодавства, держава повинна спрямувати всі зусилля на їх

вирішення, зокрема встановлення оптимальних податків, які б не стримували

розвиток підприємства та забезпечували постійні надходження до бюджету.

Достатні для задоволення державних потреб, враховуючи специфіку держави.

Чинна система формування та сплати податку на прибуток повинна стати

каталізатором росту державного бюджету та поступового покращення стану

платіжного балансу і в результаті цього можна послабити податкове

навантаження на підприємства. Звернути увагу на проблеми, що стосуються

обліку ПДВ і інших податкових зобов\'язань.

Підсумовуючи вище сказане слід зазначити, що існує нагальна потреба в

вирішені проблемних питань, то ж проаналізуємо можливі пропозиції їх

вирішення в наступному розділі.

3.2. Шляхи вдосконалення порядку ведення обліку та аналізу податкових

платежів

В умовах сучасного розвитку бізнесу, в зв\'язку з очікуваними входженнями

України до європейського та правового простору, утвердження ї як впливової

європейської держави та набуття повноправного члена в Європейському Союзі

все більше зростає потреба керівників і власників підприємств у

достовірній інформації про результати діяльності. Тому необхідно визначити

пріоритети, які забезпечили б достовірну оцінку фінансового результату

підприємницької діяльності , адже від правильного визначення цього поняття

залежить дієвість економічної моделі бухгалтерського обліку й податкових

платежів. Отже, проблеми реформування податкової системи та узгодження

бухгалтерського і податкового облікує актуальним.

Останні кілька років наша держав знаходиться в прискореному русі,

насамперед вдосконалю законодавство, що наблизитись до європейських країн,

однак це зумовлює не доопрацювання законодавчих актів, не чіткого

викладення їх, що призводить, до виникнення непорозумінь, стягнення

штрафних санкцій. Кажучи простіше законодавство поки ще не досконале, а

прирівнювання його до закордонного призводить лише негативного ефекту,

поки що, однак необхідно вирішувати цю проблему шляхом внесення пропозицій

і не тільки до законодавчих актів, а й в економічне діяльність

досліджуваного об\'єкта.

Необхідно в перш чергу звернути увагу на податок на прибуток.

Першочерговим кроком до удосконалення функціонування податку на прибуток

підприємства є виявлення витоків і сфер прояву протистояння інтересів

держави та платника податків, серед них найбільшими на сьогодні можна

вважати відсутність Податкового кодексу.

Податковий кодекс має ліквідувати проблеми, які вже накопичилися за

останні роки, а не елементарне об\'єднання законів а нормативних актів. Це

можливе за умови обґрунтованої законодавчої стратегії, яка повинна мати

відображення сучасних проблем держави для підвищення теоретичної

відпрацьованості реформування вітчизняної системи оподаткування у

Податковому кодексі необхідно:

* послідовно впроваджувати фундаментальні принципи побудови системи

оподаткування, а не лише ті, які продиктовані обмеженнями сучасного

економічного розвитку;

* відпрацювати теоретичні положення щодо податку на прибиток

підприємства;

* реалізувати принцип системності при поліпшені структури системи

оподаткування та вдосконалення механізму функціонування податку на

прибуток.

На сьогоднішній день фахівці з бухгалтерського обліку, власники і

керівники стверджують і намагаються довести, що ведення бухгалтерського

обліку і податкових розрахунків не ефективно, а податкова адміністрація

заперечує, пояснюючи необхідністю перевірки правильності платежів в

бюджет. Необхідно подолати той бар\'єр, що так помітно розділяє ці два

обліки, тобто необхідно, щоб ДПА не використовувала податковий облік, як

інструмент для наповнення бюджету держави, а враховуючи особливості

бухгалтерського обліку, максимально наблизився до нього.

Однак це не єдині на сьогодні протиріччя, що виникають між податківцями і

бухгалтерами. Введені нормативні акти привели в обурення багатьох. Не для

кого не секрет, що протягом кількох років Міністерство фінансів плекало

надію про поєднання податкового і бухгалтерського обліку. Навіщо? Мабуть

вважав, що податковий облік стане прозорішим. І ось перша спроба зблизити

два обліки, а точніше, зіставити їх. Введено в дію два положення :

1. Положення про порядок розрахунків податкових різниць за даними

бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів

від 29.12.06 № 1316;

2. Методичні рекомендації щодо складання регістрів бухгалтерського обліку

податкових різниць, валових доходів і валових витрат, затверджені

наказом Міністерства фінансів від 29.01.07 № 45.

