Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биология
· Геология
· Зоология
· Коммуникации и связь
· Бухучет управленчучет
· Водоснабжение   водоотведение
· Детали машин
· Инновационный   менеджмент
· Качество упр-е   качеством
· Маркетинг
· Математика
· Мировая экономика МЭО
· Политология
· Реклама и PR
· САПР
· Биология и химия
· Животные
· Литература   языковедение
· Менеджмент
· Не Российское   законодательство
· Нотариат
· Информатика
· Исторические личности
· Кибернетика
· Коммуникация и связь
· Косметология
· Криминалистика
· Криминология
· Наука и техника
· Кулинария
· Культурология
· Логика
· Логистика
· Международное   публичное право
· Международное частное   право
· Международные   отношения
· Культура и искусства
· Металлургия
· Муниципальноое право
· Налогообложение
· Оккультизм и уфология
· Педагогика


Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

1. Клітинні мембрани побудовані з :

1) білків та вуглеводів;

2) ліпідів та білків;

3) нуклеїнових кислот та ліпідів.

2. У рості клітинної стінки бере участь:

1) апарат Гольджі;

2) ендоплазматичний ретикулум;

3) мікротрубочки.

3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

1) мітохондрії, хлоропласти, ядро;

2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі;

3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.

4. Рібосоми в клітині містяться:

1) вільно плавають у цитоплазмі;

2) у ядрі;

3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина

вільно плаває у цитоплазмі.

5. Функції апарату Гольджі полягають у:

1) хімічній модифікації речовин клітини;

2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;

3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі

клітинної стінки.

6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?

1) у хлоропластах і ядрі;

2) у хлоропластах і лейкопластах;

3) у вакуолях і мітохондріях.

7. З чого формуються пластиди?

1) з етілопластів;

2) пропластид;

3) амілопластів.

8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії

квантів світла?

1) у рибосомах;

2) у хлоропластах;

3) у гіалоплазмі.

9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:

1) у лізосомах;

2) у мітохондріях;

3) у хлоропластах.

10. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?

1) ядро;

2) мітохондрії;

3) хлоропласти.

11. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?

1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез

АТФ;

2) вони утворені двома мембранами;

3) в них є власне білоксинтезуюча система.

12. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

1) плазмолемою;

2) тонопластом;

3) клітинною стінкою.

13. Яку функцію виконують рибосоми?

1) транспортну;

2) синтез білків;

3) синтез жирів.

14. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?

1) здійснюють синтез АТФ;

2) синтез білка;

3) розщеплення АТФ.

15. Які функції ядра?

1) участь в поділі клітини і фотосинтезі;

2) побудова клітинної стінки;

3) зберігання і передача спадкової інформації.

16. До групи органогенних хімічних елементів належать:

1) кисень, вуглець, водень, залізо;

2) вуглець, магній, кисень, йод;

3) водень, кисень, вуглець, азот.

17. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:

1) 50%;

2) 75%;

3) 5%.

18. Полісахаридами у рослин є:

1) глюкоза і фруктоза;

2) крохмаль, целюлоза, пектин;

3) цукроза і глікоген.

19. ДНК у рослинній клітині можна виявити у:

1) цитоплазмі і ядрі;

2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях;

3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.

20. Основними функціями цукрози є:

1) транспортна;

2) структурна;

3) запасаюча.

21. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп:

1) ОН і СООН ;

2) NH2 i OH ;

3) COOH i NH2 .

22. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:

1) нуклеїновим кислотам;

2) білкам;

3) фосфоліпідам.

23. В утворенні кутикули у рослин беруть участь:

1) целюлоза і суберин;

2) кутин і воск;

3) лігнін і крохмаль.

24. Які функції виконують ліпіди?

1) регуляторну, антибіотичну;

2) транспортну, каталітичну;

3) енергетичну, будівельну.

25. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?

1) білки;

2) вуглеводи;

3) жири.

26. Яке значення для рослин мають жири?

1) структура мембран;

2) джерело енергії;

3) терморегуляція.

27. Чим відрізняються ферменти від інших білків?

1) синтезуються на рибосомах;

2) є каталізаторами хімічних реакцій;

3) до їх складу входять метали, вітаміни.

28. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?

1) в клітинній оболонці;

2) у вакуолі;

3) в цитоплазмі.

ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН

29. Плазмоліз – це:

1) відставання тонопласта від цитоплазми;

2) відставання цитоплазми від плазмалеми;

3) відставання протопласта від клітинної стінки?

30. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?

1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин;

2) поступання води;

3) поступання певних іонів молекул та води?

31. Які властивості мембран визначають її напівпроникність?

1) певна впорядкованість розміщення молекул;

2) висока загальна оводненість структури мембран;

3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор.

32. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної

стінки і тягне її за собою називається:

1) плазмоптиз;

2) циториз;

3) плазмоліз.

33. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?

1) в системі: розчин – скло – розчинник;

2) в розчині сахарози в колбі;

3) в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий

розчин?

34. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?

1) у степових рослин;

2) у гігрофітів;

3) у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах?

35. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

1) при підвищенні концентрації клітинного соку;

2) при перетворенні цукру в крохмаль;

3) при насиченні клітин водою?

36. Всмоктувальна сила S = P – T. Яке значення буде мати S при насиченні

клітин водою?

1) S = P;

2) S = O;

3) S > O.

37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні

частки зв’язаної води?

1) збільшиться;

2) знизиться;

3) залишиться без змін?

38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час

поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому

неспівпаданню?

1) випадання дощу;

2) зниження температури повітря;

3) зменьшення вологості повітря?

39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний

розчин?

1) зростає;

2) спадає;

3) стає рівним 0.

40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?

1) у тургесцентній клітині;

2) при циторизі;

3) у плазмолізованій клітині?

41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення?

1) при плазмолізі;

2) при плазмоптизі;

3) при циторизі?

42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск

клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї

клітини?

1) Т = 0,8 МПа; S = 0;

2) Т = 0; S = 0,8 МПа;

3) T = 0; S = 0?

43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини

досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6

МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск

клітинного соку?

1) 0,8 МПа;

2) 0,7 МПа;

3) 0,6 МПа?

44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з

осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200

кПа?

1) не зміниться;

2) ввійде в стан опуклого плазмолізу;

3) ввійде в тургорний стан?

45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а

плаз-малема – тільки для води;

2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а

плазмалема – тільки для води;

3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул

розчиненої речовини.

46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні

її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж

тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?

1) не зміниться;

2) збільшиться;

3) зменьшиться.

47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в

0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без

змін? Дослід проводився при t0 = 220C:

1) 9,6 атм;

2) 4,8 атм;

3) 2,4 атм.

48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?

1) – 3000 кПа;

2) – 2000кПа;

3) – 1000 кПа.

49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9

атм при температурі 170С ?

1) 13 М;

2) 0,12 М;

3) 1,4 М.

50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має

величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?

1) 0,5 М;

2) 1,0 М;

3) 1,5 М.

51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду (

осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?

1) 0,3 МПа;

2) 0,5 МПа;

3) 0,7 МПа.

52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М

розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились

без змін?

1) 9,84 атм;

2) 19,68атм;

3) 7,38атм.

53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:

1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;

2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;

3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.

54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?

1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх

епідермальних клітин заповнених водою;

2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і

темряви;

3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.

55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які

гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у

рослин після оприскування їх розчином АБК:

1) відкриються;

2) закриються;

3) Залишаться без змін.

56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі

транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації

відповідає цьому показнику:

1) транспіраційний коефіцієнт;

2) економність транспірації;

3) продуктивність транспірації.

57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (( Н2О)?

1) паренхіми кори кореня;

2) клітини листка;

3) кореневі волоски.

58. Відносна транспірація – це:

1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини;

2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці

випаровуючої поверхні;

3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості

води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той

же час.

59. Гідростабільні види – це:

1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води;

2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу;

3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних

змін вмісту води.

60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму:

1) вночі;

2) в полудень;

3) вранці.

61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току:

1) корінь, стебло;

2) стебло, листки;

3) корінь, листки.

62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну

поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску:

1) наявність хлоропластів;

2) нерівномірна товщина клітинних стінок;

3) наявність центральної вакуолі.

63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску,

відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла:

1) вихід іонів К+ із протопласта;

2) синтез крохмалю;

3) фотосинтетичне утворення моноцукрів.

64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність

транспірації:

1) 250 г/л;

2) 0,4 г/л;

3) 4 г/л.

65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита

скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки:

1) так;

2) ні;

3) залежно від температури води.

66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком?

1) поступання води різко загальмується;

2) залишиться на попередньому рівні;

3) посилиться.

67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин

міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження?

1) поглинаються коренями з грунту;

2) синтезуються в коренях;

3) утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій

системі.

68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези

виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати

про вік листка?

1) молодий;

2) старий;

3) середнього віку.

69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю

градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину

водного потенціалу:

1) корневі волоски;

2) клітини кори кореня;

3) клітини, що оточують судини.

70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації:

1) високий рівень оводненості тканин;

2) висока вологість повітря;

3) висока позитивна температура.

71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом

метаболічної діяльності коренів?

1) "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний

розчин;

2) інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою;

3) "плач" припиняється після омертвління клітин кореня.

72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин:

1) гута;

2) пасока;

3) ксилемний сік у листках.

73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм

протистояти обезводненню:

1) висока ефективність роботи продихового апарату;

2) неглибока розгалужена коренева система;

3) сильно розвинена опушеність лисків.

74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин:

1) гравітаційна;

2) гігроскопічна;

3) капілярна.

75. Що таке симпласт?

1) система міжклітинників;

2) капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми;

3) сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами.