Постає питання, навіщо так навантажувати бухгалтера? Адже дане положення

зовсім тне помічник у роботі з П(С)БО 17. воно лише ускладнює і навантажує

саму процедуру розрахунку. У нього своя мета - зіставити два обліки. Але

таке зіставлення призвело до того, що бухгалтеру доведеться освоювати ще й

третій - зближуючий облік. І тут без розширення штату бухгалтерів не

справитись. Оскільки доведеться, як мінімум, раз на місяць обчислювати

постійні і тимчасові різниці, а також коригувати останні.

З огляду на функції доходів і необхідність використання прибуткового

оподаткування як інструмента регулювання розвитку виробництва, очевидно,

що фіскальній функції податку на прибуток юридичних осіб варто надавати

другорядного значення. Аналогічний підхід повинен обумовлювати відповідну

структуру доходів бюджету, при якій питома вага особистого прибуткового

податку повинна бути більша, ніж податку на прибуток. Саме така структура

і утворилася в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Висока ставка податків призводить до приховування прибутків і ухиляння від

сплати податків. Таким чином, зменшення ставки податку на прибуток

призведе до зниження податкового навантаження суб\'єктів господарювання.

Причому зниження ставки має відбуватися поступово, оскільки через це може

виникнути різке зниження надходжень до бюджету, тому це має стати

предметом ґрунтовного аналізу держави. А щоб, з іншого боку, не відбулося

різкого перепаду в надходженнях можна розширити податкову базу, яке

можливе за рахунок скасування пільг по оподаткуванню. Ліквідація

податкових пільг могла б дати значно відчутніші результати для збільшення

державних доходів, ніж спроби розв\'язання бюджетних проблем за рахунок

прибуткових підприємств.

Відомо, що кожен господарюючий суб\'єкт прагне ухилитися від погашення

податкових зобов\'язань і часто для цього використовуються ті самі пільги,

які держава надає.

Поповнення державної казни повинно відбуватися шляхом підвищення

платоспроможності населення і кількості прибуткових підприємств, а не

збільшуючи кількість податків.

На нашу думку, що підтримувати підприємців і товаровиробників треба не

всепрощенням чи взаємозаліком, списанням боргів або ж зменшенням їх

відшкодування, а створенням цивілізованих умов для ефективної роботи і

тим, хто цього бажає, і насамперед тим, хто на це здатний.

А також підприємці повинні розуміти, що не потрібно ухилятись від сплати

податків, щоб отримати більший чистий прибуток, а робити це все законними

методами.

Оподаткування не повинно створювати перешкод для економічного зростання.

Прийняття законодавства на сьогодні супроводжується позитивними і

негативними результатами. Мається на увазі те, що часто не можливо

зрозуміти тлумачення статті закону чи указу КМУ. На нашу думку

найпростішим способом вирішити цю проблему можна організовуючи семінари,

на яких представники податкових органів пояснювали б значення того чи

іншого положення, давали характеристики, роз\'яснення. Чому б не приймати

до уваги пропозиції практичних працівників, можна дати їм можливість

висловити свою думку і прийняти її до уваги.

Зміна законодавства супроводжується також і зміною в податковій звітності,

тому ми також хочемо запропонувати зміни.

На нашу думку було б доцільним ввести ще одну форму 8 в якій би

відображалися суто податкові платежі загальнодержавного і місцевого

призначення.

Звіт про розрахунки за податками і платежами

За____________________________200__р.

(місяць, квартал, рік.)

+------------------------------------------------------------------------+

| Податки і платежі загальнодержавного | Код рядка | Сума на | Сума на |

| призначення | | початок | кінець |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Податок на додану вартість | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Акцизний збір | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Податок на прибуток | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Мито | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Плата за землю | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| .......... | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Разом | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Податки і платежі місцевого | Код рядка | Сума на | Сума на |

| призначення | | початок | кінець |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Податок з реклами | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Комунальний податок | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Ринковий збір | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| ........ | | | |

|----------------------------------------+-----------+---------+---------|

| Всього | | | |

+------------------------------------------------------------------------+

Головний бухгалтер о.п. М.П.