76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і

випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації:

1) 0,05;

2) 5,0;

3) 200.

77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній

транспірації?

1) кореневий тиск;

2) різниця водного потенціалу;

3) сили когезії та адгезії.

78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин?

1) капілярна і гравітаційна;

2) гравітаційна і гігроскопічна;

3) плівкова і капілярна.

79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи?

1) гравітаційна і плівкова;

2) гігроскопічна і плівкова;

3) капілярна і гравітаційна.

80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати

тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин

листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г:

1) 5%;

2) 10%;

3) 20%.

81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту?

1) слабкий розвиток кутикули;

2) регулювання транспірації з допомогою продихів;

3) слабко розвинута коренева система;

4) опушення на епідермісі;

5) восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ

82. Якій процес відображає рівняння?

СO2+2RH2 сонячна енергія (СН2О)+2R+H2O

1) хемосинтез;

2) фоторедукцію;

3) фотосинтез.

83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні?

1) розподіляються в цитоплазмі рівномірно;

2) розміщуються пепендикулярно до сонячних променів;

3) пересуваються до бічних стінок.

84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи?

1) в зовнішній мембрані;

2) в стромі;

3) в мембранах гран.

85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта?

1) служать опорною системою хлоропласта;

2) на них відбувається зв’язування і відновлення СО2;

3) забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.

86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло?

1) утворення ініціальної частки;

2) формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани;

3) формування проламелярого тіла;

4) утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.

87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх

походження?

1) наявність високорозвинутої молекулярної системи;

2) наявність власної ДНК;

3) зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами

тилакоїдів.

88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою

соляною истлотою?

1) фітол;

2) феофітин;

3) хлофілінова кислота.

89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу,

повинні впливати на швидкість цього процесу:

1) мінеральне живлення і температура;

2) водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла;

3) спектральний склад світла, концентрація О2.

90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл ??

COOCH3

1) C32H30ON4Mg <

COOC20H39

COOH

2) C32H30ON4Mg <

COOH

COOCH3

3) C32H30ON4H2 <

COOC20H39

91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його

зелене забарвлення?

1) атом магнію;

2) фітольний “хвіст”;

3) порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.

92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом?

1) зелені і жовті;

2) оранжеві і фіолеові;

3) червоні і сині.

93. Які властивості хлорофілу зв’язані з наявністю радикалу спирту фітолу

С20Н39ОН?

1) визначає колір пігменту;

2) має здатність до вибіркового поглинання світла;

3) сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані

хлоропласта.

94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами?

1) жовті;

2) сині;

3) червоні.

95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному

синглетному стані. Які ознаки характеризують його?

1) наявність на орбіталях парних електронів;

2) електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях;

3) спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають

однаковий знак.

96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з

другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень

(S1)?

1) випромінюється у вигляді флуоресценції;

2) випромінюється у формі теплової енергії;

3) іде на проходження хімічних взаємодій.

97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона?

1) в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема;

2) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають

світло з однаковою довжиною хвилі;

3) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають

світло з різною довжиною хвилі.

98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом?

1) феофітин і вода;

2) хлорофілінова кислота і метанол;

3) лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол.

99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу

міститься атом магнію?

1) з кислотою;

2) з лугом;

3) з спиртом.

100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт

електронів по електронно-транспортному ланцюгу?

1) до фотохімічного;

2) до фотофізичного.

101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу

перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону?

1) зростає;

2) лишається без змін;

3) падає.

102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі

переносників фотосистем?

1) іде на флуоресценцію;

2) розсіюється у вигляді тепла;

3) запасається клітиною у формі хімічної енергії.

103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного

фотофосфорелювання:

1) електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї;

2) виділяється О2 внаслідок фотолізу води;

3) не синтезується НАДФ?Н2.

104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ?Н2 в ході

фотосинтезу?

1) так;

2) ні.

105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу?

1) виділяється при розкладі води;

2) виділяється при розкладі СО2 ;

3) утворюється при синтезі АТФ.

106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу?

1) СО2 і Н2О;

2) глюкоза, АТФ і О2;

3) білки, РНК, ДНК.

107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу?

1) для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О;

2) протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2;

3) для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2.

108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі

фотосинтезу?

1) зростає;

2) спадає;

3) не змінюється.

109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу?

1) в цикл вступають з молекули СО2;

2) в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози;

3) першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки.

110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-

Слека-Карпілова):

1) карбоксилювання відбувається один раз в циклі;

2) продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука;

3) в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука.

111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі?

1) глюкоза;

2) цукроза;

3) крохмаль.

112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами

фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки?

1) рівний одиниці;

2) більший одиниці;

3) меньший одиниці.

113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної

речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої

становить 1,5м2?

1) 200;

2) 600;

3) 1200.

114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-? до хлорофілу-? становить

3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини?