Бухгалтер о.п. М.П

Дана форма дозволить більш наочно відслідковувати нарахування і сплату

податку, тобто тут будуть записуватися дані з декларації і розрахунків, не

потрібно буде перелискувати безліч документів, щоб найти потрібну

інформацію. Запропоновані зміни допоможуть вдосконалити облік і вивести

його на міжнародний рівень, зроблять роботу бухгалтера менш громісткою.

Також важливо, що підприємства дотримували загальноприйнятих методичних

принципів заповнення бухгалтерської і податкової звітності, тобто не варто

записувати показники розраховані за методикою податкового обліку в

фінансову звітність це лише призводить до навмисного викривлення даних.

Щодо вирішення проблеми з податковим зобов\'язанням і податковим кредитом,

розглянутої в попередньому розділі, то на нашу думку на субрахунку 643

мають обліковуватись податкові зобов\'язання з ПДВ, розрахунковий період

яких не настав, а на субрахунку 644 - податковий кредит, розрахунковий

період якого не настав, і ці субрахунки повинні мати назви, встановлені

Інструкцію до Плану рахунків.

Ще одним нововведенням характеризується облік - подання разом з

декларацією з податку на додану вартість реєстрів отриманих та виданих

податкових накладних до податкової інспекції, однак поки що за власним

бажанням, щоб зменшити кількість виїзних перевірок обґрунтованості вимог

щодо відшкодування з бюджету ПДВ. Який це дасть результат будемо згодом

бачити.

Деякі вчені пропонують ввести спеціальні рахунки для обліку валових

доходів і витрат. Однак на нашу думку це не є дієвим способом вирішення

проблеми різниці між податковим і бухгалтерським обліком, оскільки об\'єкт

обліку однаковий для оцінки фінансового стану для оподаткування.

Відмінність полягає лише в різному вартісному вимірі і критеріях

визначення. Введення нових рахунків не доцільно ще й тому, що це порушить

структуру діючого плану рахунків, тому що вони не будуть підпадати ні під

жоден існуючий клас, тобто треба буде створювати новий. Але такий крок не

вирішить проблему по суті й суперечитиме міжнародним стандартам

бухгалтерського обліку. Тому простіше наблизити податковий облік до

бухгалтерського, або вести його окремо.

Податкова система держави має бути організаційно-економічним механізмом,

покликаним коригувати і стимулювати фінансово-господарську діяльність

суб\'єктів господарювання в суспільстві.

Підхід НДФІ при Міністерстві фінансів України до подолання проблем

визначення податкового прибутку такий:

1. Визначення податкового прибутку має здійснюватися лише за даними

бухгалтерського обліку.

2. Формування бухгалтерської інформації про валові доходи і витрати

повинно відбуватися паралельно з формуванням інформації про доходи і

витрати для складання фінансової звітності.

3. Фактично дані податкової звітності в частині фінансового результату

відображають один і той же господарський процес, пов\'язаний з однією і

тією ж діяльністю. Відмінність полягає не в сутності господарських

операцій, а лише в різній оцінці доходів і витрат, а також критеріїв

їх визнання для визначення бухгалтерського та податкового прибутку.

Провівши аналіз показників стану системи оподаткування на ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат”, ми дійшли певних висновків,

зокрема: позитивний ефект впливу системи оподаткування можливий за умов,

що:

* податковий тягар не має бути непосильним - це призводить до зменшення

джерел фінансування розширеного виробництва;

* стабільність в організації податкового законодавства призведе до

зменшення можливих порушень і врешті решт до прийняття податкового

кодексу;

* кількість податків повинна бути оптимальною, а визначення їх розміру і

сплата - простими і зрозумілими;

* податки повинні бути взаємозв\'язані та узгоджені - без дублювання

одного з другим;

* порядок сплати і ставки оподаткування повинні бути сталими впродовж

довгого періоду;

* податкова політика держави повинна передбачити можливе зниження

податкових ставок при ліквідації податкових пільг, що породжують лише

ухиляння від чинного законодавства.

Необхідно робити всі спроби для того щоб був попит на ті послуги, які

надає комбінат зокрема збільшити виробничі потужності, покращити якість

послуг які воно надає, а також потрібно розрекламувати це підприємство,

тому що про нього мало знають. Підприємствам, які співпрацюють з ВАТ

“Чернівецький олійно-жировий комбінат” надавати певні знижки, щоб

зацікавити їх в звернені саме до цього господарюючого об\'єкта. Щоб це все

реалізувати необхідно залучати як інвесторів, так і просто кредиторів.