1) більша;

2) меньша;

3) така ж.

115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях

інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною?

1) 100;

2) 50;

3) 200.

116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні

температури?

1) зростає;

2) спадає;

3) лишається без змін.

117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі?

1) зміна температури;

2) зміна вмісту АТФ;

3) умови мінерального живлення.

118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність

дихання?

1) в ситовидних клітинах;

2) в клітинах-супутниках;

3) в механічних елементах.

119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві?

1) при наявності води і хлорофілу;

2) при наявності води і вуглекислого газу;

3) при наявності СО2, НАДФ?Н2 та АТФ.

120. Які організми називають автотрофами?

1) здатні самі засвоювати органічні речовини;

2) здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням

сонячної або хімічної енергії;

3) можуть їснувати тільки на світлі.

121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу:

6СО2 + ... [pic]С6Н12О6 + ...

1) 6О2; 6Н2О;

2) 2АТФ; 6О2;

3) 6Н2О; 6О2.

122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції

фотофосфорилювання?

1) фотофізичного;

2) фотохімічного;

3) темнової фази.

123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є:

1) перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ;

2) з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ,

синтезується глюкоза;

3) перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний

рівень.

124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень?

1) на фотофізичному етапі світлової стадії;

2) на фотохімічному етапі світлової стадії;

3) у темновій стадії.

125. Що таке грани?

1) комплекс рибосом і нуклеїнових кислот;

2) напіврідка речовина;

3) пакети плоских мішечків тілакоїдів.

126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню

сухої речовини?

1) синьо-фіолетове;

2) зелене;

3) червоне.

127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах?

1) світло;

2) тепло;

3) органічні сполуки.

128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі?

1) СН4;

2) Н2S;

3) H2O.

129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4-

рослин?

1) первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси

первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в часі;

2) первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання

іде один раз;

3) процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в просторі;

первинним акцептором СО2 є ФЕП.

130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає

гальмування фотосинтезу:

1) K, P, Mn, Mg, N, Fe;

2) Co, Zn, B, S, Pb, Li;

3) Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag.

131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес

фотодихання?

1) С3-шлях;

2) С4-шлях;

3) САМ-метаболізм.

132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли?

1) С40Н56О2;

2) С40Н56;

3) С20Н24О4.

133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А?

1) фікоеретрину;

2) ксантофілу;

3) каротину.

134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною,

як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла?

1) наявність металоорганічного зв’язку;

2) наявність пірольних кілець;

3) велика кількість подвійних співпряжених зв’зків у вуглецевому ланцюгу.

135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу ? від хлорофілу ??

1) у молекулі хлорофілу ? немає циклопентанового кільця;

2) у молекулі хлорофілу ? замість групи -СН3 наявна група СОН;

3) у молекулі хлорофілу ? відсутній фітольний хвіст.

136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло?

1) протопорфірин > протохлорофілід;

2) протохлорофілід > хлорофілід;

3) хлорофілід > хлорофіл.

137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни?

1) 482 і 452;

2) 660 і 429;

3) 495-565 і 550-615 нм.

138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на

найбільшу глибину (500м)?

1) сині;

2) червоні;

3) жовті.

139. Що таке асиміляційне число?

1) це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за

одиницю часу;

2) це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні;

3) це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної

речовини.

140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка?

1) у світлолюбних;

2) у тіневитривалих;

3) у тінелюбних.

ДИХАННЯ РОСЛИН

141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них

називається анаеробною?

1) іде тільки при відсутності кисню;

2) частково інгібується киснем;

3) кисень не потрібний.

142. Яка з реакцій гліколізу пов’язана з утворенням АТФ?

1) глюкоза > глюкозо-6-фосфат;

2) глюкозо-6-фосфат > фруктозо-6-фосфат;

3) фруктозо-6-фосфат > фруктозо-1,6-дифосфат;

4) фруктозо-1,6-дифосфат > 3-фосфогліцеріновий альдегід;

5) 3-фосфогліцеріновий альдегід > 1,3-дифосфогліцерінова кислота;

6) 1,3-дифосфогліцерінова кислота > 3-фосфогліцерінова кислота.

143. Де протікають реакції гліколізу?

1) в цитоплазмі;

2) в мітохондріях;

3) в ядрі.

144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення

безпосередньо потрібен кисень?

1) окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти;

2) цикл Кребса;

3) електронно-транспортний ланцюг.

145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно-

транспортному ланцюгу:

1) НАД > ФАД;

2) ФАД > убіхінон;

3) убіхінон > цитохром b;

4) цитохром b > цитохром с;

5) цитохром с > цитохром а;

6) цитохром а > цитохромоксидаза.

146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу

чергу?

1) жири;

2) білки;

3) вуглеводи.

147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального коефіцієнта?

1) при поміщенні рослин в анаеробні умови;

2) при використанні як субстратів дихання білків;

3) при достатньому доступі кисню.