Громадянам, які звертаються за товарами до ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат” доцільно було б надавати гарантію якості.

Щодо проведення аналізу податкових платежів, то він є досить актуальним на

сьогодні і на нашу думку для дослідження даного питання варто досліджувати

можливі варіанти аналізу, щоб скласти відповідну класифікацію показників,

вибрати необхідну методику, щоб проаналізувати таку економічну категорію.

Взагалі було б доречним, щоб такий аналіз періодично здійснювався на

підприємствах обов\'язково, що бачити частку кожного податку в загальній

сум платежів чи кредиторській, дебіторській заборгованості і поряд з

показниками платоспроможності розраховувати показники податкоспроможності

для характеристики ступеня можливості погашення податкових зобов\'язань,

щоб визначити можливий ризик непогашення. А державні органі могли б

отримувати аналітичні дані для проведення масштабного аналізу по місту,

області, країні.

Отже, підсумовуючи можна сказати, що позитивні зрушення в організації

податкового і бухгалтерського обліку відбуваються, звичайно не без

недоліків, але працюючи над цим можна вийти на європейський рівень,

прирівняти свою економіку, податкову базу і аналітичні дані до

європейських і в результаті цього можна досягти успіху.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, процес перебудови економіки України після проголошення незалежності

до рівня міжнародних стандартів супроводжувався перетворенням

бухгалтерського обліку як точної науки ведення та визначення всіх

економічних процесів на макро та мікро рівнях.

Разом з бухгалтерським обліком формувався і податковий облік, як його

складова. Сьогодні цьому обліку приділяється велика увага, оскільки він

тісно пов\'язаний з податковою системою, суттєво допомагає ДПІ контролювати

платників податків і їх діяльність.

Податки - це обов\'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних

і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсі, які

забезпечують фінансування державних витрат.

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій і як форма

фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно

-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій

формі.

Вилучення державою на користь суспільства певної частини валового

внутрішнього продукту у вигляді обов\'язкового внеску і складає суть

податку. Внески (податки, плата за ресурси, цільові відрахування)

здійснюють платники податків - основні учасники виробництва валового

внутрішнього продукту:

- робітники, які своєю працею створюють матеріальні і нематеріальні блага

отримують відповідний дохід;

- господарюючі суб\'єкти, власники капіталів, які діють у сфері

підприємництва.

Економічний зміст податків виражається взаємовідношенням господарюючих

суб\'єктів і громадян з одного боку, і держави, з другого з приводу

формування доходів Державного бюджету.

Податки є складовою частиною фінансового механізму і виконують регулюючу

функцію. Її суть полягає в тому, що податки впливають на всі сторони

діяльності платників. Функції податків, як і самі податки, є явищем

об`єктивним і незалежним від волі держави впливають на підприємницьку

діяльність. Але держава може свідомо використовувати цю функцію для

регулювання певних пропорцій у соціально-економічному житті суспільства.

Використання податків як фінансових регуляторів - це складова справа, для

якої на різних етапах розвитку суспільства можуть використовуватись різні

податки, змінюватись об`єкти і ставки оподаткування, а також надання

пільг.

Насамперед необхідно розрізняти об\'єкт оподаткування, джерело податків,

податковий потенціал.

Нинішнє оподаткування здебільше базується на складному розумінні

підзаконних актів, малозрозумілих пільг і звільнень від податків. Процеси

оподаткування навіть стали предметом політичних спекуляцій та інтересів

владних структур.

Знайомство з усім ланцюгом чинних в Україні податків свідчить, що реально

сплачує податки, а отже, і наповнює державну казну не підприємство, а

кінцевий споживач товарів і послуг - тобто той, кому недоплачені заробітна

плата, пенсія і т.ін. Саме при купівлі товару ми сплачуємо всі без винятку

податки - як місцеві, так і державні. Отже, чим більші розмір і

різновидність податків, тим вища ціна кінцевого продукту і, звичайно,

менший рівень його споживання, в цілому і нижчий життєвий рівень народу.

Аналіз кожного податку чи збору проводиться через стабільно відпрацьовано

схему: “сутність податку (збору) - платники - об\'єкт оподаткування -

оподатковуваний оборот - порядок обчислення - пільги - порядок сплати

до бюджету - відповідальність платників за неповноту та несвоєчасність

перерахування. Це дозволяє досягти чіткого розуміння і конкретного

сприйняття специфіки кожного елемента податкової системи, розкрити

соціально - економічний зміст системи оподаткування та логічно перейти до

аналізу платників податків - суб\'єктів господарювання: визначення розміру

оподатковуваного обороту, суми податку, порядок заповнення декларацій,

інших форм звітності з питань оподаткування. При аналізі обов\'язково

звертається увага на взаємозв\'язок виконання розрахунків кожного з

податків із показниками балансу та звіту про фінансові результати.

Відносини платників податків з державою ґрунтуються на нормативній основі.

Цим визначається характер перевірок, здійснюваних податковою службою,

спрямованих на дотримання чинного податкового законодавства України,

своєчасність та повноту відображення податкових зобов\'язань суб\'єктів

підприємницької діяльності та громадян перед бюджетом.

Досліджуючи облік і аналіз податкових платежів ВАТ “Чернівецький

олійно-жировий комбінат” можна сказати, що господарюючий суб\'єкт сплачує

всі податки відповідно до видів діяльності. Для обліку розрахунків за

податками і платежами відкривають власні синтетичні рахунки, інформація по

яких формується в програмі в так звані підсумкові документи - картки

рахунків і оборотно-сальдові відомості.

Здійснивши аналіз складу та динаміки податкових платежів, що сплачуються

підприємством, можна сказати, що в звітному періоді підприємство сплатило

на 335700,4 грн. податків менше ніж в минулому році (951252,4 грн.). Така

зміна відбулася за рахунок зменшення операцій, які оподатковуються ПДВ на

суму 275842,0 грн. і податку з власників транспортних засобів на 194044,7

грн. за рахунок того, що шість автотранспортних засобів було списано і

один реалізовано. Якщо характеризувати частку кожного податку і платежу в

загальній сумі, то найбільшу питому вагу порівняно з минулим періодом має

податок на землю - 45,0 %, це пов\'язано з тим, що за рахунок індексації

збільшилась грошова оцінка земельної ділянки. Найменшу питому вагу в

звітному 2006 році займає комунальний податок і ПДВ 0,2% і 0,3%

відповідно.

За минулий (2005 р.) найбільше підприємство сплатило ПДВ - 277698,0 грн.

(29,2%) і податку на землю 267505,2 грн. (28,1%), що зумовлене специфікою

господарської діяльності цього періоду, а найменша частка припадає на

комунальний податок - 0,1% (923,1 грн.) відповідно, як і в звітному

періоді.

За темпами приросту в звітному 2006 році найбільше зріс податок на

прибуток порівняно з минулим на 425547,1% це пов\'язано з тим, що звітному

періоді значно зросли волові доходи від усіх видів діяльності, а саме від

реалізації товарів (51067301 грн.) і операцій з цінними паперами (497000

грн.), що і призвело до такого різкого збільшення.

Проаналізувавши податкоспроможність підприємства, можна дійти висновку, що

із загальною сумою своїх податкових зобов\'язань підприємство може

розрахуватися тільки реалізувавши більшу частину ліквідних активів,

оскільки абсолютно ліквідних активів вистачає тільки для покриття 3%

податкових зобов\'язань в 2005 році і 0,4% в 2006 році. Податкоспроможність

підприємства в загальному значно зменшилася, що свідчить про кризовий стан

підприємства, бо не своєчасна сплата податків призводить до виникнення

кредиторської заборгованості перед бюджетом, а держава в даному випадку

має повне право розпочати справу про банкрутство, а надалі і ліквідувати

підприємство.

При аналізі кредиторської заборгованості виявлено, що в підприємства

заборгованість по податкових платежах виникає досить часто і погашали її

протягом одного дня в 2006 році і протягом трьох днів - в 2005 році, так

як показники не призначені конкретно для податкових платежів, то це

свідчить про те, що дані не є достовірними.