148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами

дихання будуть вуглеводи?

1) ДК > 1;

2) ДК = 1;

3) ДК < 1.

149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2, а при її

підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища?

1) інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується;

2) інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється;

3) інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється.

150. В чому виражається генетичний зв’язок дихання і дродіння?

1) етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом

дихання;

2) дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають

однаково;

3) для проходження обох процесів потрібен кисень.

151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера – пригничення бродіння

киснем?

1) зростає розпад глюкози;

2) послаблюється розпад глюкози;

3) інтенсивність розпаду глюкози не змінюється.

152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї

енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу?

1) гліколіз, 4 молекули АТФ;

2) цикл Кребса, 2 молекули АТФ;

3) електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ.

153. На якій з двох схем показаний ефект роз’єднання фосфорилювання і

окислення в акті дихання?

|Дихання |Дихання |

|v???????????????????????????????v |v???????????????????????????????v |

|окислення |акумуляція енергії |окислення |виділення енергії |

| |окислення у формі | |окислення у вигляді |

| |АТФ | |тепла |

|а) |б) |

1) схема а;

2) схема б.

154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу:

1) глюкоза;

2) вуглекислий газ;

3) піровіноградна кислота.

155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози?

1) С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 > 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ;

2) С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ > 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О;

3) С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О > 6СО2 + 6Н2О.

156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від

горіння цих же речовин?

1) виділенням тепла;

2) утворенням СО2 і Н2О;

3) синтезом АТФ.

157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї

молекули піровіноградної кислоти?

1) одна;

2) дві;

3) три.

158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по

пентозофосфатному шляху?

1) 37;

2) 54;

3) 2.

159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса?

1) в цитоплазмі;

2) в зовнішній мембрані мітохондрій;

3) в матриксі мітохондрій.

160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт

знаходиться в межах:

1) 20-250С;

2) 35-400С;

3) 45-500С.

161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у

компенсаційній точці?

1) І.дих. = І.фот.;

2) І.дих. > I.фот.;

3) І.дих. < І.фот.

162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв’язку

АТФ?

1) 586,6 кДж;

2) 30,6 кДж;

3) 10,2 кДж.

163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо

бродіння?

1) 2;

2) 15;

3) 38.

164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною?

1) цикл Кребса;

2) електронно-транспортний ланцюг;

3) гліколіз.

165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до

9%?

1) знизиться;

2) лишиться без змін;

3) підвищиться.

166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз’єднує процес

окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї

речовини?

1) посилиться синтез АТФ;

2) не справить впливу;

3) АТФ синтезуватись не буде.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш

швидке пожовтіння молодих листків?

1) азоту;

2) магнію;

3) заліза.

168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в’язкість

цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків?

1) Са2+;

2) К+.

169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження

вмісту білків?

1) він входить до складу хлорофілу;

2) активує активність ферментів фосфатаз;

3) підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць.

170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов’язана із зниженням вмісту

АТФ у клітинах при його нестачі?

1) знижує в’язкість цитоплазми;

2) сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів;

3) бере участь в регуляції продихових рухів.

171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів

(цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення

попередників хлорофілу?

1) магній;

2) фосфор;

3) залізо.

172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу

в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не

переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі?

1) калій;

2) кальцій;

3) залізо.

173. Яка з функцій молібдену пов’язана з попередженням ослизнення клітинних

стінок кореня?

1) активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту;

2) посилює поступання в рослину кальцію;

3) забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти.

174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми

пагонів і коренів при його нестачі?

1) утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині;

2) бере участь у синтезі лігніну;

3) прискорює процес амінування органічних кислот.

175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу?

1) активує фермент нітратредуктазу;

2) входить до складу білка пластоціаніну;

3) входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази.

176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації

молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його

нестачі?

1) буряк;

2) картопля;

3) вика.

177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот:

1) вуглеводи і ліпіди;

2) білки, нуклеінові кислоти;

3) хлорофіл, крохмаль.

178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин:

1) листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи

бронзовим відтінком;

2) відбувається хлороз листків;

3) загнивання і відмирання листків.

179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими?

1) (NH4)2SO4;

2) Ca(NO3)2;

3) NaNO3.

180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними?

1) (NH4)2SO4;

2) NH4NO3;

3) Ca(NO3)2.

181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З

нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов’язана така зміна?

1) порфірінів;

2) білків;

3) нуклеінових кислот.

182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених:

1) розчин СаСl2 + КСl;

2) розчин СаСl2;

3) розчин КСl.

183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при

нестачі фосфору в середовищі?

1) в молодих;

2) в листках середнього віку;

3) в старих.

184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів?

1) Mg, Cl, Ca, P, I;

2) Co, Cu, B, Mn, Zn;

3) Fe, S, Br, K, Au.

185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи?

1) меньше 0,00001%;

2) від 0,01% до 0,00001%;

3) не меньше 0,01%.