Характеризуючи облік та аналіз податкових платежів в загальному, можна

сказати, що існує нагальна потреба в проведені аналізу податкових платежів

на кожному підприємстві, виділенні конкретної методики обрахунку

економічних показників, а також внесенні змін до податкового

законодавства, узгодженні відмінностей між бухгалтерським і податковим

обліками. Але основним на даний чає прийняття Податкового кодексу, що буде

свідчити не тільки про об\'єднання всіх законів, а про вирішення всіх

проблем накопичених за остання роки.

За останні кілька років наша держава, рухаючись впевненими кроками до

Європи, працює в посиленому режимі над створенням досконалого податкового

законодавства прирівняного до європейського. Вносяться пропозиції щодо

введення нових законодавчих актів, щодо вирішення спірних питань. На нашу

думку, введення Податкового кодексу зумовить вирішення багатьох проблемних

питань, систематизує податкову базу країни і в деякій мірі зробить її

стабільнішою.

Варто чіткіше дотримуватися принципів ведення і заповнення податкової і

бухгалтерської документації, щоб уникнути елементарних порушень при

введені даних.

На нашу думку більше уваги необхідно звернути дослідження економічних

показників, тому, що на нашу думку, аналіз податкових зобов\'язань є досить

актуальним на сьогодні.

Що характеризується досліджуваного підприємства, то керівництву варто

знати, що дані з податкової звітності не заносяться в бухгалтерську, тобто

мається на увазі, те, що не можна збільшувати отриманий збиток шляхом

додавання до нього податку на прибуток, отриманого внаслідок розрахунку за

методикою податкового обліку.

Отже, підсумовуючи проведені дослідження, можна сказати, що в практичній

діяльності досить багато недоліків і порушень податкового законодавства

спричинені не дотриманням його, що призводить до недостовірності

висвітлених даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 р. - К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України,

1996. - 115 с.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон

України від 16 липня 1999 року № 996 - XIV // Все про бухгалтерський

облік. - 2003.-№14

3. Про акцизний збір на алкогольні та тютюнові вироби: Закон України від

15 вересня 1995 року №329/95 - ВР правова бібліотека “ІНФОДИСК”

4. Про державний бюджет на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006

року №489-V // Інвест-газета. - 2007. - №4

5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25

червня 1991 року №1264-ХІІ // Законодавство України про охорону

навколишнього природного середовища. - К.: Бібліотека офіційних

видань, 2000. - С. 4-40

6. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон

України від 23 березня 1996 року №98/96 - ВР // Бухгалтерська книга. -

2006 р. - №8.

7. Про плату за землю: Закон України від 3 липня 1992 року №253-ХІІ //

Бухгалтерська книга. - 2006. - №8.

8. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

і механізмів: Закон України від 11 грудня 1991 року №1963-ХІІ //

Бухгалтерська книга. - 2006. - №8.

9. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003

року №88-IV // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №7.

10. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року

№168/97 - ВР зі змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський

облік. - 2007. - №10

11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня

1997 року №283/97 - ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №15.

12. Про порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього

природного середовища і стягнення цього збору: Постанова Кабінету

Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 // Бухгалтерська книга.

- 2006. - №8.

13. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20

травня 1993 року №56-93 // Бухгалтерська книга. - 2006. - №8.

14. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251

- XІІ // Правова бібліотека “ІНФОДИСК”

15. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб\'єктів

малого підприємництва: Указ Президента України від 3 червня 1998 року

№727/98 // Правова бібліотека “ІНФОДИСК”

16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов\'язань і господарських операцій підприємств і

організацій. Затверджено Наказом Мінфіну України 30.11.99 р. - №291 зі

змінами і доповненнями.

17. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов\'язань і

господарських операцій підприємств та організацій. Затверджено Наказом

Мінфіну України від 30.11.99 р. - № 291, зі змінами і доповненнями.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов\'язання”:

Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12 квітня 2000

р. №58

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затверджено

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 // Все про

бухгалтерський облік. - 2003.- №14

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено

наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 //

Все про бухгалтерський облік. - 2003.- №14

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”:

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000

р. № 353 // Все про бухгалтерський облік. - 2003.- №14

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові

результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31

березня 1999 р. № 87 //Все про бухгалтерський облік. - 2003.- №14

23. Про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання

водних ресурсів та збору за користування для потреб гідроенергетики і

водного транспорту: Інструкція від 19 жовтня 1999 року №711/4004 //

Бухгалтерська книга. - 2006 р. - №8.