186. Які амінокислоти при прямому амінуванні?

1) триптофан, метіонин, пролін;

2) глутамінова, апаргінова, аланін;

3) лейцин, тирозин, аргінін.

187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини:

1) вільний азот повітря і грунту;

2) мінеральні форми азоту;

3) органічні форми азоту.

188. Які речовини є амідами?

1) аспаргін, глутамін;

2) аміак, нітрати;

3) амінокислоти, білки.

189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В

якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів?

1) в коренях;

2) в стеблах;

3) в листкових пластинках.

190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках

грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин

кореня?

1) іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить

низький;

2) грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними;

3) клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість.

191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з

вільного простору у воду?

1) кількість дифундуючих іонів зменшиться;

2) не зміниться;

3) збільшиться.

192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в

метаболізмі?

1) прискорює;

2) не справляє впливу;

3) гальмує.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту:

1) перехід рослин до цвітіння;

2) збільшення площі листка;

3) формування перших справжніх листків у прростка.

194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі?

1) бічна;

2) вставна;

3) базальна.

195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових?

1) апікальні (верхівкові);

2) втавні;

3) базальні;

4) бічні.

196. Які з перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту

клітин?

1) наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом;

2) утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу;

3) наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості

мітохондрій.

197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням?

1) поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин;

2) відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину;

3) злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі.

198. З чим пов’язане зростання всисної сили у фазі росту клітин

розтягненням?

1) із зменьшенням осмотичного тиску в клітині;

2) із збільшенням осмотичного тиску в клітині;

3) із збільшенням тургорного тиску.

199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту при

нестачі води?

1) гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність

дихання;

2) гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується

інтенсивність транспірації;

3) гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність

фотосинтезу.

200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого

забарвлення. Як правильно їх називати?

1) альбіноси;

2) етільовані;

3) деетільовані.

201. Які ознаки характерні для етільованих проростків?

1) більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст;

2) тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст

помірної інтенсивності;

3) стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору.

202. З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин:

1) збільшення числа клітин, розмірів органів рослини;

2) заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння;

3) збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших

органоїдів.

203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних

особливостей проростків?

1) сині;

2) жовті;

3) червоні.

204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні?

1) глибокий;

2) вимушений;

3) фізіологічний.

205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у

південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти?

1) кисень;

2) елементи мінерального живлення;

3) вода;

4) світло.

206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин

у стан спокою?

1) температура;

2) вологість;

3) тривалість дня.

207. Дайте визначення фотоперіодизму:

1) реакція рослин на зміну пори року;

2) реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі;

3) реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти

певної тривалості.

208. Визначте поняття “біологічний годинник”:

1) реакція організму на сезонні зміни температури;

2) реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і

темноти;

3) реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року.

209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований

ріст етіольованих рослин?

1) відсутність інгібіторів росту;

2) стабільна кількість ауксинів;

3) стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів.

210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню

(сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)?

1) сині;

2) зелені;

3) червоні.

211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми?

1) з хлоофілами;

2) з каротиноїдами;

3) з фікобілінами.

212. Які властивості характерні для фітохромів?

1) діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в

яких утворились;

2) утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких

концентраціях;

3) синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний

фізіологічний ефект.

213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя,

контролюються етиленом?

1) руйнування хлорофілу;

2) розчинення стінок клітин відділяючого шару;

3) відтік поживних речовин.

214. В яких тканинах синтезуються ауксини?

1) в провідних;

2) в меристематичних;

3) в механічних.

215. Чим характеризуються ауксини?

1) це – похідні аденіну, синтезуються в коренях;

2) справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в

верхівкових меристемах;

3) впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова

кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах.

216. Які ознаки характерні для гіберелінів?

1) гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах;

2) посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова

кислота;

3) затримують старіння листків, синтезуються в корені.

217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення

ауксини/цитокініни?

1) корені;

2) пагони.

218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів

росту?

1) після поміщення рослин в темряву;

2) при інтенсифікації ростових процесів;

3) перед вступом рослин у стан спокою.

219. Які ознаки характерні для глибокого спокою?

1) визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища,

при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації;

2) залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного

виведення рослин із стану спокою ненфективне;

3) при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації,

ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану

спокою.

220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння?

1) недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню;

2) наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті

ростових фітогормонів;

3) механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і

відсутність води.

221. В якому випадку насіння не здатне до проростання?

1) при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів

росту;

2) при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів;

3) при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів.

222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках?

1) обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини

переважають над інгібіторами;

2) здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори

відсутні;

3) інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається

нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту

домінують над стимуляторами.

223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан

спокою?

1) проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних

оболонок;

2) в’язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки

клітини;

3) в’язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина

тургесцентна.

224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою

відноситься скарифікація?

1) хімічних;

2) механічних;

3) температурних.

225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься

стратифікація?

1) механічних;

2) фізичних;

3) хімічних.

226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану

спокою?

1) більш високі температури і збільшення довжини світлового дня;

2) більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня;

3) більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня.

227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою?

1) дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження

в’язкості цитоплазми;

2) зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів,

підвищення в’язкості цитоплазми;

3) зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному,

відособлення протопласта від стінки.

228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук?

1) полікарпічні;

2) монокарпічні.

229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин

здійснюються у полікарпічних видів багаторазово?

1) ембріональний;

2) молодості;

3) зрілості;

4) розмноження;

5) старості.

230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до

цвітіння?

1) мінеральне живлення і вміст СО2;

2) концентрація О2 і умови водопостачання;

3) температура і тривалість світлової частини доби.

231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця?

1) не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур;

2) не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу;

3) прискорює розвиток при дії низькими температурами.

232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом

низьких температур?

1) корінь;

2) листки;

3) точки росту.

233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації?

1) достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів;

2) нестача кисню, посуха;

3) нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови.

234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив?

1) стебло;

2) листки;

3) корені.

235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого

дня, а інша частина рослини – короткого дня. Чи зацвіте рослина?

1) так;

2) ні.

236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи

вони належать?

1) довгоденні;

2) короткоденні;

3) нейтральні.

237. Що називається фотоперіодичною індукцією?

1) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої

цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді;

2) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої

цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді;

3) час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин.

238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції?

1) синьо-фіолетові;

2) жовті;

3) червоні.

239. З яких компонентів складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген?

1) з гібереліну і ауксину;

2) з антезину і гібереліну;

3) з ауксину і цитокініну.

240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання?

1) довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня;

2) короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня;

3) нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня.

241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин?

1) утворення квітконосного стебла;

2) формування квітки;

3) утворення генеративної бруньки.

242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину?

1) короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня;

2) довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня;

3) нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня.

243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі

піддати короткочасному освітленню?

1) фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину;

2) Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте;

3) Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте.

244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій:

1) закривання суцвіть кульбаби ввечері;

2) повертання суцвіть соняшника до сонця;

3) ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння.

245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини

пшениці?

1) гідротропізм;

2) геотропізм;

3) хемотропізм.

246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку

освітлення?

1) проросток з видаленою верхівкою;

2) верхівка закрита світлонепроникним ковпачком;

3) проросток з верхівкою.

247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину

кореня вниз, а не вверх?

1) на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній;

2) на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні

концентрації яких пригничують ріст клітин;

3) на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній.

248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини

десмодіума?

1) сейсмонастії;

2) ніктінастії;

3) автонастії.

249. Які настичні рухи відносяться до тургорних?

1) відкривання квітів тютюну вночі;

2) захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього

комахи;

3) рухи листків сором’язливої мімози при дотику до них.

250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів:

1) здійснюються рітмічно;

2) залежать від осмотичного тиску в клітинах;

3) залежать від вмісту фітогормонів.

251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної

суміші бактерії перемістилися до країв?

1) хемотаксис;

2) аеротаксис;

3) фототаксис.

252. Настичні рухи характерні для органів:

1) з двобічною симетрією;

2) з радіальною симетрією;

3) з дорзивентральною будовою.

253. Тропізми характерні для органів:

1) з радіальною симетрією;

2) з дорзивентральною будовою;

3) з двобічною симетрією.

254. Велика крива ростумає вигляд:

1) логаріфмічної кривої;

2) S-подібної кривої;

3) одновершинної кривої.

255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при

їх природному зношуванні?

1) фізіологічна регенерація;

2) травматична регенерація.

256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні

називається:

1) відновлюючим;

2) диференціюючим.

257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна

активність), які відповідають оточуючим умовам, називається:

1) “ефектом маси”;

2) “груповим ефектом”;

3) “ефектом положення”.

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму,

знаходяться в зимуючих органах рослин?

1) моноцукри і білки;

2) мінеральні солі і вода;

3) ліпіди і нуклеїнові кислоти.

259. Які ознаки характеризують холодостійкість?

1) здатність переносити низьки позитивні температури;

2) здатність переносити низьки від’ємні температури;

3) здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі.

260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних

температурах?

1) порушення в їх водному балансі;

2) зменьшення в’язкості цитоплазми;

3) зміна процесів обміну речовин.

261. Які причини загибелі рослин пр инизьких від’ємних температурах?

1) від’ємні температури викликають коагуляцію білків цитоплазми;

2) замерзаючий клітинний сік розширюється в об’ємі і розриває судини і

клітини рослин;

3) кристали льоду, що утворюються в міжклітиниках, викликають механічне

пошкодження цитоплазми.