24. Алпатова Н. Податок на прибуток в бухгалтерському обліку // Все про

бухгалтерський облік. - 2003. - № 4. - С.12 - 15.

25. Алпатова Н. Поєднуємо несумісне, або Мінфін про зв\'язок

бухгалтерського і податкового прибутку // Все про бухгалтерський

облік. - 2007. - №19. - С.66 - 71.

26. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -

М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с.

27. Білуха О. Звіт про фінансові результати у проводках // Бухгалтерський

облік і аудит - 2004. - №1.- С.3.

28. Білуха О. Облік доходів і витрат //Бухгалтерський облік і аудит -

2000. - №2.- С.37.

29. Болох М. А. Економічний аналіз./За ред. акад. НАНУ, проф.

М.Г.Чумаченька. - ВИд.2- ге , перероб. і доп. - Київ: КНЕУ, 2003 р. -

556 с.

30. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. (2-е

вид.) Ж.: ЖІТІ, 2001. - 576 с

31. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій / За ред. Бутинця

Ф.Ф. Ж.: ЖІТІ, 2002. - 688 с

32. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. - Київ:

ВАТ “Поліграфкнига”, - 2004 р. - 478 с.

33. Голов С. В., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова

звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. - Київ.:

Лібра, - 2004 р. - 880 с.

34. Економіка України // Урядовий Кур\'єр. - 2007. - №15. - С.8.

35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб.- К.: Знання -

Прес, 2000.- 207с.

36. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - 2-ге вид.,

стереотип. - К.: МАУП, 2001.- 152с.

37. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств:

Навчальний посібник - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000.- 378с.

38. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник.

- Тернопіль: Карт-бланш, - 2004. - 311с.

39. Ксенко Л.М. Методика вдосконалення податкового планування на

підприємстві // Держава і регіони. - 2006 р. - №5. С. 417- 421

40. Ловінська Л. Г. Податковий та бухгалтерський прибутки, їх

взаємозв\'язок та відмінність.// Наукові праці НДФІ. - 2004 р. - № 3.

С. 223-231

41. Ловінська Л. Г. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за

даними бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. - 2007.

- №19.- С.33-36.

42. Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. - Київ: Центр навчальної

літератури, 2003 р. - 412 с.

43. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Навчальний

посібник. Нормативно - практичні матеріали. - Львів: “ Інтелект -

Захід”, 2000. - 444 с.

44. Панасюк В. Податковий облік. Навч. посібн. Тернопіль: Карт-Бланш, 2002

.-260 с.

45. Панченко В. І. Податкова політика як засіб впливу на

фінансово-економічні процеси в Україні// Актуальні проблеми економіки.

- 2006 р. - №9. С. 94 - 100

46. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навч.-метод,

посіб. /За ред. Норманської В.К.: Знання, 2003. - 268 с.

47. Писаренко Т. Я. Інформаційні системи обліку та аудиту Навчальний

посібник. - Київ. КНЕУ., - 2004 р. - 369 с.

48. Савицька Г. В.. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний

посібник. - Київ: Знання, - 2004 р. - 654 с.

49. Семерей Ж.В. До питання сутності податків // Економіка і держава. -

2005 р. - №11. - С. 37-39

50. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.

(6-е вид.)К.:А.С.К.,2001.-784с.

51. Ткаченко Н.М., Горова Т. М., Ільєнко Н. О. Податкові системи країн

світу та України. Облік і звітність.: Навчальний посібник. - Київ:

Алерта. - 2004 р. - 554 с.

52. Федоровський Є. Надання регістрів податкових накладних. ДПАУ написала:

“За власним бажанням // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №21. -

С.6.

53. Чебанова Н. Бухгалтерський фінансовий облік. К.: Академія, 2002. - 672

с.

54. Чугунок І. Я., Островецький В. І. “Формування податкових надходжень

бюджету, як складова система бюджетно-податкового регулювання.” //

Наукові праці НДФІ - 006 р. - №3.- С. 3 - 14

55. Ямборко Г. Д. Проблеми взаємоузгодження бухгалтерського обліку і

податкових розрахунків // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003 р.-№

2.-С.54-57

56. Аналіз податкових платежів [сайт http://www.uainsur.com]

57. Економічний аналіз діяльності суб\'єктів господарювання //

www.offshore-journal.com/num8.

72

58.


Информация 


© Центральная Научная Библиотека