262. Вкажіть ознаки, характерні для першої фази загартування рослин до дії

морозів:

1) залежить від змін фізіолого-біохімічних властивостей цитоплазми, її

зневоднення;

2) відбувається при від’ємній температурі, світло не потрібне;

3) відбувається на світлі і пов’язана з нагромадженням цукрів.

263. Яке значення цукрів, які нагромаджуються в ході загартування рослин до

дії морозів?

1) знижують температуру замерзання клітинного соку, попереджуючи

льодоутворення;

2) приводять до інтенсифікації дихання;

3) збільшують кількість вільної води в клітині.

264. Які фізіолого-біохімічні ознаки перешкоджають загартуванню рослин до

морозів?

1) закінчення росту;

2) вміст незначної кількості вільної води;

3) порушення відтоку поживних речовин з листків у корені.

265. Які умови зовнішнього середовища перешкоджають загартуванню рослин до

морозів?

1) суха сонячна осінь;

2) літня посуха;

3) активне азотне живлення на початку осені.

266. Яка фізіологічна причина загибелі рослин від вимокання?

1) втрата великої кількості води;

2) отруєння етиловим спиртом, якій нагромаджується при бродінні;

3) вичерпання запасів вуглеводів внаслідок інтенсивного дихання.

267. Який з названих факторів відіграє основну роль в географічному

поширенні виду?

1) мінімальна нічна температура;

2) середньорічна температура;

3) загальне число днів з від’ємною температурою.

268. Що білш небезпечно для рослин?

1) зимові морози;

2) весняні приморозки.

269. Який фізіологічний процес дає можливість рослині протистояти різким

коливанням температури?

1) дихання;

2) транспірація;

3) фотосинтез.

270. Які ознаки відрізняють галофітів від глікофітів?

1) низька інтенсивність транспірації;

2) висока продуктивність;

3) інтенсивний ріст.

271. Які причини шкідливого впливу солей на рослину?

1) порушується структура клітинних органоїдів і цитоплазми;

2) змінюється енергетичний обмін;

3) низький водний потенціал грунтового розчину утруднює поступання води в

рослину.

272. Які шляхи подолання низького водного потенціалу грунтового розчину

засолених місць кореневими системами галофітів?

1) нагромадження в клітинах великої кількості солей;

2) нагромадження в клітинах осмотично активних продуктів фотосинтезу;

3) неосмотичне поступання води в клітини.

273. Які збудники хвороб рослин називають факультативними паразитами?

1) ведуть в основному паразитичний спосіб життя, рідше сапрофітний;

2) є переважно сапрофітами, але можуть вражати живі ослабленні рослини;

3) не можуть їснувати без рослини-господаря.

274. Токсини, які віділяються некротрофами, і вбивають тканини рослини

називаються:

1) фітотоксинами;

2) вівотоксинами;

3) патотоксинами.

275. Здатність патогена вражати чи не вражати рослину називається:

1) патогенність;

2) вірулентність;

3) агресивність.

276. До конституційних механизмів захисту рослин належать:

1) нагромадження фітонцидів і фенолів, синтез фітоалексинів;

2) реакція надчутливості, посилення дихання;

3) особливості структури тканин, які створюють бар’єр для проникнення

інфекції, створення в тканинах нестачі речовин, життєво важливих для

паразита.

277. Низькомолекулярні антибіотичні речовини вищих рослин, які виникають у

відповідь на контакт з фітопатогенами, називаються:

1) фітонциди;

2) фітоалексини;

3) феноли.

278. Що таке газочутливість?

1) швидкість і ступінь прояву паталогічних поцесів під впливом газів;

2) здатність рослин зберігати життєдіяльність при дії шкідливих газів;

3) нездатністьрослин функціонувати при дії газів.

279. По зменшенню токсичної дії на рослини гази можна розмістити у ряд:

1) F2>Cl2>SO2>NO>CO>CO2;

2) H2S>HCN>NH3>SO2>Cl2;

3) CO2>CO>NO>SO2>Cl2>F2.

280. Яка група рослин при сильному зневодненні не гине, а входить в стан

анабіозу?

1) пойкілогідричні види;

2) гомойогідричні види;

3) гідратофіти.

281. Який спосіб захисту від нестачи вологи використовують ефемери?

1) попередження надлишкової втрати води;

2) перенесення висихання;

3) уникнення періоду посухи.

282. На які екологічні групи поділяються гомойогідричні рослини?

1) гідрофіти, мезофіти, ксерофіти;

2) сукуленти, несукулентні види, ефемери;

3) гідратофіти, наземні рослини.

283. Яка група галофітів не нагромаджує солей всередині тканин, а виводить

їх з клітин за допомогою секреторних залоз?

1) евгалофіти;

2) криногалофіти;

3) глікогалофіти.

284. Вкажіть галофіти, у яких цитоплазма клітин кореня малопроникна для

солей:

1) солерос, сведа;

2) кермек, тамарикс;

3) полин, кохія.


Информация 


© Центральная Научная Библиотека